HELSENORGE
Medisinfri døgnenhet

Medisinfri behandling

Medisinfri behandling er et tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Har du for eksempel kronisk depresjon og angst, eller langvarige relasjonsproblemer/ personlighetsproblematikk vil du kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ.

Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet - uavhengig av diagnose og medisiner - vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike.

Innledning

Informasjon om diagnosene:

Angst (helsenorge.no)

Bipolar lidelse (helsenorge.no)

Depresjon (helsenorge.no)

Personlighetsproblematikk (psykologforeningen.no)

Psykose(helsenorge.no)

Medisinfri behandling betyr at behandlingstilbudet blir lagt opp i samarbeid med deg ut i fra din tilstand. Gjennom vårt tilbud vil vi hjelpe deg til å nå egne mål, ha god kunnskap om egen sykdom, oppleve kontroll og mestring av eget liv.

Du er selv med på å bestemme om du skal benytte medisiner eller ikke som en del av din behandling. Våre fagfolk skal sikre at du har den informasjonen du trenger for å kunne ta valg som påvirker din behandling.

Medisinfritt tilbud kan også være for deg som bruker medisiner og som ønsker å prøve behandling uten. Vi planlegger en forsvarlig nedtrapping av dine medisiner samtidig som du mottar andre behandlingstilbud.

I vårt medisinfrie tilbud har vi en sengepost med sju senger. Vi tar imot pasienter fra hele sykehusområdet til Akershus universitetssykehus. Vi tilbyr et helhetlig og kunnskapsbasert behandlingstilbud over åtte uker.

Gjennom systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra deg som bruker tilbudet, vil vi gjøre individuelle tilpasninger og utvikle vår kunnskap om medisinfri behandling av psykiske lidelser.

Du får mulighet til å arbeide med dine egne relasjoner i trygge omgivelser - individuelt og - (mest) i gruppe.

Henvisning og vurdering

Henvisning til medisinfritt behandlingstilbud ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike skjer via behandleren din ved Ahus, psykisk helsevern for voksne. Behandleren vil sammen med deg vurdere om dette er et tilbud som du kan ha nytte av. Henviser følger opp i ventetiden.

Fastlegen kan henvise deg til den lokale spesialisthelsetjenesten med informasjon om at du ønsker et medisinfritt tilbud. Den lokale spesialisthelsetjenesten vil sammen med deg vurdere om dette er et egnet tilbud for deg.

Du kan kontakte oss dersom du trenger hjelp med henvisning.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Inntakskriterier

 • Lav funksjon, herunder tap av adekvat mestring på flere sentrale livsområder
 • Eller «Behandlingsresistens»: Pasienten har ikke respondert på flere kjente behandlingsforsøk, inkludert medikamentell behandling

Eksklusjonskriterier

 • Rusproblem som står i veien for tilbudet
 • Utagering og vold
 • Aktiv suicidalitet
 • Nedtrapping av medisiner som kan gjøres poliklinisk / ARA - rusfeltet
 • Ikke villig til å være i grupper eller delta i programmet

Henvisning skal inneholde opplysninger om motivasjon for tilbudet, i tillegg til en god redegjørelse som inkluderer aktuell og tidligere symptomatologi og behandling, diagnostiske vurderinger, livshistorie/anamnese, somatiske helseutfordringer, suicidalvurdering, aktuell og tidligere forhold til rus/avhengighet, psykometri (helst MINI, SCID-2) og aktuell medisinering.

Før

Du vil bli innkalt til samtale for å kartlegge din tilstand og dine behov. Vi vil sammen  vurdere om et medisinfritt tilbud er forsvarlig for deg, slik at sykdommen og symptomene ikke forverres når du mottar tilbudet. Du får også mer informasjon om behandlingstilbudet og oppholdet. På vurderingsdagen møter du teamet vårt. Vi vil snakke med deg om motivasjon og målsetting for behandlingen, kartlegge psykiske plager, fysisk helse og samarbeid med familie og lokale hjelpeinstanser.

Dersom du som pasient skal lykkes med et medisinfritt behandlingstilbud er det viktig at du er motivert og klar for å jobbe aktivt med din psykiske lidelse. Under

Varighet: 8 uker

Vi tilbyr et behandlingsopphold der vi bruker "recovery" som behandlingsplattform.  Det vil si at vi legger vekt på tilbakemeldinger fra deg for å tilpasse behandling underveis og sikre at du får maksimalt utbytte av behandlingen. En grunnleggende holdning i «recovery» er troen på at man tross psykiske vansker kan ha en god og meningsfull hverdag. Behandler og bruker jobber som likeverdige partnere mot brukerens mål. Bruker er ekspert på seg selv, og behandler er ekspert på det faglige. Målet er at du får tilstrekkelig med kunnskap, ferdighet, nettverk og støtte til å ta ansvar for egne valg og eget liv.

