Behandlings- og evalueringsforskning - psykisk helse og avhengighet

Forskningsgruppens viktigste formål er å undersøke effekt på kort og lang sikt av behandling som gis for psykiske lidelser og rusproblemer.

Det finnes mye kunnskap om effekt av behandling for psykiske lidelser og rusproblemer fra randomiserte kontrollerte studier, men vi mangler kunnskap om effekt av slik behandling når den gis av den ordinære helsetjenesten. 

Gruppen bruker kliniske rutinedata fra elektronisk pasientjournal og administrative systemer ved sykehuset for å besvare slike spørsmål. Det er for tiden viktig å løse tekniske, juridiske og praktiske utfordringer knyttet til å koble data fra sykehuset med andre aktuelle register som reseptregisteret, norsk pasientregister, dødsårsaksregisteret og lignende.  

I tillegg gjennomfører gruppen systematiske oversiktsstudier av kvantitative (inkludert metaanalyser) og kvalitative studier. I tråd med FoU avdelingens lange tradisjon skal vi inkludere pasient og brukerperspektivet i forskningen og etablere gode samarbeid med brukerorganisasjoner. 

Vi gjennomfører også klinikknær innovasjon og fagutvikling ved å lede det nasjonale nettverket for akuttpsykiatri (akuttnettverket.no) og samarbeide med kliniske avdelinger på Ahus om kontinuerlig kvalitetsforbedring innen selvmordsforebygging.

  • Kliniske avdelinger primært i divisjon psykisk helsevern, men også andre avdelinger på Ahus, kommuner og bydeler i opptaksområdet
  • Kommuner og bydeler i opptaksområdet
  • Andre sykehus og helseforetak 
  • Folkehelseinstituttet (FHI) 
  • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst (RVTS Øst)
  • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
  • Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Kyiv-Mohyla universitetet, Ukraina

Johan Siqveland

Forsker og spesialrådgiver

Johan.Siqveland@ahus.no

Akademisk grad

PhD., Psykologspesialist

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Selvmordsforebygging, traumatisk stress, systematiske oversikter

Jorunn M. Rørvik

Spesialrådgiver

Jorunn.Marie.Rorvik@ahus.no

Akademisk grad

Spesialsykepleier i psykiatri, Master i profesjonsetikk

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Etikk, samhandling, kulturforståelse

Kari Evelin Arellano Lorentzen

Stipendiat og spesialrådgiver

Kari.Evelin.Arellano.Lorentzen@ahus.no

Akademisk grad

Psykologspesialist

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Barnevern, BUP, migrasjonshelse, kultursensitiv psykologi, terapeutisk yoga, mindfulness, kroppsorientert psykoterapi 

Tormod Stangeland

Spesialrådgiver

Tormod.Stangeland@ahus.no

Akademisk grad

Psykologspesialist

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Selvmordsforebyggende arbeid, klinisk arbeid med selvskading.

Bodil Skiaker

Forskningskoordinator

Bodil.Skiaker@ahus.no

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Forskningsstøtte, internkontroll, oppfølging av retningslinjer og interne rutiner. Administrative oppgaver og sekretariat i Akuttnettverket.

Axel Davies Vittersø

Forsker

Axel.Davies.Vitterso@ahus.no

Akademisk grad

PhD. psykologi

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Kronisk smerte, sensomotorisk prosessering, metode.

Aleksandra Eriksen Isham

Prosjektarbeider

Aleksandra.Eriksen.Isham@ahus.no

Akademisk grad

Phd. psykologi.

Aktuelt forskningsfelt/fagområde

Selvbiografisk hukommelse, følelsesregulering, sårbarhetsfaktorer i psykisk lidelse, depresjon, psykologisk behandling og forebygging, mindfulness.

Camilla Skau Nyland

Prosjektmedarbeider

Camilla.Skau.Nyland@ahus.no

Akademisk grad
Sykepleier, master i folkehelsevitenskap 
 
Aktuelt forskningsfelt
En ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kliniske rutinedata, akutt psykiatri, akutt ambulante team

Profil på cristin.no

Mathea Fretheim Walle

Prosjektmedarbeider

Mathea.Fretheim.Walle@ahus.no

Akademisk grad
Psykologi

Aktuelt forskningsfelt
Kvalitetsforbedring i akuttinnleggelsen av barn og unges psykiske helse, kliniske rutinedata selvskading, Kvalitativ forskning

Johan Siqveland

Gruppeleder

Johan.Siqveland@ahus.no
Sist oppdatert 22.11.2023