Athenian - antibiotikabehandling ved virale luftveisinfeksjoner

Bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika er en av våre største trusler mot folkehelsen. Overforbruk av antibiotika øker forekomsten av antibiotikaresistens i samfunnet. I ATHENIAN-studien undersøker vi effekten og tryggheten ved forkortet antibiotikakur når det er påvist virus ved luftveisinfeksjon. Målet er å gi økt kunnskap om behandling av luftveisinfeksjoner for å redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Om studien

De siste 15 årene har norske sykehus hatt metoder som kan påvise virus i luftveisprøver. En betydelig andel av pasienter som innlegges med luftveisinfeksjon i dag får påvist virus i luftveiene, for eksempel influensa. Mest sannsynlig er disse virusene alene hovedårsaken til luftveisinfeksjonen, og antibiotikabehandling vil hverken være nødvendig eller nyttig. Likevel blir mange av disse pasientene behandlet med antibiotika. Forbruk av antibiotika innebærer risiko for at bakteriene skal bli motstandsdyktige mot antibiotika, og kan føre til bivirkninger knyttet til bruken.

I ATHENIAN-studien undersøker vi effekten og tryggheten ved forkortet antibiotikakur når det er påvist virus ved luftveisinfeksjon. Det er behov for forskning som kan bekrefte at det er trygt og effektiv å avslutte antibiotika i disse tilfellene.


Vitenskapelig tittel

Antibiotikabehandling ved virale luftveisinfeksjoner: Sikkerhet og effekt av tidlig å avslutte antibiotikabehandling hos hospitaliserte pasienter med påvist luftveisvirus

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2021 fram til 30.11.2029

Hvem kan delta?

Voksne pasienter som er innlagt ved et av de deltagende sykehusene (se samarbeidspartnere nederst på siden) og som har uftveisinfeksjon og påvist virus i luftveiene er aktuelle for å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Som deltager i studien blir du fordelt til en av to grupper ved loddtrekning. Hvilken gruppe du fordeles til vil avgjøre videre behandling. Gruppe 1 skal fortsette med antibiotika som ble startet av mottakende lege ved innleggelse. Gruppe 2 vil få avsluttet antibiotikabehandlingen.

Det vil ikke bli tatt andre prøver enn det som er standard ved innleggelse for luftveisinfeksjon. Som deltaker vil du bli stilt spørsmål om symptomer relatert til luftveisinfeksjon, og du vil bli fulgt opp med en ny samtale med de samme spørsmålene dag 5 etter innleggelse. Du vil utskrives fra sykehuset når behandlende lege vurderer deg som utskrivningsklar etter vanlige retningslinjer. Dersom du utskrives før oppfølgingssamtalen vil du bli fulgt opp med en telefonsamtale dag 5 etter innleggelse. 


Vær oppmerksom

Ved å delta i studien bidrar du til samfunnsnyttig forskning som vil gi økt kunnskap om behandling av luftveisinfeksjoner. Kunnskapen vil kunne endre fremtidige behandlingstilbud og bidra til å redusere bruk av antibiotika, noe som igjen vil kunne føre til redusert antibiotikaresistens i samfunnet. Som deltaker vil du få ekstra oppfølging i form av en samtale eller telefonsamtale dag 5 etter innleggelse.

Deltakerne som får antibiotika avsluttet vil unngå potensielle bivirkninger som følge av antibiotikabehandlingen, for eksempel tarminfeksjon
Som deltaker i studien er du innlagt med luftveisinfeksjon og har fått påvist virus i luftveiene. Mest sannsynlig er dette viruset alene hovedårsaken til luftveisinfeksjonen, og antibiotikabehandling vil hverken være nødvendig eller nyttig. 

Det er likevel en viss risiko for at du i tillegg til virusinfeksjonen har en bakteriell infeksjon som burde vært behandlet med antibiotika. Dersom dette er tilfellet og du får antibiotika avsluttet innebærer det en risiko for et mer alvorlig forløp. For at denne risikoen skal være så liten som mulig blir kun pasienter som vurderes til å ha mild eller moderat sykdom invitert til å delta i studien, og deltakelse i studien vil skje etter en viss observasjonstid med antibiotika. 

Pasienter som får påvist bakterier i blodet eller som har forandringer på røntgenbilde av lungene som gir sterk mistanke om bakterieinfeksjon vil ikke bli invitert til å delta. Du vil observeres tett under innleggelsen og du vil få antibiotika dersom din lege finner det nødvendig. Med disse tiltakene som reduserer risikoen vurderer vi i studiegruppen risikoen forbundet med deltakelse til å være minimal.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Magnus Lyngbakken, tlf: 93 40 88 37, 
Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger
  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs hospital
  • Sykehuset i Vestfold
  • Vestre viken