Tilbudet vil også bestå av et program som inneholder fysisk aktivitet og trening. Du vil få mer informasjon om hva du trenger å ta med deg av friluft- og treningsutstyr før oppholdet ditt.

Godt kosthold og å opprettholde sosialt nettverk og funksjon i dagliglivet står også sentralt. Vi søker så langt som mulig sammen med deg å ha et nært samarbeid med pårørende, fastlege og det kommunale helsetilbud.

Du får egen timeplan som du følger gjennom oppholdet.

Vi tilbyr et åtte ukers behandlingsopphold der vi har satt sammen flere medikamentfrie behandlingsformer i et intensivt program. Vi bruker ulike metoder for å hjelpe deg med tanker, følelser og handling.

Vi legger vekt på tilbakemeldinger fra deg for å tilpasse behandling underveis og sikre at du får maksimalt utbytte av behandlingen. Dette sikrer vi gjennom spørreskjema og samtaler hver uke.

Du får egen timeplan som du følger gjennom de åtte ukene. Følgende behandlingsformer er inkludert i medisinfritt behandlingstilbud ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike:

Fysisk aktivitet/styrketrening/friluftsliv

Forskning viser at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet kan redusere depresjon, angstplager, muskelspenninger, og søvnvansker. Fysisk aktivitet kan bedre forhold til egen kropp, selvbilde, evnen til å mestre stress og få bedre livskvalitet.

Fysisk aktivitet, styrketrening og friluftsliv 

Kroppsbevissthetsgruppe

Gjennom enkle øvelser kan du oppnå mer kontakt med – og økt bevissthet, om egen kropp.

Avspenningsgruppe

Stress og bekymringer setter seg ofte fast i musklene våre og gir oss smerter. Her kan du lære noe om å slappe av og kanskje finne enkle øvelser som kan bli til hjelp videre i din hverdag.

Avspenningsgruppe 

Miljøterapi

På en døgninstitusjon skjer det mye mellom avtaler og planlagt timeplan. I fellesskapet (miljøet) med andre pasienter og personal kan den enkelte oppleve ulike situasjoner og utfordringer som kan gjenkjennes fra livet utenfor døgnposten.

Målrettet arbeid med slike erfaringer kan hjelpe deg til å fungere bedre både psykisk og sosialt.

Miljøterapi 

Evalueringsmøter

Ukentlige felles samlinger der den enkelte ser på sitt arbeid den siste uka – hva som har fungert bra og mindre bra. Dette er et viktig stoppested på vegen mot å nå egne tilfriskningsmål.

Evalueringsmøter 

Hjemmeoppgaver

Disse er en del av behandlingsopplegget og innebærer trening og utprøving av delmål.

Kunst og uttrykksterapi

Kunst- og uttrykksterapi en terapiform der mye av kommunikasjonen skjer gjennom kunstneriske uttrykk som maling, leire, bevegelse, musikk, poesi og drama.

Kunst og utrykksterapi

Individuell samtaleterapi

Samtaler med personale på enheten. Terapiformen hvor du kan få hjelp med hindringer i behandlingen.

Utstyrsliste

 • Toalettsaker
 • Tøfler/innesko
 • Gode tursko/Joggesko
 • Treningsklær
 • Turklær

Etter

Samarbeid, veiledning og overføring av informasjon og kompetanse til lokalt hjelpeapparat vil være sentralt underveis i behandlingen og ved utskriving. Ved behov vil vi i samarbeid med deg og aktuelle instanser, utarbeide en kriseplan.

Kriseplan

En viktig del av behandlingen av psykisk helse er å gjøre både pasient og omgivelser i stand til å fange opp tidlige tegn på forverring.

En kriseplan skal hjelpe deg å

 • oppdage tidlige tegn på forandring
 • planlegge hvordan du kan stoppe en negativ utvikling
 • fortelle deg hvordan du på best mulig måte kan søke hjelp

Planen skal være skriftlig og blir utarbeidet i samarbeid med hjelpeapparatet og dine nærmeste. Hjelpeapparatet forplikter seg til å følge denne planen.

Eksempel på kriseplan fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (PDF)

Individuell Plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan og at det oppnevnes en koordinator. Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Formålet med individuell plan og koordinator, er å

 • sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
 • sikre at du har medvirkning og innvirkning.
 • styrke samhandlingen mellom deg og tjenesteyter og eventuelt pårørende.
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteytere på tvers av fag, nivå og sektorer
Mer om Individuell plan (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?