HELSENORGE

Tiltak for å møte presset på intensivkapasiteten

Det er for tiden stor pågang på sykehuset og press på intensiv- og respiratorplassene. For å møte pågangen er to stuer på sentraloperasjonen tatt ned for å frigjøre ressurser til styrking av intensivområdet. 

Det iverksettes ytterligere tiltak for å møte pågangen på intensiv- og respiratorplassene. Foto: Ahus
Sykehuset har en krevende driftssituasjon, særlig knyttet til intensiv og overvåkingsområdet. Dette kommer på toppen av en svært lang periode med høy arbeidsbelastning gjennom pandemien.

-  Jeg vurderer driften  som forsvarlig, men det er ingen tvil om at det er en belastende situasjon våre medarbeidere står i, både de som jobber mye ekstra og de som får andre oppgaver enn de utfører til vanlig, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Flere tiltak er sa​​tt i verk

Det er nå satt i verk flere tiltak for å mobilisere arbeidskraft og styrke intensivområdene. Fredag 19. november ble det vedtatt å ta ned to operasjonsstuer på sentraloperasjonen med umiddelbar virkning. Dette videreføres foreløpig ut uke 50. 

- Det gjør vi for å frigjøre sykepleierårsverk til styrking av intensivområdet, sier Mæland.  

For å møte den aktuelle utfordringen er antallet plasser på intensiv på Nordbyhagen økt, slik at de kan ta inntil 12 respiratorkrevende pasienter. I tillegg benyttes plasser på postoperativ (PO), slik at de som har respiratorkompetanse der kan jobbe med intensivpasienter. 

Overvåkningskapasiteten skal styrkes med å bemanne ytterligere 2 plasser på medisinsk overvåking (MO), og ved å utvide med en intensivplass  ved Kongsvinger sykehus.

I tillegg har Oslo universitetssykehus igjen møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen for å få til en riktigst mulig bruk av intensivkapasiteten til enhver tid, ut fra kapasitet og behov.​

Mulige tiltak ved fortsatt stor pågang

Ved en eventuell videre økt og stor covid-19-pågang vil det gradvis kunne prioriteres plasser til covid-19-pasienter og bemanningen kan styrkes ved omdisponeringer. Utover dette kan det dersom pasienttilstrømningen blir større enn i  tidligere covid-bølger tas i bruk andre areal, som operasjonsstuene på Dagkirurgisk senter, til intensiv og overvåking.

Styrking av overvåkingskapasitet før pandemien

Før pandemien ble det jobbet planmessig med utvidelse av overvåknings- og intensivkompetanse, blant annet med etablering av 4 nye kirurgiske intermediærplasser og respiratorkompetanse på medisinsk overvåkning. Ved normal drift har Ahus 30 plasser innen intensiv og overvåking, fordelt på 10 på intensiv, 10 på medisinsk overvåking (MO), 4 kirurgiske intermediærplasser og 6 plasser på Kongsvinger sykehus. 

Tiltak under pandemien

For å håndtere en økt pågang i de ulike bølgene har Ahus driftet et høyere - til dels et langt høyere - antall intensivplasser under pandemien. Dette er mulig fordi det er arealer og utstyr tilgjengelig, og fordi sykehuset gjennom stor innsats fra de ansatte har klart å bemanne flere plasser. Det er et mål om at det på sikt også kan driftes flere faste intensivplasser enn før pandemien. Dette avhenger primært av tilgang på personell.

Når det gjelder tilgangen på kvalifisert personell har det nå i høst startet opp et betydelig økt antall studenter i videreutdanning i intensivsykepleie - både 13 utdanningsstillinger finansiert av foretaket selv og 12 ekstra utdanningsstillinger finansiert av Helse Sør-Øst. Disse er fortsatt i sitt utdanningsforløp og vil ikke øke kapasiteten på kompetent personell før denne utdanningen er ferdig.