Forskningsstøtte og fasiliteter

Ahus har flere tilbud og fasiliteter for sykehusets forskere, blant annet Campus Ahus (administrative støttefunksjoner), EpiGen (forskningslaboratorium) og ulike forskningspoliklinikker. I tillegg har Avdeling for forskningsstøtte tilbud om råd og veiledning rundt flere ansvarsområder, blant annet biobanking, kliniske studier, personvern og økonomi.

Akershus universitetssykehus har ansvar for at all forskning i regi av foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.​

Forskningsansvarlig ved Ahus:

Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk: karin.vassbakk@ahus.no

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636
EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Arkivering av papirdokumenter i forskningsprosjekter på Skytta i Nittedal

Biobank

Planlegger du å samle inn pasientprøver i forbindelse med forskningsprosjekt ditt?
Avdeling for forskningsstøtte kan hjelpe deg med råd og veiledning rundt alle steg for biobanking. Dette innebærer både planlegging, opprettelse, praktisk gjennomføring og avslutning. Kontakt oss gjerne, vi hjelper deg!

Kontakt oss på: biobank@ahus.no

Biobankprosedyrer, biobankmaler og veiledere Praktisk biobanking (fryselager, transport, og utlevering) eBiobank - elektronisk sporingsløsning for biobankprøver Reservasjon mot forskning

Brukerutvalget på Ahus tilbyr en vurdering i hensyn til:

  • Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig.
  • Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og erfaringen.
  • Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere.​

I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema (vedlegg i denne prosedyren) og sender dette på e-post til grants@ahus.no. Brukermedvirkning skal være på plass så tidlig som mulig i prosjektprosessen. Brukerutvalget bør involveres allerede i oppstartsfasen av arbeidet med prosjektbeskrivelsen.​ Les mer i rutinen for Brukermedvirkning i forsknignsprosjekter ved Ahus (PDF)​.​

Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter (doc)

Nasjonale retningslinjer​ (PDF) Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF) Strukturert brukermedvirkning (PDF) Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Campus Ahus

Campus Ahus tilbyr administrative støttefunksjoner for universitetsansatte, ledelse og medisinerstudenter på de tre klinikkene ved Akershus universitetssykehus.

Les mer om Campus Ahus (uio.no)

Datafangst

Analyseavdelingen er et serviceorgan for forskere på Ahus og UiO. Vi hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata.

Vi gir data mening! Om analyseavdelingen på Ahus - YouTube

Kontakt oss på epost: analyse@ahus.no 

Digitalt samtykke og datalagring - tjenester for sensitive data (TSD)

Ahus har avtale med tjenester for sensitive data (TSD).

  • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
  • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data
Se mer informasjon om TSD (ekstern lenke)

Ahus har inngått en avtale med UiO om bruk av «Digital samtykkeløsning».

Forskningsprosjekter ved Ahus kan fra i dag benytte seg av UiO sin digitale samtykkeløsning. 

Løsningen kan brukes til å sende ut invitasjoner om å delta i forskningsstudier og deltakere avgir et digitalt samtykke ved bruk av eSigneringsløsning med 2-faktor innlogging.

For å få tilgang til løsningen må forskningsprosjektet ha et aktivt prosjektområde i tjenester for sensitive data (TSD). Selve samtykket lages i Nettskjema og kobles så opp til respektive prosjektområde i TSD, der samtykket blir lagret. 

Oppsett og bruk av løsningen administreres og supporteres utelukkende av UiO. 


​Samtykker i TSD
 
​​​​

Divisj​​on for diagnostikk og teknologi (DDT)​

Divisjon for Diagnostikk og teknologi yter service av høy faglig kvalitet innen våre spesialområder for sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter, samt pasienter fra primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Les mer om Diagnostikk og teknologi

EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.

