HELSENORGE

Klart for Ahus-virksomhet på LHL-sykehuset

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent inngåelse av avtale med LHL om at Ahus overtar og viderefører hjertebehandlingen som LHL har drevet ved LHL-sykehuset Gardermoen, og en avtale om å leie areal ved LHL-sykehuset til planlagt kirurgisk virksomhet og diagnostikk i egen regi.

FOTO: Tommy Gildseth (CC-BY-SA-4.0)

Styret i Helse Sør-Øst godkjente torsdag 24. september at det inngås avtale om at Akershus universitetssykehus (Ahus) gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar den invasive hjertevirksomheten Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har drevet på LHL-sykehuset, og om leie av lokaler samme sted til planlagt kirurgisk virksomhet i Ahus-regi.

Avtalen skal nå fullføres for undertegning mellom partene om kort tid. Ahus vil organisere aktivitetene på LHL-sykehuset som en integrert del av den eksisterende Ahus-organisasjonen under navnet Ahus Gardermoen.

Styrker behandlingstilbudet innen hjertemedisin på Ahus

LHL-sykehuset Gardermoen behandlet rundt 5000 hjertepasienter årlig på vegne av det offentlige, og har 55 årsverk knyttet til hjertebehandlingen. Dette omfatter røntgenundersøkelser og PCI, som er en utblokking av hjertets kransårer, samt behandling av hjerteflimmer.

-­ Ved å overta hjertevirksomheten LHL i dag har på Gardermoen vil vi kunne styrke vårt behandlingstilbud innen hjertemedisin. Det gir oss også et grunnlag for å få på plass et selvstendig PCI-senter på Ahus, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

Leier arealer til planlagt kirurgisk pasientbehandling i Ahus-regi

Styret i Helse Sør-Øst godkjente også at det inngås en avtale om at Ahus kan leie arealer for en periode på 5 år, for i egen regi å kunne drive elektiv pasientbehandling.  Det inkluderer blant annet kirurgiske fasiliteter, fem operasjonsstuer og sengerom, for å drive planlagt kirurgisk behandling for pasienter i eget opptaksområde.

-­ Det gir oss gode muligheter til raskt å øke kapasiteten for å møte vårt behov for økt kapasitet og bidra til å styrke vår behandlingstilbud, sier Øystein Mæland

Det planlegges for trinnvis økt kirurgisk virksomhet på dagtid på ukedagene innen fagområdene gastrokirurgi, ortopedi, plastikkirugi og øre, nese, hals, og det vil bli ansatt fagpersonell til virksomheten.

-­ Det er gledelig at Ahus vil drive egen virksomhet i lokalene her. Vårt ønske er at kapasiteten ved LHL-sykehuset Gardermoen fortsatt kan utnyttes fullt ut til pasientbehandling. Som ideell aktør er vi opptatt av å samarbeide nært med den offentlige helsetjenesten, sier generalsekretær Frode Jahren  i LHL.

LHL viderefører avtalen med Helse Sør-Øst RHF om spesialisert rehabilitering innen hjerte, lunge og kreft på LHL-sykehuset Gardermoen, i tillegg til å drifte videre en fullverdig lungeklinikk, søvntilbud, livsstilskurs og NIMI (Norsk idrettsmedisinsk institutt) på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Fra intensjonsavtale til godkjente avtaler

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus og generalsekretær Frode Jahren fra LHL undertegnet mandag 20. januar 2020 en intensjonsavtale om å undersøke muligheten og forutsetningene for å inngå avtalene. Dette ble deretter utredet og styret for Akershus universitetssykehus godkjente avtalene 18. juni og 26. august i år, og de ble deretter oversendt Helse Sør-Øst for godkjenning.