Reflekterende tilnærming

Reflekterende prosesser er brukt i mange sammenhenger i arbeid med psykisk helse. Ved spesialpsykiatrisk avdeling er reflekterende tilnærming i etterkant av vold, uønskede hendelser og utfordrende atferd en viktig del av behandlingstilbudet.

Dersom en uønsket hendelse, som vold eller selvvold, oppstår bruker vi ofte reflekterende tilnærming. 

I den daglige miljøterapien er reflekterende tilnærming preget av en åpen og undrende tilnærming i situasjoner som tidligere opplevdes fastlåst. Dette kan både være i dialog med pasienten, og i situasjoner hvor pasienten ikke bidrar til dialog. 

Dersom en uønsket hendelse oppstår prioriteres det at pasient, behandlingsteam og den som er usatt for hendelsen samles. Utgangspunktet for slike samtaler er at hendelsen gjennomgås og at pasient og andre som var til stede i hendelsen oppfordres til å dele opplevelsen fra sitt perspektiv.

Hensikten er å belyse ulike parters perspektiv, ikke å plassere skyld. De ikke direkte berørte partene bidrar med refleksjoner over det som kommer frem i samtalen. 

Reflekterende tilnærming danner i mange tilfeller et godt grunnlag for å jobbe mot at slike hendelser ikke oppstår i fremtiden.


​​

Sist oppdatert 14.10.2022