Nye tiltak for den akutt syke pasienten

Som Norges største akuttsykehus skal Ahus tilby rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Nå skal kapasiteten ved overvåkning og operasjon økes trinnvis og pasientflyten i akuttmottaket forbedres.

Akuttmottaket Ahus
Ahus har norges største akuttmottak. I snitt kommer 115 pasienter hit per døgn. Et nytt prosjekt skal nå sikre effektiv pasientflyt.

Den kritisk syke pasienten er ett av fire tverrgående satsingsområder i Utviklingsplan 2035 for Akershus universitetssykehus (Ahus). Det følges nå opp med to nye prosjekter som skal sikre effektiv pasientflyt i akuttmottaket, og en gradvis styrking av intensiv- og overvåkingskapasiteten på sykehuset.

- Det må sikres tilstrekkelig kapasitet og god koordinering av de tjenestene pasientene trenger, sier Katrine Hay, prosjektdirektør for satsingen på den kritisk syke pasienten ved Ahus.

110119 Katrine Hay prosjektdirektør ksp_web.jpg

Katrine Hay, prosjektdirektør for satsingen på kritisk syke pasienter ved Ahus

Styrker behandlingen av de kritisk syke

For å styrke den samlede intensiv- og overvåkingskapasiteten skal det etableres kirurgiske intermediærsenger. Det er senger som er ment for pasienter som ikke trenger å være på en intensivavdeling, men som har observasjons- og behandlingsbehov utover det de kan få på sengepostene. 

Overlege Frode Østrem ved sentraloperasjonsavdelingen hilser nye intermediærsenger varmt velkommen som et viktig supplement i behandlingen av de akutt syke.

- I dag ligger de aktuelle pasientene dels på intensivseksjonen, postoperativ seksjon og på sengepostene. Det påvirker postoperativ kapasitet i så stor grad at operasjonsvirksomheten sinkes. Vi har ikke tilstrekkelig overvåkningskapasitet når inngrepene skal starte, sier Østrem.

Også seksjonsleder ved intensivseksjonen Sylvi Vullum ser på de nye intermediærsengene som en etterlengtet styrking av overvåkingskapasiteten ved Ahus.

- Sengene vil også bidra til å øke kvaliteten i behandlingen ved tryggere og bedre overflytting fra intensiv til sengepostene, sier Vullum.

Prosjektet har også som mål å styrke respiratorkapasiteten ved avdeling for medisinsk overvåking og å få til styrket og lik kapasitet på intensivseksjonen i helger og ukedager.

Intensiv.jpg

Senger på plass før sommeren

Etableringen av intermediærsenger ble vedtatt i sykehusledelsen 8. januar.

- Dette er et viktig skritt i riktig retning for Norges største akuttsykehus, sier Katrine Hay.

Det skal ansettes flere nye sykepleiere til intermediærsatsingen, og rekrutteringen er nå i gang for å kunne etablere de to første intermediære sengene på dagens Intensiv sommeren 2019.

Se stillingsutlysning her

Intensivseksjonen inviterer til åpen kveld i februar så interesserte sykepleiere kan se hvordan det er å jobbe der.

Når sommerdriften er over skal det så snart bemanningen er på plass trappes opp til fire intermediære senger, som det nå skal finnes lokaler til. Sykehusledelsen vil avgjøre hvor sengene skal plasseres, som en kortsiktig løsning.

- Det vil deretter bli en gradvis opptrapping i tråd med behov og forutsetninger, sier Katrine Hay.

Det skal utredes langsiktige løsninger for å frigjøre arealer for intermediærsatsingen. En plan for dette skal legges fram for sykehusledelsen våren 2019.

Bedre pasientflyt i akuttmottaket

Som stort ø-hjelpssykehus har Ahus ofte mange pasienter i akuttmottaket som samtidig venter på utredning og behandling. 40 pasienter på en gang regnes som kritisk nivå, noe som ofte inntreffer. For å forbedre dagens situasjon settes det nå i gang et eget prosjekt knyttet til pasientflyten i akuttmottaket.

Avdelingsleder Eirik Pettersen ved avdeling for akuttmedisin mener at dagens situasjon utfordrer både pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet.

- Uten bedre pasientflyt og en klarere definisjon av hva et akuttmottak skal være, vil vi ikke være i stand til å ivareta våre kjerneoppgaver - som er stabilisering, initial diagnostikk og behandling av akutt syke pasienter.

For å peke ut riktig retning for arbeidet skal prosjektet først gjennomgå tilsynssaker og kartlegge pasientflyten i akuttmottaket.

Eirik Pettersen akuttmedisin_web.jpg

Avdelingsleder Eirik Pettersen ved avdeling for akuttmedisin

- Vi går nå i gang med å innhente innspill og erfaringer fra våre ansatte og fra samarbeidende avdelinger for å komme frem til et felles utfordringsbilde og en ramme for det videre arbeidet, sier Pettersen.

Det er også planlagt at det våren 2019 skal etableres en poliklinikk for øyeblikkelig hjelp i tilknytning til akuttmottaket, med sikte på avlastning gjennom tidlig avklaring av pasienter.