Nedsatt hørsel hos barn og unge

Her finner du som er foresatt til barn eller ungdom med nedsatt hørsel informasjon om rettigheter, tilbud og hjelpemidler.

En gutt med høreapparat skriver på et ark

Foto: Adobe Stock

Hvem har ansvar for hva?

Kartlegging og tilrettelegging

Kommunen eller bydelen er første instans dere må innom. De har ansvar for å henvise barnet dersom de mistenker at barnet eller ungdommen har nedsatt hørsel.

 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste: følger barnets utvikling fra 0-13 år med 4- og 6-årskontroll før skolestart. Henviser til spesialist på sykehuset ved mistenkt nedsatt hørsel.
 • Skolehelsetjeneste for ungdom: for barn og ungdom fra 13-16 år, ungdom kan selv ta kontakt med helsesykepleier.

 • Fastlege: kan henvise til spesialisthelsetjeneste etter vurdering av behov.

 • Hørselskontakt/ergotjeneste: Enkelte kommuner har egen hørselskontakt/ergotjeneste for barn. De kan bistå barnehage og skole med søknad om hjelpemidler, og søke om hjelpemidler til hjemmet for varsling. Foreldre kan ta direkte kontakt uten henvisning. Hørselstapet bør dokumenteres med audiogram.

Barnehager og skoler har ansvar for å tilrettelegge undervisningen for barnets behov.

Kort oppsummert skal barnehager og skoler:

 • sørge for overføring av informasjon i overganger
 • innkalle til samarbeidsmøter
 • søke NAV om akustikkmåling eller lydutjevningsanlegg i samarbeid med foreldre
 • sørge for at lydutjevning flyttes, brukes og fungerer best mulig
 • kartlegge utvikling, sette inn tiltak om nødvendig og drøfte bekymringer med foreldre og Pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen (PPT)
 • søke om tjenester fra PPT
 • gjøre vedtak om individuelle opplæringsplaner etter råd i sakkyndig vurdering fra PPT.

PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Foreldre og barnehage eller grunnskole kan søke om tjenester, hver kommune har et egne søknadsskjema som må fylles ut.

PPTS oppgaver:

 • veilede barnehager eller skoler og foreldre
 • observere og kartlegge i barnehage eller skole
 • utarbeide sakkyndig vurdering
 • søke om plass på kurs hos Statped for foreldre og barn

Veiledningssentre for videregående skole, elever kan søke om tjenester, eventuelt med bistand fra rådgiver på skolen.

Hjelpemiddelsentralen bistår med aktuelt hjelpemiddel til barnet eller ungdommen. Det er NAV dere må kontakte for reparasjon eller service av lydutjevningsanlegg.

Hjelpemiddelsentralens oppgaver består av:

 • å vurdere søknader om hjelpemidler til hjem, barnehage og skole
 • levere og montere nye lydutjevningsanlegg i klasserom
 • utføre akustiske målinger og skrive rapport om behov for utbedringer
 • reparere anlegg, bytte deler, med mer
 • veilede og kurse om bruk av hjelpemidler
 • hjelpe til med vurdering av best egnet hjelpemiddel

Nyttige lenker

Hørselshjelpemidler – Helsenorge.no

Kunnskapsbanken - En kunnskapsbank om hjelpemidler og tilrettelegging (kunnskapsbanken.net)

FinnHjelpemiddel (nav.no)

Utredning og behandling

Sykehuset, også kalt spesialisthelsetjenesten, ved høresentralen har ansvar for utredning, eventuell behandling, og kartlegge behov for ulike tiltak.

Du kan lese mer om behandlingstilbudet vårt på lenken under.

Våre oppgaver

 • jevnlig kontroll av nedsatt hørsel hos barn og unge (0-18 år)
 • søke om, og tilpasse høreapparater og eventuelt tilbehør
 • henvise for Straks-tiltak fra Statped/Start-pakke fra Hørselsteam Oslo
 • henvise til vurdering av hjelpemidler ved NAV hjelpemiddelsentral
 • informasjon til barnehage eller skole, PPT, Statped eller Hørselsteam Oslo, etter ønske fra foresatte

Kontakt oss dersom:

 • propp er for liten - vi må ta nytt avstøp
 • høreapparat er mistet
 • dere er bekymret for endring i hørsel 

Nytt utstyr eller skader

 • Hva gjør vi om høreapparat er ødelagt?
  • Ta kontakt med leverandør av høreapparat. Send eller lever høreapparat til reparasjon. Ta kontakt med høresentralen om du er usikker.
 • Ved behov for lydutjevningsanlegg.
  • Ta kontakt med lærer, skolens ledelse, be eventuelt om hjelp fra audiopedagog på Høresentralen via Dignio eller ring øre-, nese-, halsavdelingen.

Statped kan hjelpe kommuner og fylkeskommuner når barn og elever trenger varig og omfattende tilrettelegging av barnehage- og opplæringstilbud.

Øvrige oppgaver:

 • gjennomføre STRAKS-tiltak etter henvisning fra høresentral
 • kurs for lærere, foreldre og elever etter søknad fra PPT
 • råd- og veiledning individuelt og/eller på system-nivå til ansatte i PPT, barnehage og skole, etter søknad fra PPT
 • råd og veiledning til elever/lærlinger i videregående opplæring, etter søknad fra Veiledningssenter
 • deltidsopplæring i tegnspråk til elever i grunnskole, etter søknad fra PPT
 • utvikle læringsressurser

Briskeby videregående skole er en landsdekkende skole for elever med nedsatt hørsel. Skolen ligger i Lier i Buskerud og har eget botilbud ved skolen.

Senteret eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og tilbyr videregående opplæring og kurs rettet mot ungdom med Statped, Helse Sør-Øst og NAV som samarbeidspartnere. Krever henvisning.

 

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse er et landsdekkende behandlingstilbud for hørsels- og synshemmede med psykiske lidelser og plager. Spesialisthelsetjeneste og fastlege kan henvise.

 

 

Nyttige lenker

Sist oppdatert 08.07.2024