Pasient i stol får info fra sykepleier - pasienten holder i en brosjyre,

Dine rettigheter, valg og muligheter

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet. Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Pasientrettig​​​heter

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling. Gjennom en veiviser får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted.​​​

Les mer om fritt behandlingsvalg​​​

​Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune eller bydel. Planen skal sikre deg medvirkning i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Du skal også underrettes om resultatet av disse vurderingene.

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker.

​​Les mer om individuell plan og koordinator (helsenorge.no)

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Du får i utgangspunktet dekket den billigste reisemåten, og du må betale en egenandel.​

​Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.​​

Les mer om pasient- og brukerombudet (helsenorge.no)​

I enkelte tilfeller kan du som pasient ønske å få din helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må du gå til fastlegen din, som sender en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Fornyet vurdering gjelder kun èn gang for samme tilstand. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør fritt behandlingsvalg.​​

Les mer om rett til ny vurdering (helsenorge.no)​​

Vår informasjon til deg skal være tilpasset dine individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, kultur og språk.  Vi skal så langt som mulig sikre seg at du har forstått innholdet og betydningen av alle opplysninger du mottar. Be oss om tolkebistand ved behov.

Sykehuset mottar henvisninger, og disse skal vurderes fortløpende og senest innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt hos oss. På bakgrunn av denne skal sykehuset (spesialisthelsetjenesten) vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke. Svaret fra sykehuset vil enten være at du innvilges en slik rett eller at du ikke anses å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (avslag) . Hvis du innvilges en slik rett, vil det fremgå av brevet hvilken frist som er satt for senest oppstart av helsehjelpen. Overskrides denne fristen er det oppstått et fristbrudd.

Eksempler på hva helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan være:

  • kirurgiske inngrep
  • medisinske utredninger
  • behandling ved psykiatrisk poliklinikk
  • behandling i rusinstitusjon
  • Dersom du er uenig i vurderingen eller fristdatoen du har fått fra spesialisthelsetjenesten, kan du be om at henvisningen din blir vurdert på nytt (fornyet vurdering).​
Les mer om rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller føges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Les mer om rett til kontaktlege (hels​enorge.no)​

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.​

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke forsvarlige og tilgjengelige behandlinger som er best for deg.

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet.​

Les mer om utenlandsbehandling

Innsyn og journal​

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.​

Kjernejournal

Du har rett til innsyn i din journal og til å få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen. Du har også rett til å begrense helsepersonells innsyn i din pasientjournal, samt få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

Barn​ og ungdom

Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

Les mer om barns​ rettigheter (helsenorge.no)​

​​På denne siden finner du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Du finner blant annet informasjon om poliklinikken, innleggelse, sykehusskolen, rettigheter, ungdomsrommet og Ungdomsrådet.

Barn og unge får ofte med seg mer enn vo​ksne tror og påvirkes når omsorgspersoner, foreldre eller søsken er syke. Barn trenger åpenhet, at du snakker om det som skjer og hvordan det oppleves.

Barn og unge som pårørende

​​

Personvern​

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Sykehuset er forpliktet til å oppfylle pasientenes lovbestemte personvernrettigheter.

Les mer om personvern​​

Klage​

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Les mer om rett til møte etter alvorlig hendelse 

​Har du fått en faktura fra oss som du mener det er noe feil med? I slike tilfeller må du ta kontakt med avdelingen som har sendt deg fakturaen. Du finner kontaktinformasjonen på fakturaen. ​​

​Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Les mer om klage og erstatning

​​Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Les mer om fristbrudd

Forskning​

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. På egne nettsider og på helsenorge.no kan du lese mer om medisinsk forskning, deltakelse og bruk av dine opplysninger i forskning samt reservasjon mot bruk av biolgisk materiale til forskning.

Du kan reservere deg mot at ditt biologiske materiale som er samlet inn i helsetjenesten, blir brukt til forskning. Du reserverer deg ved å fylle ut reservasjonsskjema, som du finner på Folkehelseinstituttets nettsider.

​Les om retten til å reservere deg mot bruk av biologisk materiale (fhi.no)

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.​​

Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

Annet

​Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.

​​​​​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.​

Les mer om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger her (helsenorge.​no)​​​​

Er du pasient på Ahus og elev i grunnskolen eller videregående skole har du rett til opplæring i den tiden du er innlagt på døgn eller dag i helseinstitusjon. Lørenskog videregående skole drifter i dag to skoleavdelinger på Ahus: sykehusskolen på barne- og ungdomsklinikken (BUK) og UK-skolen ved ungdomspsykiatrisk klinikk (UK).

Til deg over 18 år

Pasienter over 18 år tilknyttet andre avdelinger får etter avtale undervisning på egnede rom på den enkelte avdeling, eller på pasientrommet hvis det er til det beste for deg som pasient.  

Vi tilbyr undervisning i alle basisfag i grunnskolen og fellesfag på videregående skole. Vi vil også kunne legge til rette for opplæring i enkelte programfag. Opplæringstilbudet tar hensyn til din helse og behandlingsforløp.

Les om opplæringstilbudet

Skolen på Ahus - Lørenskog videregående skole (afk.no)

Kontaktinformasjon

Tone Annette Møinichen Strøm

Avdelingsleder

tonestr@afk.no 98 44 45 49 / 67 96 54 00

Lørenskog videregående skole

lorenskogvgs@afk.no 67 98 07 00

​En obduksjon er en grundig utvendig og innvendig undersøkelse av kroppen etter døden. Formålet med en obduksjon er å få oversikt over dødsårsaken og det hendelsesforløp som førte til døden.

Les mer om obduksjon

​​​​​​Helsepersonell har taushetsplikt og kan ikke formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp. På helsenorge.no kan du lese mer om beskyttelse av din helseinformasjon, unntak og brudd på taushetsplikten​.

​Våre sykehus oppfyller kravene til universell utforming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle.​​

 
Sist oppdatert 21.02.2024