Psykisk helse, behandling og implementering

Forskningsgruppen arbeider med prosjekter innen psykisk helse som spenner fra studier som undersøker implementering og effekt av behandling og helsetjenester til molekylær grunnforskning.

Hovedtyngden i denne forskningsgruppen er på prosjekter som undersøker kvalitet, implementering og effekt av behandling og helsetjenester for mennesker med psykiske helseplager. Forskning på hvordan helsetjenestene gis og hvilken virkning de har for pasienter og pårørende, er et område som har stor betydning for videre utvikling av tjenestene. Brukere, pårørende og helsepersonells erfaringer med ulike typer behandling og tjenester inngår som viktige elementer i forskningen. 

Forskningsgruppen driver flere store, nasjonale prosjekter som har innflytelse på utforming av norsk helsepolitikk. Blant disse er ulike prosjekter som søker å forbedre tilbudet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, herunder undersøkelse av medisinfritt behandlingstilbud og utprøving av tverrfaglige behandlingsteam. Vi arbeider også for å gi flere pasienter mulighet til å delta i forskning gjennom innføring av et bredt samtykke.

Vi ønsker å bidra til psykiske helsetjenester av høy kvalitet og tjenester som fremmer brukermedvirkning, brukertilfredshet og reduksjon av tvang. Formålet er å evaluere og kvalitetssikre det arbeidet som gjøres innen det psykiske helsefeltet og å undersøke, prøve ut og formidle ny kunnskapsbasert praksis.

 • Norsmi – Norwegian Research in Mental Illness
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helse Fonna
 • Stavanger universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Sykehuset Innlandet
 • Helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus (HØKH)
 • Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo
 • Oslo Met
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i SørØst-Norge
 • Akuttnettverket
 • Mental helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
 • University College London, UK
 • Westat Research Center, USA
 • McMaster University, Canada
 • Dalhousie University, Canada
 • S. Fetissov's Lab, University of Rouen
 • Kings College London, UK

 • Implementering av en evidensbasert behandlingsmetode (IMR) for personer med alvorlige psykiske lidelser

 • Er felles primærhelsetjeneste og psykisk helsevern bedre enn nåværende praksis for personer med psykiske og andre sykdommer?

 • Bedre psykosebehandling (Implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling)

 • Etablering av medisinfritt døgntilbud

 • Pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer

 • Forskningsbasert evaluering av ACT-team i Norge

 • Akutteam i psykisk helsevern for voksne

 • Åpen dialog

 • Forskningsbasert evaluering av FACT-team

 • Autoimmunitet og vold

 • Kognitiv svikt og nyretransplanterte

Kristin Sverdvik Heiervang (gruppeleder)

Seniorforsker

Kristin.S.Heiervang@ahus.no

Akademisk grad
Ph.D. og Psykolog

Aktuelt forskningsfelt
Psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser,oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, pårørendesamarbeid, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer

Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på Cristin.no

Regina Fröding

Postdoktor

Regina.Froeding@ahus.no

Akademisk grad
Psykolog, PhD

Aktuelt forskningsfelt
Recovery hos mennesker med psykose

Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på Cristin.no

Henning Værøy

Seniorforsker


   
Akademisk grad
dr.med., spesialisering i psykiatri

Aktuelt forskningsfelt
Biologisk psykiatri, psyko-immunologi, m.m

Epost
Henning.værøy@ahus.no

Profil på researchgate.net
 https://www.researchgate.net/profile/Henning-Vaeroy

Profil på Cristin.no
 https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=6016

Hanne Kristin Clausen

Postdoktor

Hanne.Kristin.Clausen@ahus.no

Akademisk grad
ph.d., Lege

Aktuelt forskningsfelt
Behandling for personer med psykoselidelser eller andre alvorlige psykiske lidelser. Behandling for personer med rusmisbruk og psykiske lidelser. Behandling og oppfølging for kvinner med psykiske lidelser i svangerskap og etter fødsel og deres familier

Profiler
Profil på Cristin.no

Kari Standal

Psykologspesialist

Kari.standal@ahus.no

Akademisk grad
Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk psykologi med psykoterapi

Aktuelt forskningsfelt
Medisinfri behandling

Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på Cristin.no

Torleif Ruud

Seniorforsker

Torleif.ruud@medisin.uio.no

Akademisk grad
Professor emeritus, dr.med. med spesialisering i psykiatri

Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på Cristin.no
Profil på uio.no

Bodil Skiaker

Forskningskoordinator

bodil.skiaker@ahus.no

Tiril Østefjells

Psykologspesialist

Tiril.Ostefjells@ahus.no

Akademisk grad
PhD

Aktuelt forskningsfelt
Psykose

John Bjarne Abel Engh

Overlege

uxjogh@siv.no

Akademisk grad
PhD

Aktuelt forskningsfelt
Psykose

Kristin Sverdvik Heiervang

Leder

Kristin.Sverdvik.Heiervang@ahus.no
Sist oppdatert 14.02.2024