Kirurgisk versus konservativ behandling av 2-parts proksimale humerusfrakturer

I denne studien undersøker vi om de enkle bruddene i overarmsbenets øvre del skal opereres eller ikke.

Om studien

Hensikten med prosjektet er å sammenligne kirurgisk og konservativ (ikke-kirurgisk) behandling av feilstilte 2-part brudd i øvre ende av overarmsbeinet, brudd som ofte behandles kirurgisk.

Nye studier tyder på at resultatene ved konservativ behandling kan være like bra som kirurg etter 1 år, men uten komplikasjonene til kirurgien.

Vitenskapelig tittel

Kirurgisk versus konservativ behandling av 2-parts brudd i øvre humerusende, et prospektivt randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 25.09.2019 fram til 01.10.2024

Hvem kan delta?

Pasienter som har brudd i overarmsbeinets øvre del som er såpass ute av stilling at vi vanligvis ville operert det, kan vurderes for inklusjon. Dette gjelder pasienter som er hjemmehørende for oppfølging på Ahus.

Hva innebærer studien?

Vi vil se på fordeler og ulemper med de to alternative behandlingene, for pasientene og samfunnet (helseøkonomisk). Det er lite systematisk forskning som er gjort rundt dette før. Vi randomiserer ("trekker lodd") for hvilken av de to typene behandling pasientene skal få slik at eventuelle ulikheter og likheter mellom pasientene blir fordelt likt i de to behandlingsalternativene, en såkalt randomisert kontrollert studie.

Pasientene må tilfredsstille inklusjonskriteriene og de følges systematisk av fysioterapeuter og leger i første omgang i ett år med spørreskjema, klinisk undersøkelse og røntgenundersøkelser. Resultatene skal publiseres i internasjonale tidsskrifter.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Annette Wikerøy
Overlege bruddseksjonen, Ahus
Telefon: 67960000