HELSENORGE

Kongsvinger sykehus behandler flere pasienter - og får flere stillinger

Flere pasienter behandles nå ved Kongsvinger sykehus. Antallet har økt etter at pasientgrupper fra kommunene Eidsvoll og Ullensaker fra mars i år får øyeblikkelig hjelp ved sykehuset. Nå styrkes kapasiteten med 20 nye sengeplasser og 50 nye årsverk.

Kongsvinger sykehus fremside

Fra 1. februar 2019 overtok Akershus universitetssykehus (Ahus) ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen fra Sykehuset Innlandet.

-­ At Kongsvinger sykehus ble en del av Ahus er et viktig tilskudd for å løse kapasitetsutfordringer ved sykehuset på Nordbyhagen, og for å styrke vårt totale faglige tilbud, sier viseadministrerende direktør Jørn A. Limi ved Ahus.

Flere pasienter fra Eidsvoll og Ullensaker

For å utnytte den totale kapasiteten har pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker med behov for øyeblikkelig hjelp fått sin behandling ved Kongsvinger sykehus fra begynnelsen av mars i år. Det innebærer at sykehuset behandler flere pasienter i akuttmottaket og på operasjonsstuene. Akuttmottaket har hatt mellom 60 og 80 flere ankomster per uke sammenlignet med fjoråret, og har til nå i år hatt over 1200 flere ankomster enn i 2019.

-­  Aktivitetsøkningen bidrar til  å gi Kongsvinger et godt grunnlag for å sikre oss som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner, sier konstituert divisjonsdirektør Mette Anderssen ved Kongsvinger sykehus.

Flere sengeplasser

Økt tilstrømning av pasienter gjør at kapasiteten styrkes med 20 sykehussenger, fra dagens 88 senger. Fra årsskiftet skal sykehuset etablere en ny sengepost for indremedisinske pasienter, samt at det allerede at antallet ortopediske senger er økt med 6 senger.  

Sist sykehuset hadde et tilsvarende antall senger var i 2011, men er gradvis er redusert frem til nå. Utviklingen i helsevesenet har gått i retning av færre sengeposter og mer dagbehandling, men med en høyere bemanning per seng.

­-­ Selv om det er vanskelig å sammenligne bemanningen før og nå er det uansett gledelig at vi igjen øker kapasiteten og bemanningen ved lokalsykehuset, sier Anderssen.

Rekrutterer medarbeidere

Når flere pasienter behandles øker behovet for flere kompetente medarbeidere. Totalt sett styrkes derfor sykehuset om lag 50 nye medarbeidere. Rekrutteringen startet i vår, hvor det ble ansatt 14 nye årsverk, og ytterligere bemanning skal sikres i høst.

-­ Målet er å ha den planlagte bemanningen på plass ved årsskiftet. Vi styrker alle leddene i behandlingskjeden og forsterker vår posisjon som distriktets største kompetansevirksomhet, sier Mette Anderssen

Økt satsing samtidig med koronaberedskap

Kombinasjonen av økt aktivitet og beredskap knyttet til koronapandemien har medført en krevende driftssituasjon. Endrede pasientstrømmer og økt aktivitet kom samtidig med at sykehuset måtte ha høy beredskap knyttet til koronasituasjonen. Mette Anderssen er imponert og stolt over medarbeidernes innsats i en utfordrende periode.

-­ Deres ekstraordinære omstillingsevne og mobiliseringskraft gjorde at vi lyktes vi med å legge om driften for å håndtere koronasituasjonen. Situasjonen førte imidlertid til noe forsinkelse i tilpasningene som skulle gjøre oss klare til å møte økt aktivitet.

Kongsvinger sykehus er nå er tilbake i tilpasset normaldrift, med forsterket beredskap ved enkelte seksjoner.

-­ Det gir oss igjen muligheter til å fortsette tilpasningen for økt aktivitet og å sikre rekruttering og nødvendig kompetanse, sier Mette Anderssen.