HELSENORGE

Lukket legemiddelsløyfe kommer til Ahus

Lukket legemiddelsløyfe er en prosess som skal sørge for at pasienten får rett legemiddel i rett dose og form, gitt på rett måte og tid. Nå skal metoden testes ut hos Ahus, og målet er å frigi tid for sykepleierne til annet pasientnært arbeid.   

En kvinne med brunt hår og hvit høyhalset genser smiler til kamera. Blurry bakgrunn.

Lokal prosjektleder Aina Rødhammer Larsen.

Våren 2020 ble det etablert et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst med mål om å utvikle en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (RLLS). Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen og planlegger piloter på flere helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Prosjektet dreier seg i stor grad om endoser. Det vil si at medikamentene som normalt sett kommer i esker pakkes om, en og en, i poser merket med preparatnavn, virkestoff, styrke, batch og holdbarhet. Dette gjøres allerede i stor grad på Ahus, hvor 10 poser av samme medikament henges på en ring og sendes opp til avdelingene. Forskjellen er at i denne piloten skal pasientbundet endoser testes ut. I stedet for at en ring inneholder 10 doser av samme preparat, vil en ring inneha de preparatene en pasient skal ha til et visst tidspunkt. 

Det er slagenhetene og avdeling for geriatri som skal pilotere pasientbundet endoser på ring. Disse gjøres klare på Sykehusapoteket, og sendes opp til avdelingene i rørpost. 

Vi håper at ved å få klargjort pasientbundet endoser fra Sykehusapoteket vil det frigi tid til sykepleierne som kan brukes til annet pasientnært arbeid. Dette vil også øke pasientsikkerheten ved at vi er helt sikre på at pasienten får riktig medisin, sier lokal prosjektleder Aina Rødhammer Larsen. 

Det henger flere poser med tekst på en plastikkring. Inne i posene er det en og en pille. Det er også strekkoder på posene.

I en pasientbundet endose pakkes medisinene en pasient skal ha på et spesifikt tidspunkt i en og en pose og henges på en ring.

​​Ser frem til å teste nye arbeidsmetoder 

Pasientbundet endoser ble testet ut på alle avdelinger på Ahus allerede i 2008. Det er ikke planen i dag.  

 Levering av pasientbundet endoser egner seg ikke for alle avdelinger, og det er heller ikke tanken i fremtiden. Løsningen er mest hensiktsmessig på poster med pasientgrupper som tar en stor andel legemidler gjennom munnen og med relativt lang liggetid, sier Larsen. 

I forkant av pilotene gjøres det nullpunktsmålinger, blant annet på hvor mye tid sykepleiere bruker på å klargjøre medisiner.

Vår opplevelse er at sengepostene ser frem til å teste ut nye arbeidsmetoder, og det er nettopp det som er målet med pilotene - å teste fremtidige arbeidsprosesser, sier delprosjektleder Silje Eidsli fra det regionale prosjektet.

Først ut 

15. oktober ble det avholdt simuleringsworkshop med deltagere fra regionalprosjektgruppe, sykehusapoteket Ahus og pilotpostene på Ahus. Målet for dagen var å gjennomgå arbeidsprosesser for pilotene. 

Flere helseforetak i Helse Sør-Øst skal gjennomføre piloter i regi av det regionale prosjektet, men Ahus er det eneste helseforetaket hvor vi har muligheten til å pilotere nettopp denne modellen, sier lokal prosjektleder Aina Rødhammer Larsen. 

Ahus er nemlig det eneste sykehuset som har rett produksjonsutstyr på sykehusapoteket til å kunne gjennomføre pasientbundet endoser. 

​ Etter jul går prosjektet i gang på slagenheten, og deretter på geriatri. Pilotene skal være med å danne videre grunnlag for hva som skal inngå i regionale standarden for lukket legemiddelsløyfe, avslutter Larsen.