Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen. Sykehuset tilbyr tilrettelagt kurs og opplæring for pasienter og pårørende innenfor flere diagnosegrupper (se kurstilbud).

Lærings- og mestringssenter

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.
LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer. Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

  • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende
  • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • lærings- og mestringstilbud inn i helhetlige pasientforløp
  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.
For å nå målet om bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende. Lærings- og mestringstilbudene er hovedsakelig gruppebaserte; - for eksempel kurs, temamøter, fagdager, med mer.

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene i samhandling med fagpersoner. Dette for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til formidling av kunnskap, veiledning og erfaringsdeling, kan være avgjørende for om læring finner sted. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

E-læringskurs

Anal inkontinens for pasienter

Anal inkontinens for leger

Avspenningstrening

Bedre søvn (Søvnskole)

Bekkenbunnstrening

KOLS

Lavt stoffskifte

KURS OG AKTIVITETER

03.04 mandag

Engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, klinisk bilde og behandling

Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til informasjonskveld om engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, klinisk bilde og behandling.

Se flere kommende arrangementer ()

Fødselsforberedende kurs

Akershus universitetssykehus arrangerer 1-dags fødselsforberedende kurs for blivende foreldre.

Hjerteskolen

Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Skolen legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

Mestringskurs: Anal inkontinens

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Blærekreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

Sorggrupper for voksne

Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

Mestringskurs: Sakral nerve modulering

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Tarmkreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Mestringskurs: Smertefull blære syndrom (BPS/IC)

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Sorggrupper for barn og ungdom

Vi inviterer barn og ungdom som har opplevd å miste noen som står dem nær til å bli med i sorggrupper. I sorggruppene treffer du barn og ungdom på din egen alder som også har opplevd å miste noen.

Prostatakreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Brystkreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

Multippel Sclerose (MS) kurs

Kurset er for deg som har diagnosen Multippel Sclerose (MS). Kurset skal gi deg gi deg bedre forståelse av utfordringene i hverdagen, og hvordan du kan mestre de på en god måte.

Nyreskole

Nyreskole er et undervisningstilbud til pasienter med nyresvikt og deres pårørende.

Pårørendegruppe for rusproblematikk

Dette er et samtaletilbud for pårørende til en med rusproblematikk. Her møtes en gruppe på 5-8 personer for å dele egne erfaringer.

Slagskolen

Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum tre måneder siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

Parkinsongruppe

Parkinsongruppen er et rehabiliteringstilbud til pasienter som har hatt diagnosen mer enn et halvt år. Tilbudet legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtaler og fysisk trening.

Se flere faste arrangementer ()