Søk i databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Databasene er sortert i henhold til kunnskapspyramiden, slik at kilder for oppsummert kunnskap kommer først.

Kilder i litteratursøk (Kunnskapspyramiden)

Kunnskapspyramiden (helsebiblioteket.no)

Kliniske oppslagsverk (UpToDate mm.)

UpToDate (uptodate.com)
Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Laget av leger for leger, men er også nyttig for sykepleiere og annet helsepersonell. Nasjonal tilgang.  Mobilvennlig side

Best Practice (bestpractice.bmj.com)
Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose, etiologi, behandling, prognose. Inkluderer Clinical Evidence. Nasjonal tilgang. Også tilgjengelig via app (info fra Helsebiblioteket)

Nursing Reference Center Plus (search.ebscohost.com)
Kunnskapsbasert oppslagsverk med kort, oppsummert dokumentasjon med vekt på sykepleie. Her finnes materialtyper som evidence-based care sheets, skills, quick lessons, nursing care plans, nursing practice and leadership, patient handouts samt videoer og illustrasjoner. Tilgang via Ahus.

Fagprosedyrer og retningslinjer

Fagprosedyrer (fagprosedyrer.no)
Norske, kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)
Nasjonale faglige retningslinjer.

Helsebibliotekets retningslinjedatabase (helsebiblioteket.no)
Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger. Norske retningslinjer og lenker til internasjonale baser.

TRIP (tripdatabase.com)
Britisk søkemotor som samsøker i flere databaser og nettressurser (deriblant Cochrane) og gir treff på systematiske oversikter, retningslinjer (engelskspråklige + europa), kvalitetsvurderte studier, kliniske stiduer inkl. pågåene m.m.  Gratis, men det er en fordel å registrere seg (noen funksjoner krever PRO-versjon, noe Ahus ikke har).

NICE Guidelines (nice.org.uk)
Britiske retningslinjer.​ Tilbyr appen NICE Guidance for Android og iOS (gratis).

National Guideline Clearinghouse (guideline.gov) - nedlagt 16. juli 2018 pga. manglende finansiering.
Amerikansk base med engelskspråklige retningslinjer.

Guidelines International Network (g-i-n.net.proxy.helsebiblioteket.no)
Inneholder over 6000 retningslinjer fra en lang rekke land. Nasjonal tilgang.

Systematiske oversikter (Cochrane mm.)

Cochrane Library (cochranelibrary.com)
Systematiske oversikter, medisinske metodevurderinger og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi. Nasjonal tilgang. Tilbyr appen "Cochrane Library" for iPad (gratis).

DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects)
Strukturerte sammendrag og kvalitetsvurderinger av systematiske oversikter. Ligger som del-database "Other Reviews" i Cochrane Library. Nasjonal tilgang. 

Epistemonikos (epistemonikos.org)
Inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker systematisk i PubMed og andre databaser etter bl.a. relevante systematiske oversikter om behandling, diagnose, prognose, 
skade, og etiologi. Gratis. Veiledning

OTseeker (otseeker.com)
inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi. Gratis.

PEDro - The Physiotherapy Evidence Database (pedro.org.au)
Inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen fysioterapi. Gratis.

Campbell Library (campbellcollaboration.org)
Inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging.

Pyramidesøket (plus.mcmaster.ca)
Samsøk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP Journal Club, McMaster PLUS og PubMed. Utviklet av McMaster University i samarbeid med Helsebiblioteket. Nasjonal tilgang. NB! Anbefales for raske oppslag, for mer dyptgående søk, søk i de enkelte basene. Veiledning (fra Helsebiblioteket)

Oncolex (oncolex.no)
Oppslagsverk for alltid oppdaterte rutiner, prosedyrer og nasjonale registre innen diagnostikk og behandling av kreft. Gratis.

Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Evidence-Based Medicin (ebm.bmj.com)

Evidence-Based Nursing (ebn.bmj.com)

Evidence-Based Mental Health (ebmh.bmj.com)

Enkeltstudier (PubMed, Cinahl mm.)

AMED - Ovid - Allied and Complimentary Medicine (ovidsp.ovid.com)
AMED (Allied and Complimentary Medicine) inneholder referanser til tidsskriftartikler innenfor fysio- og ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.   

Anatomisk atlas (atlas.helsebiblioteket.no)
Oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike organer. Nasjonal tilgang.

CINAHL (search.ebscohost.com)
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.

Embase - Ovid (ovidsp.ovid.com)
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter. Inkluderer alle referanser fra Medline. Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.

ERIC (search.ebscohost.com)
ERIC (Education Resources Information Center) inneholder referanser til litteratur innen pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Tilgang via Ahus.

ERIC - Ebsco (eric.ed.gov)
ERIC (Education Resources Information Center) inneholder referanser til litteratur innen pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Gratis.

Google Scholar (scholar.google.no)
Søkemotor for vitenskapelig informasjon (tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker, kapitler, rapporter osv.). Gratis.

Joanna Briggs Institute (connect.jbiconnectplus.org)
Kun tilgang til fulltekst av Best Practice Information Sheets, Technical Reports og Consumer Information Sheets.

Journal Citation Reports (webofknowledge.com)
Verktøy for statistisk analyse av vitenskapelige tidsskrifters innflytelse, basert på tidsskriftene i Web of Science (6100 tidsskrifter). Du kan søke opp enkelttidsskrifter eller tidsskrifter innen et emne og få tall for bl.a. siteringshyppighet og impact factor. Tilgang via Ahus.   

Lovdata (lovdata.no)
Inneholder lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser. Gratis (Medisinsk bibliotek abonnerer ikke på fullstendig versjon av Lovdata Online).

Medline - Ebsco (search.ebscohost.com)
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Tilgang via Ahus. Hjelpesider fra leverandøren

Medline - Ovid (ovidsp.ovid.com)
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.

MedNytt (mednytt.no)
MedNytt er en database med tidlige vurderinger av nye medisinske metoder. Databasen vedlikeholdes av Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet, og er uavhengig av industri og myndigheter. Gratis.

Norart (nb.no)
Referansedatabase som dekker norske og nordiske tidsskriftartikler. Gratis.

Ovid samsøk (ovidsp.ovid.com)
Egner seg godt for søk etter bestemte artikler, men for systematiske, faglige søk bør du søke i én base om gangen.
Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.

PsycINFO - Ovid (ovidsp.ovid.com)
Inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi. 
Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.

PubMed (ncbi.nlm.nih.gov)
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter Medline. Gratis.

Scopus (scopus.com)
Referansedatabase med bl.a. artikler, bøker og nettressurser innen naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskaper og humaniora fra hele verden. Over halvparten fra Europa, Latin-Amerika og Stillehavsregionen. Mulighet for siteringssøk. Tilgang i Ahus' nettverk.

SveMed+ (svemedplus.kib.ki.se)
Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Gratis. 

Thieme Teaching Assistant (thiemeteachingassistant.com)
Interaktivt anatomisk atlas, med mer enn 2000 illustrasjoner fra Atlas of Anatomy av Gilroy, MacPherson og Ross. Tilgang via Ahus. Demo (thiemeteachingassistant.com).

Web of Science (isiknowledge.com)
Internasjonal referansedatabase som består av de 3 siteringsbasene: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index. Mulighet for siteringssøk. Tilgang via Ahus.