Veiledning i forskningsdesign

Vi gir veiledning i en tidlig fase av en forskningsprosess, før forskningsdesignet er fastlagt. Vi kan gi råd om valg av kvalitative og kvantitative design og kombinasjoner av disse. Innen det kvantitative området kan vi gi konkrete råd om:

  • Hvordan forskningsspørsmål kan konkretiseres til testbare hypoteser
  • Hvilke spørsmål som kan belyses med observasjonelle metoder og registerstudier
  • Hvilke problemer som krever randomiserte forsøk

Vi vil også gi råd om data bør hentes inn fra pasienten selv eller fra elektroniske kilder, om pasienter og/eller behandler bør være blindet for randomisering, om randomisering bør foregå på individ- eller gruppenivå, hvor strengt man skal følge intention-to-treat prinsippet, osv.

Vi legger ikke føringer på hvilke design prosjektene ender opp med, men tilbyr en samtalepartner i den viktige tidlige fasen før forskningsdesignet er endelig bestemt.

Kontaktperson: jurates@medisin.uio.no


Sist oppdatert 30.04.2021