HELSENORGE

Smitteutbrudd på Ahus

Det har i september vært smitteutbrudd på Ahus, hvor til sammen 18 pasienter og 15 ansatte har fått påvist covid-19. Etter at utbruddene nå er definert som avsluttet, er seks av pasientene døde. De berørte pasientene var alle innlagt for annen alvorlig sykdom.

Smitteutbruddene i begynnelsen og slutten av september hadde utgangspunkt i Hematologisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus). Fire av pasientene har dødd på sykehuset, to på sykehjem eller hjemme. Ahus har informert de pårørende.
 
-­ Det er viktig for oss å gi korrekt og omsorgsfull informasjon til pårørende, enten pasienten dør av covid-19, eller av andre årsaker, sier direktør for Medisinsk divisjon ved Ahus, Erik Borge Skei.
 
-­ Vi beklager og er lei oss for de konsekvenser utbruddene har hatt for pasienter, pårørende og ansatte.
 

Usikkert om covid-19 er dødsårsak i samtlige tilfeller

Smitteutbruddene ble umiddelbart meldt til Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren med løpende oppdateringer etter hvert.
 
Da alle de avdøde pasientene har vært innlagt for alvorlig sykdom, kan det ikke enkelt fastslås om covid-19 er dødsårsak i det enkelte tilfelle. Uavhengig av dette er alle dødsfall etter en samlet gjennomgang meldt til Helsetilsynet, slik at informasjonen kan vurderes i sin helhet.
 

Samme smittekilde sannsynlig

Direktør for Medisinsk divisjon Erik Borge Skei.


​Analyser nå viser at de to utbruddene i september mest sannsynlig har hatt samme smittekilde. Første utbrudd startet ved at det ble lagt inn en pasient som viste seg å være smittet med covid-19. Dette ble ikke oppdaget umiddelbart ved innleggelse, siden pasienten da ikke hadde symptomer eller oppfylte gjeldene kriterier for testing.
 
At utbruddet ble så stort skyldes trolig at denne pasienten, som var fullvaksinert, i tråd med anbefalingene fra FHI ble tatt ut av isolasjon etter 12 dager, da det ikke forelå symptomer. Antakelig har pasienten likevel kunnet smitte andre ved senere innleggelse. Pasienten døde senere på sykehuset. Smitteutbruddet ble erklært avsluttet 6. oktober.

Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men gir ikke full beskyttelse mot smitte, og fullvaksinerte kan også smitte selv med få eller ingen symptomer. Det er derfor fare for at utbrudd kan oppstå, selv med gode smittevernrutiner.

De øvrige pasientene i utbruddet har, før smitte ble oppdaget, derfor kunnet smitte andre. I utbruddet har det vært smitte både mellom medpasienter og mellom pasienter og ansatte.


Utbrudd I

I utbruddet i begynnelsen av september spredte smitten seg til to andre pasienter og en ansatt. En av de to pasientene som ble smittet døde på sykehuset 14. september.
 
Det var uklart hvor pasienten var smittet, men analyser 20. september viste at det var sannsynlig at pasienten var smittet på sykehuset. Det burde ført til at dødsfallet da ble meldt til Statens helsetilsyn. Intern kommunikasjonssvikt førte til at det først ble gjort 11. oktober.
 

Utbrudd II

I siste del av september var det flere tilfeller av covid-19-positive ansatte og pasienter i et sengeområde på Hematologisk avdeling og på Medisinsk overvåking og Gastrokirurgisk avdeling.  Det dreier seg til sammen om 14 ansatte og 16 pasienter.
 
Første positive prøve av pasient forelå 20. september, og det ble satt i gang smittesporing. I dagene etter testet flere pasienter og ansatte positivt, og sengeposten ble fra 23. september definert som utbruddspost. Siste nye positive prøve var 29. september.
 
En av de smittede pasientene knyttet til dette utbruddet døde på sykehjem 28. september. Fire pasienter er døde i løpet av de siste to uker, tre av disse på og én utenfor sykehuset.  Dødsfallene er meldt til Helsetilsynet etter at sakene var gjennomgått og vurdert. Det siste dødsfallet skjedde på sykehuset 13. oktober og er meldt til Helsetilsynet 15. oktober.
 

Grundig gjennomgang

Ved smitteutbrudd foretar den berørte avdelingen en grundig gjennomgang av hendelsen med oppmerksomhet mot eventuell systemsvikt og for å identifisere læringspunkter. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med sykehusets smittevernavdeling.​

-­ Gjennomgangen til nå viser at rutinene for smittevern og håndtering av utbrudd har vært fulgt. Vi avventer Helsetilsynets tilbakemelding, men vil samtidig fortsette den interne gjennomgangen og forløpende vurdere om det er noe som bør gjøres annerledes framover, sier Borge Skei.

Da utbruddene ble oppdaget ble det, i tråd med rutine, iverksatt ekstra smitteverntiltak, som bruk av beskyttelsesutstyr og restriksjoner på besøk til avdelingen. Det er gjort smitteoppsporinger og tatt tester av ansatte. Det har ikke vært alvorlig sykdom blant de ansatte som er smittet i utbruddet.

Krevende driftssituasjon

​Etter sommeren har det vært en krevende situasjon på sykehuset på grunn av økt pasienttilstrømning og utfordringer med kortidsfravær knyttet til luftveisinfeksjoner.

Antall pasienter pr. dag med behov for øyeblikkelig hjelp er vanligvis høyere om høsten og vinteren. I år har denne økningen kommet tidligere enn normalt.
 
Selv om det er ønskelig med færrest mulig pasientovernattinger på korridor, av hensyn til både smittevern, personvern, pasienter og ansatte, har dette vært benyttet, for å sikre tilstrekkelig antall sengeplasser. Det inkluderer Hematologisk avdeling. Fra 23. september har det ikke vært korridorbelegg på avdelingen.

-­ Det er så langt ikke noe som tyder på at smitteutbruddet har sammenheng med denne situasjonen. Vi vil likevel forløpende vurdere om det er noe som bør gjøres annerledes framover, sier Erik Borge Skei.