Forløp for kronisk smerte, rus/medikamentbruk og psykisk helse (nor-apt)

Prosjektet ønsker å øke kunnskap om kroniske smerter og post-traumatisk stress lidelse blant pasienter i avhengighetsbehandling, gjennom bruk av både selvrapportert informasjon fra pasientene, og informasjon fra helseregistre. Prosjektet gjennomføres ved avdeling rus- og avhengighet (ARA).

Pasienter i behandling for alkohol og rusavhengighet har ofte også andre fysiske og psykiske plager som kan bidra både til at de utviklet avhengighet, og gjøre det vanskeligere å behandle avhengigheten.

Kroniske smerte og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er to tilstander som ofte er underdiagnostisert og underbehandlet blant pasienter i avhengighetsbehandling. NOR-APT prosjektet fokuserer på å øke kunnskap om kroniske smerter og PTSD blant pasienter i avhengighetsbehandling.

Opp til 1500 pasienter i avhengighetsbehandling ved fire norske sykehus blir invitert til å svare på spørsmål om alkohol/rusbrukshistorikk, smerte, belastende livshendelser og symptomer på post-traumatisk stress. I tillegg kan pasientene takke ja til at vi kan innhente informasjon om dem fra nasjonale registre der vi kan finne informasjon om fysiske og psykiske diagnoser, mottatte behandlinger, arbeidssituasjon med mer. Fra registrene får vi informasjon bakover i tid og fem år fremover i tid, slik at vi kan se på pasientenes behandlingsforløp og utfall av behandlingen.

NOR-APT prosjektet vil 1) beskrive hvor mange som har kronisk smerte, og hvordan smerte påvirker rusbruk, funksjon og utfall av behandling, 2) Undersøke overlappen mellom kroniske smerter og PTSD, og 3) undersøke hvordan samtidig avhengighet, kronisk smerte og PTSD utvikler seg over tid.

Vi forventer at resultatene fra studien kan bidra til videre forskning på intervensjoner for pasienter med samtidig avhengighet, smerte og PTSD, og på sikt bidra livskvaliteten for pasientene det gjelder

Prosjektstart

1.11.2020

Prosjektslutt

1.06.2031

 • Oslo Universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Telemark
 • Norsk Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS)
 • Fagrådet Rusfeltets Hovedorganisasjon (RHO)

 • Norges Forskningsråd
  Stiftelsen DAM

 • Ingeborg Skjærvø, prosjektleder

Prosjektdeltakere

 • Anne Marciuch
 • Linn Wergeland Digranes
 • Lena G Follerås
 • Lars Tanum
 • Kristin Klemmetsby Solli
 • Bente Weimand
Sist oppdatert 20.03.2024