HELSENORGE

Kapasiteten for covid-pasienter økt fram mot påske

Kapasiteten for å ta imot og behandle covid-19-pasienter ved Ahus er økt inn mot påske. Antall pasienter har vært stabilt høyt de siste ukene. Kapasiteten vil trappes opp ytterligere ved behov.

Mandag 29. mars er det totalt 53 covid-19-pasienter innlagt på Akershus universitetssykehus (Ahus). 49 av disse er på Nordbyhagen, 4 på Kongsvinger sykehus. Av de 49 covid-pasientene på Nordbyhagen er 31 pasientene på covid-sengeområdene og 18 på intensiv. 

Antall covid-19-pasienter har vært relativt stabilt i mars, etter økning i slutten av februar. Ahus følger våre planer for opptrapping av kapasitet ved økt tilstrømning av covid-pasienter. 

Økt kapasitet på intensiv og covid-sengeområder

Intensivkapasiteten er økt slik at vi har 20 intensivplasser for covid-pasienter inn mot påsken, i tillegg til 5 intensivplasser for andre pasienter med behov for intensivbehandling. Det første året med covid-19-pasienter på Ahus ble 137 pasienter behandlet på intensivavdelinger.

Antall plasser for covid-pasienter på de medisinske sengeområdene (covid-sengeposter) ble økt fra 49 til 78 plasser i uken før påske. Vi følger utviklingen av smitte og pasientpågang nøye, og trapper opp hvis behov.

Langt de fleste covid-19-pasientene behandles i covid-sengeområdene, ikke på intensivavdelinger. Av i alt 767 pasienter etter ett år med covid (fra 10. mars 2020 -  10. mars 2021) var 630 av dem utelukkende på covid-sengeområdene.

Covid-sengeområdene drives i regi av infeksjons- og lungeavdelingen, og med nært samarbeid med medisinsk overvåking (MO). Her blir pasientene blant annet behandlet med surstoff, intravenøs behandling og antibiotika, i tillegg til behandling for eventuelt andre grunnlidelser.

Noen er også på sengeområdene før eller etter intensivbehandling. Koronapasientenes tilstand kan forverres brått, og de må derfor følges nøye med på hele tiden. Å tidlig kunne gjenkjenne tegn på forverret tilstand er allerede er en godt innarbeidet metode blant sykepleierne, noe de drar nytte av i arbeidet med denne pasientgruppen. 

Også annen behandling ved Ahus

Parallelt med opptrappingen opprettholder Ahus all øyeblikkelig hjelp og all kreftbehandling. Planlagte operasjoner er noe redusert ved at antall operasjonsstuer er tatt ned for å frigjøre ressurser til å styrke intensivbehandlingen og håndtere pågangen av pasienter med intensivbehandling.

Fordeler kapasitet mellom sykehus ved ulik belastning

Innen Helse Sør-Øst er det også utenom pandemien nødvendig noen ganger å kunne flytte pasienter mellom sykehus ut i fra behov og ulik belastning. Under en pandemi er det særlig viktig at sykehusene kan fordele intensivkapasitet seg imellom ved ulik belastning og pasientpågang. 
 
Siden midten av mars er mellom fem og ti intensivpasienter blitt overført fra Ahus til andre sykehus. All overflytting av pasienter skjer på en medisinsk forsvarlig måte i spesialutstyrte intensivambulanser.