Tverrfaglig behandling av sykelig overvekt - registerstudie

Hensikten med studien er å kartlegge sammenhenger mellom overvekt og endokrinologiske (hormonelle) parametre i en populasjon av sykelig overvektige som søker behandling.

Studien samler informasjon om pasienter med sykelig overvekt gjennom klinisk praksis. Tverrfaglig livsstilsbehandling er en forutsetning for utredning og behandling av sykelig overvekt. Imidlertid er intensiv livsstilsbehandling ressurskrevende, og tilbakefallsfrekvensen ved vektreduksjon er stor. 

Fedmekirurgi er forbundet med varig vektreduksjon og reduserer vektrelatert følgetilstand som for eksempel diabetes og høyt blodtrykk, men er imidlertid også forbundet med komplikasjoner som for eksempel angst og depresjon, søvnproblemer og kroniske magesmerter. Fedmekirurgi er derfor ikke en anbefalt behandling til alle med sykelig overvekt.

Vi ønsker med denne studien gjennom systematisk registrering av variabler, å kartlegge metabolske, hormonelle, psykologiske, aktivitetsrelaterte samt ernæringsmessige faktorer som kan bidra til valg av best mulig behandling tilpasset den enkelte pasient.

Vi ønsker også å bidra til økt kunnskap om sammenhenger mellom fedme og avvik i hormoner og vitaminer hos pasienter med sykelig overvekt. Som del av studien skal det opprettes en biobank for å vurdere molekylærbiologiske og genetiske forhold ved fedme og fedmerelatert sykdom.

Prosjektstart: 01.01.2014
Prosjektslutt: 31.12.2028 

 • Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Akershus universitetssykehus
 • Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin. Universitetet i Oslo
 • Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold
 • Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus

Datainnsamling pågår kontinuerlig. To artikler er publisert og flere artikler er under utarbeidelse.

 1. Screening av type 2 diabetes ved sykelig overvekt viste at 1 av 4 pasienter med sykelig overvekt og ukjent type 2 diabetes er ikke klar over at de har diabetes. Bruk av fastende blodsukker vil identifisere flere pasienter med ukjent diabetes enn bruk av HbA1c (78 % vs. 55 %). Bruk av fastende blodsukker og HbA1c identifiserer ulike pasienter og begge metodene anbefales brukt til diabetes-screening av pasienter med sykelig overvekt.

  Referanse til orginalartikkel:
  Valderhaug TG, Sharma A, Kravdal G, Ronningen R, Nermoen I. The usage of fasting glucose and glycated hemoglobin for the identification of unknown type 2 diabetes in high risk patients with morbid obesity. Scand J Clin Lab Invest 2017;1-8. http://www.tandfonline.com/eprint/bQgW6iAGMygDHXCJCqZf/full

  Omtale i BestPractice:
  Valderhaug TG. Screening og diagnostikk av diabetes type 2 hos pasienter med sykelig overvekt. BestPractice Diabetes Nr 25, Desember 2017, s 10-11. https://bestprac.no/screening-og-diagnostikk-av-diabetes-type-2-hos-pasienter-med-sykelig-overvekt/
   
 2. Vi har i vår registerstudie for sykelig overvekt avdekket en høy forekomst av livsbelastninger hos pasienter som søker behandling for sykelig overvekt. Blant kvinner er det ca. halvparten som gjennom kartleggingssamtale rapporterer å ha erfart belastende livshendelser.  Vi har vist at ved å snakke om livsbelastende hendelser vil en del pasienter bearbeide disse hendelsene før de tar stilling til videre behandling av fedme. Pasienter som rapporterte å ha erfart tidligere livsbelastning hadde i denne studien mindre sannsynlighet for å velge fedmekirurgi sammenliknet med pasienter som ikke rapporterte å ha erfart tidligere livsbelastning. Resultatene fra denne studien understeker viktigheten av tverrfaglig utredning av sykelig overvekt som en multimorbid kronisk sykdom med biopsykososiale konsekvenser.
   
  Abstract/presentasjon Endokrinologisk vintermøte 7-9 mars 2018;
  Oral presentation: Association between life stressors and the choice of obesity treatment in patients with morbid obesity. Pris for beste abstract.
   
  Referanse til orginal artikkel:
  Rønningen R, Wammer AC, Grabner NH, Valderhaug TG. Associations between lifetime adversity and obesity treatment in patients with morbid obesity. Obes Facts 2019;12:1–13. https://www.karger.com/Article/FullText/494333

Prosjektleder
Tone Gretland Valderhaug, lege PHD

Prosjektmedarbeidere
Reidun Rønningen, spesialsykepleier
Brit Bechensten, klinisk ernæringsfysiolog

Prosjeksekretær
Iren Pedersen, helsesekretær

Sist oppdatert 12.04.2021