Vestby kommune fra Ahus til Sykehuset Østfold

Fra 2. mai 2018

Ansvaret for all pasientbehandling for pasienter fra Vestby kommune ble overført 2. mai 2018 fra Ahus til Sykehuset Østfold. Overgangen gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Fram til 3. september 2018 har Ahus avlastet Sykehuset Østfold ved å ta i mot akuttinnleggelser innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. Heretter skal også pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold. 

 

Alle pasienter som oppsøker et av sykehusene for øyeblikkelig hjelp vil bli tatt imot der de møter opp.

Ahus, Sykehuset Østfold og Vestby kommune samarbeider om å gjøre overføringen så smidig som mulig.

 • Fra 2. mai klokken 08.00: Pasienter fra Vestby som har fått en ny henvisning fra fastlegen sin skal til Sykehuset Østfold.

 • For pasienter som på dette tidspunktet allerede er under utredning og behandling på Ahus, vil ulike overgangsordninger sørge for at pasientene får den oppfølgingen de har behov for.

Overføring av pasientopplysninger

Pasientopplysninger om pasienter som får eller har fått helsehjelp ved Akershus universitetssykehus (Ahus) de siste tre årene - fra 1. januar 2015 til 29. april 2018 - ble overført til Sykehuset Østfold den 29. april 2018
Pasientene dette gjelder fikk i mars 2018 brev fra Ahus med informasjon om overføringen og om hvordan de eventuelt kan reservere seg mot dette.

Ønsker du å snakke med noen om reservasjon kan du ringe vårt sentralbord på tlf: 67 96 00 00, og be om å få snakke med Journalarkivet.

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med akutt behov for medisinsk hjelp og som ikke kan vente på en ordinær timeavtale:

 • Fra 2. mai 2018: Ansvaret for å ta i mot innbyggere i Vestby som har behov for øyeblikkelig hjelp ble overført til Sykehuset Østfold.
 • Akershus universitetssykehus har fram til 3. september avlastet Sykehuset Østfold ved fortsatt å ta i mot akuttinnleggelser innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. Fastleger og legevakt skal henvise pasienter fra Vestby for øyeblikkelig hjelp til i tråd med dette.
 • Pasienter som fram til dette tidspunkt er tatt imot på akuttmottaket på Ahus skal gis nødvendig øyeblikkelig hjelp der.
 • Pasienter med behov for videre oppfølging i sykehus etter at de har fått øyeblikkelig hjelp, skal informeres om at de kan velge å bli overført til Sykehuset Østfold.
 • Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og som henvender seg til feil sykehus, kan ikke avvises uten at det er gjort en vurdering av pasientens tilstand.

Planlagt helsehjelp

Pasienter som har ordinær timeavtale eller er innkalt til innleggelse:

 • Fra 2. mai 2018 kl. 08.00: Pasienter fra Vestby som henvises av lege til planlagt helsehjelp i sykehus skal til Sykehuset Østfold - dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted.
 • Pasienter som er henvist til Ahus før 2. mai 2018, men med antatt tidspunkt for oppstart av helsehjelpen etter denne datoen, skal som hovedregel starte utredningen og behandlingen i Sykehuset Østfold. Ahus skal orientere pasienten om valgmulighetene og eventuelt sørge for å overføre henvisningen til Sykehuset Østfold.
 • Pasienter som allerede har påbegynt utredning eller behandling på Ahus før 2. mai 2018 skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig på Ahus - dersom de ikke selv ønsker overflytting til Sykehuset Østfold.
 • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner på Ahus skal utføres på Ahus, dersom ikke pasienten ønsker annet.
 • Pasienter som er inkludert i pågående forskningsprosjekter skal ikke overføres til Sykehuset Østfold.

 

 

Brosjyre (PDF)

Mer informasjon på syehuset-ostfold.no