Les mer om EpiGen

Forskningsveiledning

Statistikk og kvantitative metoder

Helsefaglig forskningspoliklinikk

Helseøkonomi

Veiledning i forskningsdesign

Veiledning personvern i forsknings- og kvalitetsprosjekter

Innovasjon

Kurs i "Pakkeforløp for kvalitets- og forskningsprosjekter"

Kurset «Pakkeforløp for kvalitet- og forskningsprosjekter» gjennomføres både fysisk og digital høsten 2022. Påmelding via skjema her: Påmelding høsten 2022 - Nettsk​jema. Du vil senere få innkalling med lenke per epost til digitalt møtet. Fysisk oppmøte i Nye Nord, møterom 056 i 5.etg.

Påmeldingsfristen er 2 dager før kursdato.

Ved spørsmål kontakt Fellesmail.Kursportefolje.Forskning@ahus.no   ​

Administrasjon: fredag 14.oktober 2022 kl. 9:00 – 9:45
Budsjettering, prosjektøkonomi og personaladministrasjon i forskning. Hvem gjør hva – og hva kan vi bistå med?

 
Kliniske studier og klinisk forskningspoliklinikk: fredag 14.oktober 2022 kl. 9:50 – 10:35   
Kliniske studier fra A til Å – hva er kliniske studier, hvorfor skal vi være med og hvordan kan det gjennomføres på Ahus?​

 
Biblioteket: fredag 14.oktober 2022 kl. 10:45 – 11:30   
Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser.  Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?

 
Pragmatiske studier: fredag 14.oktober 2022 kl. 11:30 – 12:15   
Ulike studiedesign for kliniske randomiserte studier – pragmatiske og forklarende studier. Hvordan vurdere studiedesign? Hva skiller tradisjonelle randomiserte kliniske studier og pragmatiske studier?

 
Etikk og personvern: fredag 14.oktober 2022 kl. 12:45 – 14:00   
Hvilke lovverk, retningslinjer og etiske prinsipper gjelder for kvalitets – og forskningsprosjekter? I denne modulen vil vi gjennomgå hovedlinjene i gjeldende rammeverk, blant annet personvern, avvikshåndtering og kontrakter/avtaler, samt hvordan dette ivaretas ved Ahus.

 
Biobank: fredag 14.oktober 2022 kl. 14:10 – 14:55   
Biobank og praktiske løsninger - hva finnes hvor, hva må jeg tenke på og hvor kan jeg få hjelp?

 
Forskningsprotokoll: tirsdag 18.oktober 2022 kl. 10:00 – 11:00 


Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

NorCRIN

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

Les mer om NorCRIN (norcrin.no)

Frikjøpsskjema (Excel)

Forlengelse av ansettelsesforhold ved permisjoner eller sykefravær for ansatte i stilling som postdoktor eller stipendiater (PDF)

Lønn for doktorgradsstipendiater/postdoktorstipendiater ved Akershus universitetssykehus (PDF)

Skjema for utenlandsbetaling (PDF)

Timebetaling for bistand i forskningsprosjekt (PDF)​

Utenlandske arbeidstakere/International staff (UiO.no)

Kontaktperson Nina Viksløkken Ødegård

PhD Forum

PhD Forum ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har som formål å være et faglig og sosialt nettverk for stipendiater ved Ahus, blant annet ved å organisere faglige seminarer, kurs, og sosiale sammenkomster. Vi ønsker å være en arena for nettverksbygging på tvers av ulike forskningsfelt, og et samlende forum for stipendiater ved Ahus. Forumet er primært til for PhD-stipendiater, men postdoktorer er også velkomne. Medlemskap er gratis, og du kan enkelt bli medlem ved å sende en e-post til styret (se nedenfor for kontaktinformasjonen til styret). 

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom du har noen spørsmål, om det er noe du skulle ønske at forumet jobber med/organiserer eller annet. Velkommen! 

English: 

PhD Forum at Akershus University Hospital (Ahus) aims to be an academic and social network for doctoral research fellows at Ahus. Amongst other works, we organize seminars, courses, and networking events for members of the Forum. We seek to facilitate networking across research fields and unify doctoral research fellows at Ahus. While the Forum is primarily intended for doctoral research fellows, we also welcome postdoctoral fellows. Membership is free and you may easily become a member by sending an e-mail to the Board. Please find the contact information of the Board below.
Feel free to let us know if you have any questions, desires for what you would like the Forum to work with/organize etc. We warmly welcome you to the PhD Forum!

