HELSENORGE

Smitteutbruddet i Nordre Follo

Grunnet utbrudd av covid-19 i Nordre Follo kommune, der det er påvist en variant av viruset som først ble funnet i Storbritannia, iverksettes særskilte tiltak for pasienter og ansatte med adresse Nordre Follo, samt reduksjon i virksomheten Akershus universitetssykehus har i Follo.

Ahus front

I utbruddet av covid-19 i Nordre Follo har flere pasienter fått påvist en variant av viruset som først ble funnet i Storbritannia, og som antakeligvis er mer smittsom.

Inntil situasjonen i Nordre Follo er nærmere kartlagt, iverksetter Akershus universitetssykehus (Ahus) tiltak knyttet til pasienter og ansatte med adresse Nordre Follo. Hjemmekontor for Ahus-ansatte benyttes der det er mulig og møter avholdes digitalt med mindre oppmøte er helt nødvendig.

Tiltak for pasienter som bor eller arbeider i Nordre Follo

Pasienter fra Nordre Follo som har time til behandling førstkommende helg eller i uke 4 bør få utsatt timen så sant det er forsvarlig. Alternativt kan e-konsultasjon benyttes.

Ved nødvendig behandling og akuttinnleggelser isoleres og testes pasientene som om de var i smittekarantene. Allerede innlagte pasienter fra Nordre Follo skal testes uansett innleggelsestidspunkt.

Ahus-aktivitet i Nordre Follo:

På Ski sykehus driver Ahus poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Ahus har i tillegg virksomhet innen psykisk helsevern i Nordre Follo (Follo DPS, ARA Follo, BUP Follo).

Tiltak som iverksettes i Nordre Follo:

Aktiviteten reduseres for å få ned antall kontaktpunkter i området med utbrudd, samt å minske ferdsel til og fra området.

  • Behandling og utredning på Ski sykehus utsettes. Nødvendig aktivitet flyttes til Nordbyhagen eller Ahus Gardermoen.
  • Kirurgisk virksomhet på Ski avlyses til og med fredag 29. januar, eventuell nødvendig behandling flyttes til Nordbyhagen. Blodbanken utsetter blodgiving på Ski.
  • E-konsultasjon innen psykisk helse og rusbehandling i Nordre Follo benyttes i den grad det er mulig.

Nødvendig drift i Nordre Follo opprettholdes fortrinnsvis av ansatte som bor i området.

Ahus-ansatte som bor i Nordre Follo:

I samråd med sine ledere vurderer ansatte fra Nordre Follo som jobber på Nordbyhagen, Ski sykehus eller i psykisk helsevern i Nordre Follo  behovet for å komme på jobb før torsdag.