Empagliflozin ved akutt hjertesvikt

Denne studien vil undersøke om det er effektivt og sikkert å starte behandling med empagliflozin så snart en pasient er medisinsk stabil etter en akutt hjertesvikt.

Om studien

Empagliflozin virker ved å blokkere et protein i nyrene kalt SGLT2. Empagliflozin er ikke godkjent for behandling av akutt hjertesvikt, men er godkjent for behandling av diabetes type 2 (Jardiance®). Tidligere studier med Empagliflozin har vist en redusert risiko for kardiovaskulær død hos voksne med diabetes type 2 og en kjent hjerte-karsykdom. Andre SGLT2 hemmere har vist seg å redusere død og reinnleggelse hos kronisk hjertesviktpasienter uavhengig av om pasienten har diabetes eller ikke.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som nylig har hatt akutt hjertesvikt med sykehusinnleggelse kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

 • Forundersøkelse hvor du vil gjennomgå medisinske undersøkelser og oppfølgning fra lege for å finne ut om du oppfyller kriteriene for å delta i studien.
 • Behandlingsperioden varer i cirka 12 uker, hvor du blir tilfeldig valgt ut til å få empagliflozin eller placebo. Totalt vil det være mellom 6 og 8 studiebesøk og hvert studiebesøk vil vare fra 1/2 til 2 timer avhengig av hvilke undersøkelser/tester som skal gjennomføres.
  • Undersøkelser og tester som gjøres er:
   • Legeundersøkelse
   • Puls, blodtrykk, høyde og vekt
   • Blod og urinprøver
   • Graviditetstest (hos kvinner i fertil alder)
   • EKG – elektrokardiografi (måler hjertets funksjon)
   • Spørreskjemaer
 • Avsluttende studiebesøk og oppfølgningsperioden hvor behandling med studiemedisin stoppes og videre behandling avtales. Oppfølgingsbesøket en uke etter gjennomføres som en telefonkontakt hvis ikke annet er avtalt med studielegen.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler

Det er ikke sikkert du vil ha personlig nytte av å delta i studien, men din deltagelse vil kunne bidra til mer kunnskap om behandling av akutt hjertesvikt.

Mulige ulemper

Å delta i en studie er forbundet med en viss risiko. Blir du trukket ut til placebogruppen får du ikke aktiv behandling. Noen opplever ingen endring, mens andre kan oppleve at sykdommen blir verre eller bedre, som en del av det naturlige sykdomsforløp i løpet av denne perioden.


Siden medikamentet øker utskillelsen av sukker kan det hos enkelte gi øket forekomst av underlivsinfeksjoner og pasientene informeres om å være oppmerksomme på dette.

Kontaktinformasjon

Professor Henrik Schirmer, Ahus, nasjonal koordinator
Tlf: 992 64 338 

Overlege David Johansen, UNN
Tlf: 911 38 076

Overlege Volker Pönitz, Stavanger Universitetssykehus
Tlf: 482 19 876

Overlege Geir Høgalmen, Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Stavanger
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Sykehuset Innlandet