Starter opp igjen med planlagte operasjoner - trapper opp poliklinisk aktivitet

Redusert pågang av covid-19-pasienter til sykehuset gjør at Ahus nå trapper opp igjen mye av den normale virksomheten, ved å gjenoppta planlagte operasjoner og øke den polikliniske aktiviteten. Også andelen av annen øyeblikkelig hjelp enn covid-19 er nå økende.

Sykepleier og pasient

20 000 polikliniske avtaler, over 600 avtaler om innleggelser og operasjoner og 700 dagkirurgiske inngrep er utsatt eller avlyst som følge av koronasituasjonen. Nå vil pasienter som har fått utsatt sine avtaler igjen kunne kalles inn til time ved Akershus universitetssykehus (Ahus), inkludert Kongsvinger sykehus.

­ Vi vil prioritere pasienter som uten undersøkelser og behandling risikerer forverret helsetilstand, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Trygt å møte til time

Ahus oppfordrer nå alle med timeavtale om å møte opp, du kan leser mer om dette på lenken under. Vi oppfordrer andre med behov for helsehjelp å kontakte fastlegen sin. 

Møt opp til timen din!

­ Koronasituasjonen vil kunne vare i langt tid framover. Av hensyn til egen helse og til andre pasienter i behandlingsforløp er det derfor viktig at alle med behov for det oppsøker helsehjelp.

Ahus legger opp til å håndtere koronapandemien over tid, samtidig som andre pasienter skal få nødvendig og god helsehjelp. Det er innført gode smittereduserende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasientene.

­– Det er trygt å møte for de som blir henvist til time på Ahus. For å kunne utnytte kapasiteten på sykehuset best mulig er det viktig at alle møter til sine timeavtaler.

De som er innkalt til time på Ahus og har luftveissymptomer må kontakte sykehuset på forhånd, timen, slik at det kan gjøres vurderinger knyttet til smittevernet.

Annen øyeblikkelig hjelp og antall krefthenvisninger er redusert i koronaperioden

Ahus fikk tidlig mange pasienter med covid-19. Fra 13. mars utsatte Ahus alle planlagte operasjoner, for å frigi intensivplasser, personell og sengearealer ved pågangen av koronapasienter.

Unntakene har vært kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp. Selv om Ahus i hele perioden hatt tilstrekkelig kapasitet til å ivareta utredning og behandling av kreft, har det vært om lag 30 prosent reduksjon av henvisninger med mistanke om kreft fra begynnelsen av mars og fram til i dag, sammenliknet med samme periode i fjor.

­­–­ Nedgangen er bekymringsfull. Det er neppe grunn til å tro at det skyldes at færre har behov for utredning og behandling. Det er derfor viktig å oppfordre de som har symptomer om å gå til fastlege for å bli vurdert og eventuelt henvist til sykehus, sier Øystein Mæland.

Den polikliniske aktiviteten har vært redusert. Det er foretatt medisinskfaglige vurderinger i forkant av hver utsettelse. I tillegg har mange pasienter selv meldt avbud til time. Aktiviteten på poliklinikk ved Ahus er nå økende. I uke 17 var den på 80 prosent av normal aktivitet, og i de fire normalarbeidsdagene i uke 18 var aktiviteten 90 prosent av det normale.

Det har også vært tatt i bruk løsninger der pasienter kan få sine konsultasjoner uten fysisk oppmøte. Det har vært en økning i antall telefonkonsultasjoner til over 7 000 i uke 14 mot ca 1800 i uke 6-9, og det er nå tatt i bruk en løsning for videokonsultasjoner.

Andelen annen øyeblikkelig hjelp har sunket med opp i mot 30 prosent i koronaperioden. Nå øker igjen pågangen av annen øyeblikkelig hjelp enn covid-19.