Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

Ansvaret for all pasientbehandling for pasienter fra Vestby kommune overføres fra 2. mai 2018 fra Ahus til Sykehuset Østfold. Overgangen gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Fra 3. september skal også pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold.

På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus (Ahus) besluttet Helse Sør-Øst at akuttpasienter innen indremedisin, kirurgi og ortopedi som trenger innleggelse for øyeblikkelig hjelp fram til 3. september skal få tilbudet ivaretatt ved Ahus.  Denne avlastningen opphører mandag 3. september kl. 08.00.

Dersom disse pasientene likevel oppsøker Ahus for øyeblikkelig hjelp fra 3. september skal de likevel tas imot på lik linje med andre pasienter.

Les nyhetssak fra Helse Sør-Øst