HELSENORGE

Utviklingsplan 2035

Ahus skal utvikle tematiske sentre for eldremedisin, kreft og psykisk helsevern. Tilbud om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten. For å få til gode sentre for kreft og psykisk helsevern trengs det nye bygg, som nå er under planlegging.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har utarbeidet Utviklingsplan 2035. Planen, som beskriver hovedmål for ønsket utvikling av virksomhet og bygg fram mot 2035, er godkjent av styret og av Helse Sør-Øst. Den skal bidra til å sikre befolkningen i vår region et godt sykehustilbud i fremtiden og å skape gode fagmiljøer til beste for pasientene.

Tematisk sentre og nybygg skal sikre helhetlige tilbud

 Planen legger opp til å utvikle tematiske sentre der pasientene kan få dekket ulike behov knyttet til sin sykdom på tvers av fag- og spesialiteter. Det innebærer ikke nødvendigvis bygningsmessig felleskap.

Valg av faglige satsingsområder peker ut retningen for den videreutviklingen av sykehuset, inkludert utvikling av bygg og areal. Økonomisk bærekraft vil være avgjørende for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene.

Hvorfor utviklingsplan?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende.

Utviklingsplan 2035 skal bidra til å løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester og sikre god pasientbehandling i vår region. Den peker på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov for helsetjenester.

Formålet er å skape god pasientbehandling i framtiden gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan.

Våre hovedmål

Styrke pasienten

 • Informere
 • Involvere
 • Gi hjelp til å mestre

Skape gode og trygge pasientforløp 

 • Tilpasning til pasientens behov
 • Kultur for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Samarbeid om pasienten på tvers av sykehus og omsorgsnivåer
 • Styrke habilitering og rehabilitering

Styrke spesialisert behandling 

 • Senter for eldremedisin
 • Kreftsenter
 • Gode forløp for kritisk syke pasienter
 • Styrke elektive områdefunksjoner
 • Ta i bruk ny kunnskap og teknologi

Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling

 • Samle sykehusbasert psykisk helsevern
 • Styrke akuttilbudet for psykisk helsevern
 • Videreutvikle lokalbaserte tilbud
 • God koordinering av tilbud til pasienter med sammensatte behov
 • Bedre tilbud til barn og unge

Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 

 • Bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell
 • Kompetanseutvikling i samsvar med helseforetakenes behov

Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon

 • Øke forskningsaktiviteten
 • Videreutvikle de sterkeste forskningsmiljøene
 • Forske til nytte for pasientene
 • Fremme innovasjon

Slik skal vi sikre nødvendig økonomisk bærekraft

 • Økonomiforståelse og motivasjon på alle ledernivåer
 • Kontinuerlig og systematisk kostnadsforbedring
 • Rekruttere, ivareta og beholde personell
 • Øke produktiviteten

Tematiske satsingsområder

 • Kreftdiagnostikk og behandling
 • Psykisk helsevern og rusbehandling
 • Eldremedisin
 • Den kritisk syke pasienten

Oppfølging av utviklingsplanen

De langsiktige målene i utviklingsplanen følges opp med tiltak som en del av foretakets strategiske og økonomiske planlegging, med sikte på å nå målene i utviklingsplanen.

Særskilte satsinger:

 • Kreftsenter

  Et tematisk kreftsenter skal samle og styrke behandlingstilbudet for kreftpasienter.

  Det planlegges et nybygg på Nordbyhagen med strålebunkere og eventuelle sengeplasser. Idéfasen for nytt strålebygg starter i 2018. Deretter følger konseptfase og forprosjekt, før byggingen kan starte. Det satses mot byggeperiode i 2020-21, og at bygget tas i bruk i 2021-22. 
   
 • Samling av psykisk helsevern

  For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø siktes det mot å samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett nybygg på Nordbyhagen.

  Det er søkt Helse Sør-Øst om å sette i gang med konseptfase for prosjektet, som forutsatt godkjenning skal gjennomføres i 2018. Det planlegges nå med byggestart i 2019-20, og at bygget tas i bruk i 2021.
   
 • Senter for eldremedisin

  Det er opprettet et prosjekt for å etablere et strukturert samarbeid om fag, utstyr og arealer mellom fagmiljøer som behandler mange eldre pasienter. En opptrappingsplan legger blant annet opp til et orto-geriatrisk team for å styrke det ortopediske tilbudet til eldre pasienter, og til å utvikle nye tjenester som blant annet hjemmesykehus for eldre.
   
 • Den kritisk syke pasienten

  Som Norges største akuttsykehus er det avgjørende at tilbudene til de kritisk syke pasientene holder høy faglig kvalitet, med effektive mottak og rask oppfølging av pasientene.

  Utviklingsplanen skal følges opp med tiltak for å sikre god flyt i akuttmottaket og rask avklaring av pasientens tilstand, blant annet ved hjelp av egne tverrfaglige forbedringsteam. Tett samspill mellom akuttmottak, medisinsk overvåking og intensiv skal sørge for at de sykeste pasientene får den behandlingen de trenger.
Fant du det du lette etter?