Intensivkapasiteten framover

Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.
I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.

Akershus universitetssykehus (Ahus) legger nå planer for kapasiteten i møte med koronasituasjonen, basert Folkehelseinstituttets risikovurderinger og scenarier for utviklingen framover.

I dag har Ahus på Nordbyhagen 10 intensivplasser. I tillegg er det etablert 4 intermediærsenger, samt 10 plasser på medisinsk overvåking, 2 respiratorplasser og 8 plasser for pasienter med øvrige overvåkingsbehov. Postoperativ benyttes også i dag som avlastning for Intensiv. Hjerteovervåkingen, nevrologisk overvåking og barneovervåkingen gir også verdifulle bidrag til Den samlede overvåkingskapasiteten ved Ahus. Det er også per nå tre intensivplasser på Kongsvinger sykehus.

Planlegger intensivkapasitet i faser ut fra scenarier

Ahus har med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikovurdering fra 12. mars beregnet hvilken kapasitet vi må ha for å møte deres scenarier.

Opptaksområdet til Akershus universitetssykehus (Ahus) utgjør litt under 11 prosent av befolkningen. Det gjør at vi ut i fra risikoscenariene planlegger for at vi kan ha 185 smittede pasienter samtidig. Av disse vil det være 65 som trenger intensivbehandling. Opptrappingsplanen er delt inn i tre faser og åtte trinn. Ahus er nå i fase 2, hvor antall plasser økes til totalt 33. De neste 32 plassene opp til 65 plasser totalt planlegges det nå for fullt for.

Scenariene viser også at inntil 120 vil innlegges på sengepost. I tillegg må vi ta høyde for de øvrige pasientene som trenger behandling, blant annet innen øyeblikkelig hjelp og kreftbehandling.

Opptrapping også av utstyr og bemanning

Planen beskriver også medfølgende opptrapping av medisinteknisk utstyr, smittevernsutstyr og annet forbruksmateriell. Den følges også opp av en bemanningsplan. Arbeidet med å omdisponere og rekruttere ansatte med sikte på å ha nok og riktig fagkompetanse der det er behov, er i full gang

Det er denne uken kommet nye prognoser fra Folkehelseinstituttet som gjør at Ahus må forberede seg til muligheten for en enda større tilstrømning av smittede pasienter. Ved behov vil vi også eventuelt vurdere på å ta i bruk arealer utenfor våre egne sykehus.

Kapasitet til å dekke dagens behov

-­ Vi har kapasitet til å dekke dagens behov og den planlagte oppbyggingen til 65 intensivplasser, inkludert bemanning, areal, respiratorer og annen mekanisk pustehjelp, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Han peker på at Ahus også ønsker å sikre respiratorkapasitet på sikt, slik at størst mulig andel av pasientene som trenger pustehjelp kan få dette vede hjelp av respirator. 

-­ Vi har tett kontakt med Helse Sør-Øst (HSØ) om behovet for tilstrekkelig respiratorkapasitet, sier Mæland.

Ahus har overført et mindre antall intensivpasienter med Covid-19 til Oslo universitetssykehus (OUS). 

­-­ Ahus fikk raskt en høy belastning med mange samtidige intensivpasienter, mens andre helseforetak i regionen ikke har hatt samme belastning. Vi har derfor løpende dialog både med OUS og HSØ om å fordele oppgaver ut i fra situasjonen, sier Øystein Mæland.