Utsetter planlagte operasjoner

For å styrke intensivkapasiteten utsetter Akershus universitetssykehus alle planlagte operasjoner, med unntak for kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp.

For å være best mulig forberedt i møte med pasientpågang ved koronasituasjonen vil alle planlagte operasjoner utsettes. Unntakene er kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp. Dette gjøres for å frigi intensivplasser, personell og sengearealer til håndteringen av koronasituasjonen.

Poliklinisk aktivitet opprettholdes så lenge det er medisinskfaglig forsvarlig. Et viktig hensyn er å sikre at flest mulig pasienter som har behov for behandling får dette poliklinisk, slik at antall innleggelser holdes så lavt som mulig.

Det oppfordres til at konsultasjoner tas per telefon eller tilsvarende der hvor det er mulig, også ved bruk av ansatte i hjemmekarantene. Det arbeides med løsninger for videokonsultasjoner.