Til deg som opplever sorg

Sorg er en naturlig reaksjon på det å miste noen man er glad i. Det gir seg utslag i tankemessige, følelsesmessige, kroppslige og verdimessige endringer. Du kan både oppleve normale dager og dager med smertefullt savn. Sorgprosessen tar tid, og kan komme tilbake ved ulike hendelser i livet.

Vi har sorggrupper og individuell oppfølging til deg som er i sorg.


Les mer om sorg (helsenorge.no)

Barn

Hele familien kommer sammen til oss første gang, så vi blir kjent med dere og dere med oss og hva vi kan hjelpe dere med. I familiesamtalen kan du spørre om ting du lurer på, men du trenger ikke fortelle mer enn du selv har lyst til.

Sorggrupper for barn

Sorggrupper er til deg som har opplevd å miste noen som står dem nær til å bli med i sorggrupper. I sorggruppene treffer du barn og ungdom på din egen alder som også har opplevd å miste noen.

Individuelle samtaler

Barn kan i forbindelse med bearbeiding av sorg og i forkant av sorggrupper få tilbud om individuelle samtaler.
Mindre barn har alltid foreldre eller andre voksne med i samtalene. Større barn bestemmer selv om de vil ha voksne med seg i samtalen.

I samarbeid med familien kan større barn få samtaler alene.
Ungdommer over 16 år kan selv bestemme om de vil komme alene eller med en voksen.

Andre som kan hjelpe

Vi kan hjelpe med sorgen når noen du er veldig glad og knyttet til dør. Men også barnehagen og skolen kan hjelpe. Vi samarbeide både med barnehagepersonell, lærere og helsesøstre.

Barn/ungdom med tilleggsproblemer kan vi henvise eller hjelpe videre til annen hjelp.

Hjelp til foreldre og foresatte

Foreldrene kan også få tilbud om egne sorggrupper, så de får hjelp til sin sorg. Foreldrene blir også spurt om de vil være med i en foreldregruppe når barn og ungdom er i sine sorggrupper.
Vi håper dere tar kontakt med oss. Vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Ungdom

Når du kommer til oss første gang blir du kjent med oss og vi med deg. Vi forteller om hvordan sorg kan kjennes og litt om hva vi gjør i sorggruppene for ungdom. Sammen finner vi ut hvordan vi kan hjelpe deg. Du kan spørre om ting du lurer på, men du trenger ikke fortelle mer enn du har lyst til. Samtalen varer som regel en times tid.
Ungdom over 16 år kan velge om de vil komme alene eller med en voksen. Ungdom under 16 år kommer i samarbeid med foreldre.

Sorggrupper

Sorggrupper er til deg som har opplevd å miste noen som står dem nær til å bli med i sorggrupper. I sorggruppene treffer du barn og ungdom på din egen alder som også har opplevd å miste noen.

Individuelle samtaler

Ungdom kan i forbindelse med bearbeiding av sorg og i forkant av sorggrupper, få tilbud om individuelle samtaler.
Om mulig legges samtalene til etter skoletid, hvis det er ønskelig.
Du bestemmer selv hva du ønsker å snakke om.

Andre som kan hjelpe

Vi samarbeider ofte med lærere og helsesøstere. Vi kan også hjelpe om ungdom opplever skolefaglige problemer.
Mange går ned i skolekarakterer når de sørger. Det er viktig at skolene tar dette med når de skal gjøre opptak, slik at du blir rettferdig behandlet.

Voksne

Etterlatte voksne

Vi har tilbud til disse gruppene;

 • Foreldre som har mistet barn i forbindelse med svangerskap og fødsel
 • Foreldre som har mistet barn i sykdom, ulykke eller selvmord
 • Voksne som har mistet partner/ektefelle i sykdom, ulykke eller selvmord
 • Unge voksne som har mistet foreldre

Nettverksmøter

Når flere sørger sammen, slik det er når en familie rammes av tap, kan det være utfordrende å klare å snakke sammen. Mennesker har forskjellig måte å møte sorgen på, og det kan medfører ulike følelser og erfaringer.

Det er i disse situasjonene det kan være nyttig å snakke med hele familien. Når et familiemedlem er borte kan det behøves at en i fellesskap finner måter å fungere på som familie videre. Alle får på en måte en annen rolle Da kan det være godt å få si noe om hvordan den enkelte har det og hvilke behov de har. Det kan øke forståelsen og respekten for hverandre. En sorg i en familie kan virke splittende og gjøre at barn og ungdom helst ikke vil være hjemme. Hele familiesituasjonen kan bli snudd på hodet. Men hvis en greier å nå fram til hverandre i smerten og sorgen og vise forståelse, så kan det bidra til at de kan kommer hverandre nærmere og samholdet i familien blir viktig. Betingelsen for dette til er han en viser hverandre forståelse og tar vare på hverandre.
Alle som kommer til samtaler som viser seg å ha tilleggsproblemer utenom de vanlige sorgreaksjonene forsøker vi å henvise videre slik at de får hjelp med sine problemer. Faglig hjelp er nødvendig hvis en av forsjellige grunner ikke kommer videre. I dette samarbeider vi medden etterlatte og primærlegen.

