HELSENORGE

Kortere ventetid hos ARA Ahus

Etter vellykket forbedringsarbeid har ventetiden ved avdeling rus og avhengighet (ARA) ved Akershus universitetssykehus gått fra 30 dager i 2019 til 22 dager i 2021. 

En kvinne med blondt hår og blå øyne smiler til kamera. I bakgrunnen er det et grått bygg og grønn plen.

Assisterende avdelingsleder ved ARA, Gro Helen Øiestad-Nordberg.

Forbedringsarbeid ved avdeling rus og avhengighet (ARA) ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har ført til at de nå kartlegger sine pasienter raskere enn landsgjennomsnittet.

- Å unngå unødvendig ventetid er viktig for å møte pasienter som har et problem raskest mulig. Hvis pasienten må vente unødvendig lenge kan det i mange tilfeller bidra til ytterligere forverring av helsetilstanden, sier assisterende avdelingsleder ARA, Gro Helen Øiestad-Nordberg.

Forbedringsprosjektet startet i 2019, og har resultert i færre avslag, kortere ventetid og raskere utredning.

- Ett av våre hovedmål var å redusere ventetiden for pasienter som henvises til ARA. At vi har klart dette på alle våre fem poliklinikker syns jeg er imponerende, fortsetter hun.

Mindre administrasjon, mer kompetanse

Øiestad-Nordberg forteller at poliklinikkene brukte mye tid på vurderinger av henvisninger og administrering av henvisninger.

- Ved å gå igjennom og effektivisere arbeidsprosessene har vi minimert bruk av tid knyttet til vurdering av henvisninger. Vi tar inn de aller fleste pasienter til en basiskartlegging. På denne måten kan vi bruke mindre tid på administrasjon og mer tid og kompetanse i et første møte med pasienten.

I neste steg av forbedringsarbeidet innførte poliklinikkene en standardisert oppstartsmodell.

- For å komme frem til en felles modell hadde vi aktiv utprøving på alle de involverte poliklinikkene. Her testet vi ideer og korrigerte underveis.

Modellen de kom frem til har forbedret maler og fraser, behandlingsplaner og flyten i arbeidsprosessene. Fremover skal modellen evalueres kontinuerlig i tråd med forbedringsmetodikk på Ahus.​

- Det er utrolig spennende å drive med utviklingsarbeid. Å løfte blikket fra den daglige driften, tro på at det er mulig å forbedre tjenesten og se gevinstene av forbedringsarbeidet, sier Øiestad-Nordberg.

Det beste for pasienten

De fleste som henvises til ARA kommer inn via poliklinikk. Det er pasienter som primært har en avhengighetsproblematikk, som rus eller spill. Ofte i kombinasjon med psykiske plager.

- Ved at de tas inn til en basiskartleggingstime kan de selv si noe om egne ønsker, behov og aktuell problematikk. De blir tatt på alvor og får fortelle sin historie, sier Øiestad-Nordberg.​

I basiskartleggingstimen blir pasientens status kartlagt av to klinikere som er tverrfaglig sammensatt, og det lages en foreløpig behandlingsplan dersom pasienten skal ha et videre behandlingstilbud i ARA.

- De ansatte i ARA har lagt ned en fantastisk innsats. Arbeidet har berørt alle våre ansatte på poliklinikk, og har til tider vært krevende. Men, vi har hele tiden fokusert på at dette skal føre til bedring for våre pasienter, og de ansatte har vært engasjerte hele veien, avslutter hun.