HELSENORGE

Smitteutbrudd ved Kongsvinger sykehus

Det har siden slutten av oktober vært et smitteutbrudd ved medisinsk sengepost ved Kongsvinger sykehus. Utbruddet ble umiddelbart meldt til Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren.

Kongsvinger sykehus
Avdelingen er tilbake i normal drift, men smitteverntiltakene som ble etablert i forbindelse med utbruddet videreføres inn til videre, etter smitteutbruddet på Kongsvinger sykehus.
Da utbruddet ble oppdaget ble det satt i gang smitteverntiltak og smittesporing. Tester i tilknytning til utbruddet viser at til sammen 23 pasienter og 33 ansatte har fått påvist covid-19. 

6 av pasientene som har vært en del av smittesporingen er døde, fem av dem utenfor sykehuset. Pasientene var alle innlagt for annen alvorlig sykdom, og det kan ikke enkelt fastslås om covid-19 er dødsårsak i det enkelte tilfelle. 

Uavhengig av vurderingen av det enkelte tilfelle er dødsfallene som har vært en del av smittesporingen meldt til Helsetilsynet, slik at de kan vurdere informasjonen i sin helhet. Ahus har informert de pårørende om dette.

Etter at utbruddet ble oppdaget, ble den aktuelle sengeposten stengt for nye innleggelser. Avdelingen er tilbake i normal drift, men smitteverntiltakene som ble etablert i forbindelse med utbruddet videreføres inn til videre.

​Det er ikke avklart hvordan smitten først kom inn i avdelingen. De 33 ansatte med påvist smitte er ikke alle nødvendigvis en del av det samme smitteutbruddet. Smitten ellers i samfunnet øker og det er naturlig at dette også gjelder ansatte ved sykehuset. De fleste ansatte som har vært hjemme knyttet til smitten er nå tilbake i arbeid.

- Det er en beklagelig situasjon når vi får smitte inn i sykehuset der vi behandler sårbare pasienter. Samtidig er det svært utfordrende å unngå smitte helt, siden smitte kan spres fra enkeltpersoner uten at de trenger å ha noen symptomer. Vi er likevel lei oss for konsekvensene utbruddet har hatt for pasienter, pårørende og ansatte, sier sykehuskoordinator ved Kongsvinger sykehus, Jane Castro. ​

Det har underveis i smitteutbruddet blitt gitt informasjon til de berørte, samt til aktuelle helseinstitusjoner og kommuneoverleger.