Samtalegrupper

En samtalegruppe er en møteplass for mennesker som er omtrent på samme alder og som har opplevd samme type tap. Det å kunne kjenne seg igjen i andres tanker og følelser gjør at en ikke føler seg så alene. En samtalegruppe er 8 ganger, 2 timer hver gang og det er samling hver 14. dag eller hver 3. uke. Hensikten er også at en kan knytte nye bekjentskaper som en kan fortsette kontakten med.
Gruppene har et fast opplegg som følger sorgprosessen.

Temaene vi er innom er:

 • Begravelsen og gravstedet
 • Forholdet til familie, venner, kollegaer eller skolekamerater
 • Praktiske ting som må ordes som papirer, rydding av klær m.m
 • Alle de forskjellige følelsene i sorgen. Her kan vi bruke forskjellige uttrykksformer som musikk, tegning og farger
 • Eksistensielle spørsmål. Hvorfor skulle dette skje meg? Hva er meningen med dette? Hva er det å dø? Hvor kommer vi fra og hvor går vi?
  Hva har dette gjort med meg og mitt liv? Har det påvirket mine valg videre? Har det påvirket mine holdninger til hva som betyr noe i livet og mitt syn på hva som er verdifullt? Har jeg gjort andre valg enn jeg ville gjort ellers.
 • Kan jeg begynne å se litt framover igjen, se muligheter og begynne å leve igjen med sorgen integrert i meg?
 • Har jeg fått et riktig bilde av den som er død som jeg ønsker å bære med meg?

Ulike grupper

Samarbeidet mellom flere kommuner bidrar til at det blir mulig å dele gruppene inn etter hvem det er som kan tenkes å kommunisere best sammen. Det vi tar hensyn ved sammensetningen av gruppene, er delvis alder, hvem som er død og hva som var dødsårsaken.

De ulike eksisterende grupper for voksne er:

 • Etterlatte etter selvmord, inndelt etter alder
 • Tap av voksne barn
 • Tap av mindre barn
 • Tap av nyfødte eller dødfødte barn
 • Tap av ektefelle, samboer eller kjæreste, inndelt etter alder
 • Unge/voksengrupper, tap av foreldre eller søsken

Enkeltsamtaler

Gjennom dialog med en annen person, som har kunnskap om krise og sorgreaksjoner, kan du få bekreftelse på at de reaksjonene, følelsene og tankene du har er normale. Følelsen av å være sliten, ukonsentrert, trist, uten søvn og uten glede, kan dermed bli mer forståelig. Det at andre har opplevd noe lignende, at andre har beskrevet de samme erfaringene, gjør at følelsene kan oppleves mer normale. Det er slik det er å miste noen en så glad i og som en er knyttet til med så sterke følelsesmessige bånd.

Samtalene kan være med å peke på noen små glimt av noe positivt, det kan vekke et håp. Erfaringene sier at smerten avtar over tid, noe som i seg selv gir håp om at livet skal bli bedre igjen og at gleden vender tilbake. Det er viktig for oss at du får være den du er og får hjelp til å sette ord på tanker og følelser. Da kan det etter hvert frigjøre energi til å orientere seg ut i livet igjen. Da er det lettere for dem å se at de har flere som de er glad i, og tørre å kjenne på det uten å være redd for å miste noen igjen.

Sorggrupper

Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

Familiesamtaler

Når en familie rammes av tap kan det være hensiktsmessig å møte noen utenfra til en samtale. I en familie har de forskjellige familiemedlemmene hver sin relasjon til den som er død.

Vi mennesker er også forskjellige både i hvordan vi møter sorg og hvordan vi forsøker å mestre sorgen. I en familie kan måten man sørger på være forskjellig.

I familiesamtaler vil vi både gi informasjon om forskjelligheter i sorg og hvordan man kan støtte hverandre og åpne for at alle familiemedlemmer får fortelle om sine opplevelser og reaksjoner. For oss er det viktig at barn og unges historier og erfaringer også blir møtt. Vi kan også gi råd om andre støttemuligheter som finnes.

Parsamtaler

Når foreldre mister barn er det ofte naturlig å møte paret til felles samtaler om tapet.

De fleste foreldre opplever sterke reaksjoner og kan bli overveldet av den følelsesmessige smerten når de mister barn.

Det kan være godt å få bekreftet at dette er naturlige reaksjoner og få støtte til hvordan best håndtere situasjonen både for foreldrene men også for evt. barn i familien.

Både mestrings stil og tapsopplevelser er individuell og kan på den måten også ha innvirkning på parforholdet.

Foreldrestøtte

Vi kan gi veiledning på spørsmål fra foreldre i forhold til ivaretagelse av deres barn eller ungdom i sorgen og støtte til foreldre mens deres barn eller ungdom går i sorggrupper hos oss.

Sorggrupper

 • Sorggrupper for voksne

  Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.