Korttidsbehandling mot senfølger etter covid-19 (SIPCOV)

Målet med studien SIPCOV er å undersøke effekten av korttidsbehandling mot senfølger etter covid-19.

Om studien

Senfølger etter covid-19-sykdom - det vil si vedvarende symptomer og funksjonstap lang tid etter sykdom, er et ganske vanlig problem. Så langt har vi lite kunnskap om hva slags behandling som er best. Målet med studien er å finne ut om korttidsbehandling av senfølger etter covid-19 er effektivt. 

Vitenskapelig tittel

Short-time behavioural intervention in post-Covid syndrome: A pragmatic randomised controlled trial (SIPCOV)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan melde interesse for studien direkte til vår forskningskoordinator ved Ahus på mail eller telefon, hvis du oppfyller kriteriene nedenfor. Du kan også henvises fra din fastlege og fra ditt lokalsykehus. 

Du kan delta hvis disse punktene gjelder deg:  

  • Du har gjennomgått infeksjon med koronavirus (påvist ved test) 
  • Du har hatt symptomer som slitenhet, konsentrasjonsvansker, hodepine, kroppsverk, hjertebank, svimmelhet, uvel/kvalm og tungpust minst 3 måneder etter infeksjonen med koronavirus 
  • Du har fylt 16 år
  • Du tilhører Helse Sør-Øst sitt opptaksområde

Du kan ikke delta hvis: 

  • Du lider av noe annet som kan forklare langvarige symptomer
  • Du har fått påvist skader på indre organer på grunn av alvorlig koronavirusinfeksjon
  • Du er sengeliggende
  • Du ikke kan snakke norsk  Hvis du oppfyller kriteriene for å delta i studien, kan du melde interesse direkte til vår forskningskoordinator ved Ahus på mail eller telefon.

Hva innebærer studien?

Studien er en såkalt randomisert kontrollert parallellgruppestudie.

Deltakerne deles inn i to grupper ved loddtrekning:

  • Intervensjonsgruppen: Deltakerne i denne gruppen får poliklinisk korttidsbehandling ved Kysthospitalet i Stavern.
  • Kontrollgruppen: Deltakerne i denne gruppen får ikke slik behanlding. 

Behandlingen i intervensjonsgruppen gis som 2-8 polikliniske konsultasjoner: 

Du får først en time med lege der vi kartlegger din tilstand. Vår forståelse av din tilstand gjennomgås med deg, inkludert hva som kan skje i kroppen under og etter en infeksjon. Denne kunnskapen og forståelsen av sykdomsmekanismer legges til grunn for videre oppfølging. 

Deretter får du individuell oppfølging av fysioterapeut. Rehabiliteringen baserer seg på elementer fra kognitiv atferdsterapi og gradert aktivitetstilpasning og innebærer samtaler om mestring og håndtering av situasjonen fremover, samt veiledning med tanke på vanlige aktiviteter og gjøremål, inkludert trening, og hvordan man gradvis kan øke toleransen for nettopp dette.

Tiden vi følger opp den enkelte pasient vil variere avhengig av behov. Du vil få tilsendt 3 spørreskjemaer i løpet av denne tiden, det tar ca 60 minutter å fylle ut disse hver gang. Det siste spørreskjemaet vil komme 12 måneder etter at du ble med på studien. 


Mer informasjon

Pasientinformasjon og samtykkeerklæring (pdf)Studieprotokoll (pdf) - engelsk

Vær oppmerksom

Det gis ingen kompensasjon for deltagelse. Egenandel opp til frikort og reiseregning fungerer som ved en vanlig vurdering og behandling på sykehus.

Deltakerne i intervensjonsgruppen vil raskt få tilbud om korttidsbehandling ved Kysthospitalet i Stavern. Hvis denne behandlingen er effektiv vil dette være en fordel for deltakerne. Mulige ulemper innebærer bruk av tid (opptil 8 polikliniske konsultasjoner), og reisevei.

Dersom du havner i kontrollgruppen får du ikke noe behandlingstilbud som ledd i selve forskningsprosjektet, og kan ikke motta korttidsbehandlingen som gis ved Kysthospitalet i Stavern så lenge studien pågår. Dette kan være en ulempe. Du vil imidlertid kunne motta alle andre behandlinger for senfølger etter covid-19 i den grad det er medisinsk begrunnet, etter henvisning fra fastlegen din.

For alle deltakerne vil det gå noe tid til utfylling av spørreskjema (ca. 60 minutter ved tre ulike tidspunkter). Dersom spørreskjemaet skulle avdekke at du lider av et mulig helseproblem som ikke tidligere har vært kjent, vil vi sørge for at både du og fastlegen din informeres om dette, og at du får videre oppfølging.Kontaktinformasjon

Forskningskoordinator: Helene Larssen Mathisen, 
Telefon 48022486