Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

Ahus har nå tatt i bruk en ny regional løsning for medikamentell kreftbehandling, som skal sikre likt tilbud til alle pasienter i regionen. - Løsningen som nå er innført i hele Helse Sør-Øst vil bety mye for pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen, sa helseminister Bent Høie da han onsdag besøkte Ahus.

Helseministeren
Helseminister Bent Høie (i midten) på besøk på Ahus. Her sammen Rune Simonsen (direktør Teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst), Øystein Mæland (adm. dir. Ahus), Cathrine Lofthus (adm. dir. Helse Sør-Øst) og Sigbjørn Smeland (Kreftklinikken OUS)

Den nye regionale løsningen gjør at oppdaterte behandlingskurer hele tiden er tilgjengelig for alle helseforetakene. Dette skal sikre at pasienter får like god behandling uansett hvor i Helse Sør-Øst behandlingen gis.

Innføringen av løsningen har pågått over tre år, og Ahus tok den i bruk i november i år, som siste helseforetak i regionen. Dette ble markert med besøk av helseminister Bent Høie.

Spesialister fra hele regionen har vært involvert i å utvikle et felles kurbibliotek som nå omfatter detaljert beskrivelse av over 800 aktive behandlingskurer. Alle kurene er vurdert og gjennomgått i aktuelle regionale faggrupper. Nye kurer innføres fortløpende og blir gjort tilgjengelig for alle sykehusene samtidig, etter hvert som de blir klare. Oslo universitetssykehus har det faglige ansvaret for forvaltning av kreftkurene i løsningen.

Likeverdig behandlingstilbud

- Det skjer en rask utvikling innen medikamentell kreftbehandling, der stadig nye medikamenter tas i bruk. Løsningen som nå er innført i hele regionen gjør at pasienter får behandling i tråd med beste praksis, med riktig dosering og riktig tilvirkning, uansett hvor de får behandling. Vi får et mer likeverdig behandlingstilbud for kreftpasientene i regionen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus.

Høie og Braaten

Helseminister Bent Høie møtte pasient Knut-Arne Braaten på Ahus.

Det har tidligere vært store forskjeller i hvordan medikamentell kreftbehandling ble håndtert ved de ulike sykehusene i regionen. Noen sykehus har hatt en lokal elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling, men uten utveksling av informasjon med andre sykehus. Andre sykehus har basert seg på manuelle rutiner, med beskrivelse av kurene på papir i permer lokalt.

Med en felles løsning på plass er det lagt til rette for å desentralisere kreftbehandlingen slik at flere pasienter kan få behandling nærmere der de bor.

Styrket pasientsikkerhet - økt fleksibilitet

For pasientene betyr den nye løsningen både økt sikkerhet i behandlingen og mer fleksibilitet med tanke på hvor behandlingen gis. For eksempel kan en pasient som til vanlig får cellegiftbehandling i Bærum, reise på ferie til Arendal og fortsette behandlingen der. Informasjon om kuren og pasientens behandlingshistorikk vil være tilgjengelig for behandlerne begge steder. Også sykehusapotekene, som lager kurene, bruker samme oppskrift for å lage kurene uavhengig av hvilket apotek som står for tilvirkning.

Den regionale løsningen for medikamentell kreftbehandling innebærer at mange tidligere manuelle rutiner nå fjernes. Både lege, sykepleier og apotek får elektronisk støtte gjennom hele prosessen, noe som styrker pasientsikkerheten. Legens bestilling av kuren sendes elektronisk til sykehusapoteket. Skanning av strekkode i bestillingen gjør at det aldri er tvil om hvilken kur apoteket skal produsere. På avdelingen skanner sykepleier strekkoden for å sikre at riktig pasient får riktig behandling.

- Dette er en løsning som har vært etterspurt av våre fagfolk. Innføringen er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten. Vi har lagt vekt på at kunnskapen og systematikken som nå er etablert i Helse Sør-Øst vil være tilgjengelig også for andre regioner hvis de ønsker å ta det i bruk. Dette er fellesskapets fagkunnskap og målet er likeverdige helsetjenester nasjonalt, sier Cathrine M. Lofthus.