Kontaktinformasjon til styret / Contact information of the Board:

Juliet Young
Styreleder / Chairwoman of the Board 
E-mail: juliet.young@medisin.uio.no / y.juliety@yahoo.com

Thea Christine Thorshov
Styremedlem / Board Member
E-mail: t.c.thorshov@studmed.uio.no 

Ingeborg Steinholt
Styremedlem / Board Member
E-mail: ingebohs@medisin.uio.no / ingeborg.steinholt@gmail.com 

Pragmatiske studier

Pragmatiske studier har mange fellestrekk med tradisjonelle randomiserte kontrollerte studier, men avviker ved å benytte ressurser som allerede er tilgjengelige i helsetjenesten og dermed kan inkludere et stort antall pasienter på kort tid. De er også mindre kostnadskrevende enn studier med tradisjonelt design. Pragmatiske studier kjennetegnes ved at de skal informere om optimal klinisk behandling, inkludere pasienter fra en vanlig klinisk hverdag som er relevante for den kliniske behandlingen og benytte oppfølging og datainnhenting fra etablerte kliniske registre med flere meningsfulle endepunkter. 

Kontakt: pragmatiske.studier@ahus.no

Prøveforelesning og disputas

Det er utarbeidet rutine for ansvar og oppgavefordeling for prøveforelesning og disputas ved doktorgrader som utgår fra Akershus universitetssykehus.

Rutine prøveforelesning og disputas (PDF)

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)

Økonomi

Les mer om økonomi i forskningsprosjekter

Kontaktinformasjon Forskningsstøtteavdeling, FID

Avdeling for forskningsstøtte ledes av:

Karin Anne Vassbakk, Avdelingsleder, Tlf. 67 96 87 78 / 480 92 669

Ansatte i Avdeling for forskningsstøtte:

Mariann Glenna Davidsen, Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 87 04

June Susan Østli, jurist og forskningsrådgiver, Tlf. 476 82 544

Hans Tangen, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 86 95

Linn Svendsen,  Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. 476 82 544

Forskningsadministrasjon:

Tone Eggen, Rådgiver Personal, Tlf. 67 96 87 07 

Simen Helseth​, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 13

Anna Kalis, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 13

Reidun Skårerhøgda, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 20

Nina Viksløkken Ødegård, Rådgiver Personal, Tlf. 67 96 87 56 / 915 91 613

Seksjon for kliniske studier:

Lisbeth Johnsen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 55

Anne Kristine Nordby Øvre, Rådgiver kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Marie Skovli Pettersen, Rådgiver kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Johanne Høilund,  Rådgiver kliniske studier (permisjon), Tlf. 97 96 86 90

Lars Erik Sandlie,  Rådgiver kliniske studier (Kongsvinger). Tlf. 948 42 512

Stine Lien Pedersen, Forskningssykepleier, Tlf.  902 24 439

Marit Holmefjord Pedersen​, forskningskoordinator, tlf. 958 89 562

Ane Stenset, Forskningssykepleier, Tlf. 67 96 89 39 

Sara Marie Engelsvold Bakkan​​, Lab ingeniør, Tlf. 67 96 89 39

Seksjon for biobank og digital forsk​​​ningsinfrastruktur:

Randi Kristoffersen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 76

Marita Borg Distefano, Biobankrådgiver, Tlf. 67 96 86 94

Subaitha Navaruban​, Biobankrådgiver, Tlf. 482 88 739

Ronja K. H. Hesthammer​, Forskningskoordinator , Tlf: 67 96 86 94 

Medisinsk bibliotek:

Åse Marit Hammersbøen, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 86 53 / 402 12 021

Tina Halkinrud, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 59

Kristine Hanslien, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 60

Helene Lie, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 62​