HELSENORGE

Viktige ressurser for barn og unge som pårørende

Når sykdom rammer familier med barn og søsken har sykehuset et ansvar for å gi disse god oppfølging. På Ahus har vi over 140 barneansvarlige, som er viktige ressurser i å støtte avdelingene i arbeidet med informasjon og oppfølging når sykdom rammer en familie med barn.

Barneansvarlige Cecilie L. Langeland, Hilde Rønningen og Lene Aspdahl, sammen med seniorrådgiver Tove Bergh.
Tove Bergh er seniorrådgiver i avdeling for samhandling og helsefremming ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og overordnet koordinator for barn som pårørende. 

- De barneansvarliges funksjon er å støtte helsepersonell og ledere i arbeidet med å sørge for at barn som pårørende - pasientens mindreårige barn og søsken - får den informasjonen og oppfølgingen de trenger når foreldre eller søsken er syke eller dør, sier Bergh.

Helsepersonell skal avklare og ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom, skade eller ved død. 
De skal også involvere kommunen og samhandle om nødvendig informasjon og oppfølging.

Ahus har i dag 143 barneansvarlige; 72 barneansvarlig i voksenenhetene innen Divisjon psykisk helse og rus, 54 barneansvarlig på somatiske voksenavdelinger, Nordbyhagen og Kongsvinger, 17 barneansvarlig i barneavdelingene BUP/BUK, som har fokus på mindreårige søsken.

Nytt kunnskapsgrunnlag

Bergh har vært med å utarbeide et nytt kunnskapsdokument fra kompetansenettverket Barnsbeste. Kunnskapsgrunnlaget oppsummerer forskning og erfaring fra over ti år med barneansvarlig personell som lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten.

- Barneansvarlige og ledere har nå tilgang til ny kunnskap og nye anbefalinger om hvordan de kan støtte arbeidet med barn som er pårørende, sier Bergh.

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalinger for barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten kan leses og lastes ned her (barnsbeste.no)

- Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Barnsbeste, arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for gjennom kunnskaps- og nettverksarbeid, fagutvikling, formidling og rådgivning, sier Bergh.

Barnsbeste ble opprettet av Helse-og omsorgsdepartementet og det er Helse Sør-Øst som drifter nettverket. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå og har sentrale myndigheter, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner, kompetanseaktører, pasienter og pårørende, samt befolkningen som målgruppe.

- BarnsBeste arbeidet gjennom nettverk bestående av aktuelle aktører og ressurspersoner, blant annet med barneansvarlige på Ahus, sier Bergh.

Mer informasjon om barn og unge som pårørende finner du på siden under.