Blå og rosa bakgrunn - symbol for transperson

RSKi

Regionalt senter for kjønnsinkongruens barn og unge

RSKi barn og unge tilbyr utredning, utforskende samtaler og oppfølging for personer opptil 18 år som opplever kjønnsinkongruens. Tilbudet retter seg også mot personer som definerer seg utenfor samfunnets tokjønnsmodell, for eksempel ikke-binære, med behov for hjelp med sin kjønnsidentitet.

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor kjønnsidentiteten skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel. Tilstanden kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. En del av de med kjønnsinkongruens har også kjønnsdysfori, som er et uttalt ubehag knyttet til manglende samsvar mellom fødselskjønn og kjønnsidentitet.

Kjønnsinkongruens kan ofte føre til et ønske om behandling for å leve og bli akseptert som det opplevde kjønnet. Noen opplever tilstrekkelig nytte av tiltak som å endre navn og pronomen, eller å endre kjønnsuttrykket sitt med hår, klær, sminke eller hjelpemidler (som for eksempel kompresjonsvest, penis-/brystprotese eller logoped).

Andre kan ha behandlingstrengende kjønnsdysfori og behov for kjønnsbekreftende behandling med hormoner eller kirurgi. Regionalt senter koordinerer pasientens behov for helsehjelp som er relatert til kjønnsinkongruens.

​Kjønnsinkongruens - informasjon til pasient og henvisende behandler

 

Fastlege, annen spesialisthelsetjeneste eller avtalespesialist kan henvise til RSKi barn og unge Ahus.

Henvisningskriterier

Henvisningen skal inneholde opplysninger om:

 • opplevd kjønnsidentitet
 • varighet av kjønnsinkongruens
 • eventuell dysfori
 • livssituasjon – familie, skole, jobb, fritidsaktiviteter, venner
 • beskrivelse av eventuelle helseplager; somatisk og psykisk (tidligere og aktuelt)
 • ønsker og forventninger pasienten har til kontakt ved RSKi
 • dersom pasienten har hatt oppfølging andre steder må det legges ved rapport
 • somatisk status inkludert høyde og vekt og eventuelle medisiner, gjerne også blodprøver.
  • NB: Ved spørsmål om pubertetsutsettende behandling må det være gjort en legeundersøkelse der man kartlegger nærmere hvor i puberteten pasienten befinner seg (Tanner-stadier)
 • navn på fastlege

Psykiske vansker

RSKi barn og unge Ahus har ikke anledning til å følge opp psykiske vansker.

Ved psykiske vansker av moderat eller alvorlig grad der lokal avdeling for barn og unges psykiske helse (BUP) ikke allerede er påkoblet, henviser fastlege pasient til lokal BUP.

Sende henvisning

Henvisning sendes digitalt til: Akershus universitetssykehus, psykisk helsevern for barn og unge, BUP Kongsvinger

Merk henvisningen: Regionalt senter for kjønnsinkongruens - barn og unge, Ahus HF  

Vi baserer behandlingstilbudet på individuelle vurderinger og pasientens egne ønsker og behov. Tilbudet kan bestå av lokale gruppetilbud i vår region, individuell oppfølging, nettverks- og familiesamtaler, utprøving og rekvisisjon av hjelpemidler, sexologisk rådgivning og rådgivning om endring av juridisk kjønn.

Oppmøtested

Vi prøver å være fleksible på oppmøtested og kan avtale timeavtaler ved andre avdelinger i barn og unges psykiske helsevern (ABUP) på Ahus, dersom det er ledige kontorer. Vi gjennomfører også en del samtaler ved hjelp av videokonsultasjon.

Hormonell eller kirurgisk kjønnsbekreftende behandling tilbys per i dag ikke ved regionalt senter for kjønnsinkongruens. Denne behandlingen gis ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Dersom det blir vurdert at det er behov for medisinsk behandling, henviser regionalt senter til NBTK. Det regionale senteret kartlegger og vurderer pasientens psykososiale situasjon og funksjonsnivå, samt en grundig utforskning av kjønnsidentitet og seksualitet. Kartleggingen gjøres i sammen med pasient og foresatte.

Før henvisning til NBTK må pasienten basisutredes. Basisutredningen kan enten gjøres ved det regionale senteret eller i BUP, dersom pasienten også følges opp der. Når dette er gjort, kan henvisning sendes til NBTK, teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-teamet).

Regionalt senter har ukentlige møter med NBTK hvor aktuelle saker drøftes. Det kan også være at pasienten har blitt henvist til RSKi fra NBTK med ønske om utforskende samtaler parallelt med utredning i den nasjonale tjenesten. 

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) (oslo-universitetssykehus.no)  

Om oss

Vi er ett av to regionale sentre i Helse-Sør Øst (HSØ), sammen med Sykehuset i Vestfold. RSKi Ahus barn og unge har ansvar for pasienter fra den nordøstlige delen av HSØ: Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold. 
 
For barn og ungdom er vi lokalisert i BUP Kongsvinger og BUP Larvik/Tønsberg, for voksne er vi lokalisert i DPS Nedre Romerike og DPS Vestfold.

RSKi Ahus gir veiledning til helsepersonell om pasienter med kjønnsinkongruens og tilbyr nettverksarbeid og undervisning.

Senteret samarbeider med Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK), bruker- og interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kommunehelsetjenesten i regionen.

Kontakt

For pasienter

Har du spørsmål om time kan du ringe oss.

For helsepersonell

Telefonen er bemannet mandag - fredag kl. 09-14. Får du ikke svar kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg opp. Send oss gjerne en e-post for å avtale et veiledningstidspunkt. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss.

Sist oppdatert 02.05.2024