Regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling (RegDig)

Regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling (RegDig) er en felles regional ressurs som skal bidra til produksjon av fremtidsrettede digitale læringselementer av høy kvalitet. En viktig oppgave er å koordinere kursutviklingen og skape et regionalt fellesskap om digital læring, slik at de samlede ressursene brukes best mulig og at det ikke gjøres dobbeltarbeid.

Bilde av en person som holde ren ipad.

 

 

Digital læring er en sentral del av arbeidet med kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten. Enkel tilgang til gode og engasjerende kurs legger til rette for at de ansatte kan heve sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet.

​​Det er derfor tett samarbeid mellom RegDig og kursutviklingsmiljøene i helseforetakene, og med de andre helseregionene.

​RegDig ti​lbyr

  • ​Utvikling av regionale digitale læringselementer fra planlegging til ferdigstilling
  • Bistand til kursutvikling i helseforetak, kompetansetjenester og faggrupper
  • Råd til kursutviklere om bruk av verktøy og virkemidler
  • Veiledning til fagmiljøer som vil lage egne kurs

Kursutvikli​ng​

Hvis du har behov for et digitalt kurs skal du melde det til koordinatoren for digital læring i ditt helseforetak. De private ideelle sykehusene har også egne koordinatorer. Koordinatoren undersøker om det finnes lignende kurs fra før, og vurderer om det skal meldes inn til RegDig som et regionalt behov. 

Regionale og nasjonale kompetansetjenester melder sitt behov direkte inn til RegDig. 

Utvikling av digitale kurs gjøres i samarbeid med fagmiljøene. RegDig tar kontakt med den som er oppgitt som fagansvarlig for å legge en plan for videre arbeid. Ofte vil vi også trekke inn kursutviklingskompetanse fra helseforetakene og Sykehuspartner. RegDigs rolle er å lede prosjektet, planlegge innhold og bruk av virkemidler i samarbeid med de fagansvarlige, samt produsere og publisere kurset. Fagmiljøet har ansvar for mål, faglig innhold og kvalitetssikring. Hvis vi skal lage film, podcast eller lignende vil vi ofte bruke fagpersoner i relevante roller. 

Hvor lang tid det tar å lage et kurs avhenger av flere faktorer, blant annet at deltakere fra fagmiljøet kan avsette tid til å delta i de ulike fasene av kursutviklingen. Det må ofte regnes fire til tolv måneder fra oppstart av planleggingen til kurset er klart for publisering.

Helseforetak og private ideelle sykehus tilknyttet Helse Sør-Øst kan melde inn behov for regionale digitale læringselementer gjennom sine koordinatorer. 

Innmeldingsskjemaet:  https://forms.office.com/e/q7bE4uerpx  

​Vil dere snakke med oss? Vi kan bistå med utvikling av kurs, veiledning om verktøy for digital læring eller råd om hvordan dere formidler fagkunnskap på en engasjerende måte.

Fyll ut dette skjemaet eller send en e-post til regdig@ahus.no 
Kontaktskjema: 
forms.office.com/e/vpm98ZABbh

​Helse Sør-Øst har utviklet en pedagogisk veileder som brukes i planlegging av digital læring.​

Kurslab er et tilbud til faggrupper som ønsker å utvikle egne digitale kurs. Tilbudet egner seg spesielt godt der det er en liten målgruppe, eller kurset er knyttet til en spesifikk avdeling eller fagenhet. Det er faggruppen som har ansvar for alle faser av kursutviklingen, og må sørge for avsatt tid til dette. RegDig bistår med opplæring i planlegging, innholdsproduksjon og bruk av verktøy, samt oppfølging og veiledning underveis. Kurslab gjennomføres over en periode på fire til fem måneder.

Interesse for å delta i kurslab meldes til ditt helseforetaks koordinator for digital læring. 

Senterleder Ruth Torill Kongtorp
Epost: regdig@ahus.no​

Sist oppdatert 05.04.2024