Behandling

Medisinfri behandling i psykisk helsevern

Medisinfri behandling er et tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Har du for eksempel kronisk depresjon og angst, eller langvarige relasjonsproblemer/ personlighetsproblematikk vil du kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ.

Medisinfri behandling betyr at behandlingstilbudet blir lagt opp i samarbeid med deg ut i fra din tilstand. Gjennom vårt tilbud vil vi hjelpe deg til å nå egne mål, ha god kunnskap om egen sykdom, oppleve kontroll og mestring av eget liv.

Du er selv med på å bestemme om du skal benytte medisiner eller ikke som en del av din behandling. Våre fagfolk skal sikre at du har den informasjonen du trenger for å kunne ta valg som påvirker din behandling.

Medisinfritt tilbud kan også være for deg som bruker medisiner og som ønsker å prøve behandling uten. Vi planlegger en forsvarlig nedtrapping av dine medisiner samtidig som du mottar andre behandlingstilbud.

Henvisning og vurdering

Fastlegen og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til utredning. De vil sammen med deg vurdere om dette er et egnet tilbud for deg.

Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet - uavhengig av diagnose og medisiner - vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike. 

Henviser følger opp i ventetiden.

Henvisning skal inneholde opplysninger om motivasjon for tilbudet, i tillegg til en god utgreiing som inkluderer aktuell og tidligere symptomatologi og behandling, diagnostiske vurderinger, livshistorie/anamnese, personlighetsutgreielse, somatiske helseutfordringer, suicidalvurdering, aktuell og tidligere forhold til rus/avhengighet, psykometri (helst MINI, SCID-2) og aktuell medisinering. 

Før

Du vil bli innkalt til samtale for å kartlegge din tilstand og dine behov. Vi vil sammen  vurdere om et medisinfritt tilbud er forsvarlig for deg, slik at sykdommen og symptomene ikke forverres når du mottar tilbudet. Du får også mer informasjon om behandlingstilbudet og oppholdet. På vurderingsdagen møter du teamet vårt. Vi vil snakke med deg om motivasjon og målsetting for behandlingen, kartlegge psykiske plager, fysisk helse og samarbeid med familie og lokale hjelpeinstanser.

Dersom du som pasient skal lykkes med et medisinfritt behandlingstilbud er det viktig at du er motivert og klar for å jobbe aktivt med din psykiske lidelse. 

Under

Vi tilbyr et behandlingsopphold der vi bruker "recovery" som behandlingsplattform.  Det vil si at vi legger vekt på tilbakemeldinger fra deg for å tilpasse behandling underveis og sikre at du får maksimalt utbytte av behandlingen. En grunnleggende holdning i «recovery» er troen på at man tross psykiske vansker kan ha en god og meningsfull hverdag. Behandler og bruker jobber som likeverdige partnere mot brukerens mål. Bruker er ekspert på seg selv, og behandler er ekspert på det faglige. Målet er at du får tilstrekkelig med kunnskap, ferdighet, nettverk og støtte til å ta ansvar for egne valg og eget liv.

Tilbudet vil også bestå av et program som inneholder fysisk aktivitet og trening. Du vil få mer informasjon om hva du trenger å ta med deg av friluft- og treningsutstyr før oppholdet ditt.

Godt kosthold og å opprettholde sosialt nettverk og funksjon i dagliglivet står også sentralt. Vi søker så langt som mulig sammen med deg å ha et nært samarbeid med pårørende, fastlege og det kommunale helsetilbud.

Du får egen timeplan som du følger gjennom oppholdet.

Vi tilbyr et åtte ukers behandlingsopphold der vi har satt sammen flere medikamentfrie behandlingsformer i et intensivt program. Vi bruker ulike metoder for å hjelpe deg med tanker, følelser og handling.

Vi legger vekt på tilbakemeldinger fra deg for å tilpasse behandling underveis og sikre at du får maksimalt utbytte av behandlingen. Dette sikrer vi gjennom spørreskjema og samtaler hver uke.

Du får egen timeplan som du følger gjennom de åtte ukene. Følgende behandlingsformer er inkludert i medisinfritt behandlingstilbud ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike:


Forskning viser at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet kan redusere depresjon, angstplager, muskelspenninger, og søvnvansker. Fysisk aktivitet kan bedre forhold til egen kropp, selvbilde, evnen til å mestre stress og få bedre livskvalitet.

Fysisk aktivitet, styrketrening og friluftsliv
 

Gjennom enkle øvelser kan du oppnå mer kontakt med – og økt bevissthet, om egen kropp.

Stress og bekymringer setter seg ofte fast i musklene våre og gir oss smerter. Her kan du lære noe om å slappe av og kanskje finne enkle øvelser som kan bli til hjelp videre i din hverdag.

Avspenningsgruppe
 

På en døgninstitusjon skjer det mye mellom avtaler og planlagt timeplan. I fellesskapet (miljøet) med andre pasienter og personal kan den enkelte oppleve ulike situasjoner og utfordringer som kan gjenkjennes fra livet utenfor døgnposten.

Målrettet arbeid med slike erfaringer kan hjelpe deg til å fungere bedre både psykisk og sosialt.

Miljøterapi
 

Ukentlige felles samlinger der den enkelte ser på sitt arbeid den siste uka – hva som har fungert bra og mindre bra. Dette er et viktig stoppested på vegen mot å nå egne tilfriskningsmål.

Evalueringsmøter
 

Disse er en del av behandlingsopplegget og innebærer trening og utprøving av delmål.

Kunst- og uttrykksterapi en terapiform der mye av kommunikasjonen skjer gjennom kunstneriske uttrykk som maling, leire, bevegelse, musikk, poesi og drama.

Kunst og utrykksterapi

Samtaler med personale på enheten. Terapiformen hvor du kan få hjelp med hindringer i behandlingen.

 • Toalettsaker
 • Tøfler/innesko
 • Gode tursko/Joggesko
 • Treningsklær
 • Turklær

Etter

Samarbeid, veiledning og overføring av informasjon og kompetanse til lokalt hjelpeapparat vil være sentralt underveis i behandlingen og ved utskriving. Ved behov vil vi i samarbeid med deg og aktuelle instanser, utarbeide en kriseplan.

En viktig del av behandlingen av psykisk helse er å gjøre både pasient og omgivelser i stand til å fange opp tidlige tegn på forverring.

En kriseplan skal hjelpe deg å

 • oppdage tidlige tegn på forandring
 • planlegge hvordan du kan stoppe en negativ utvikling
 • fortelle deg hvordan du på best mulig måte kan søke hjelp

Planen skal være skriftlig og blir utarbeidet i samarbeid med hjelpeapparatet og dine nærmeste. Hjelpeapparatet forplikter seg til å følge denne planen.

Eksempel på kriseplan fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (PDF)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan og at det oppnevnes en koordinator. Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Formålet med individuell plan og koordinator, er å

 • sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
 • sikre at du har medvirkning og innvirkning.
 • styrke samhandlingen mellom deg og tjenesteyter og eventuelt pårørende.
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteytere på tvers av fag, nivå og sektorer

Mer om Individuell plan (helsenorge.no)

Kontakt

Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike

Kontakt Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike

Oppmøtested

2. etasje.

Adresse

C.J. Hansensvei 25
2007 Kjeller

Transport

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​