NaltRec-studien

Langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet

Langtidsvirkende naltrexon-injeksjoner (XR-NTX) er en ny behandlingsmulighet for opioidavhengighet som blokkerer euforiske effekter av heroin og andre opioider og forhindrer overdosering av opioider. I motsetning til behandling med metadon eller buprenorfin, så hjelper XR-NTX behandling pasientene med å avstå fra opioider over tid.

Om studien

Hensikten med prosjektet er å undersøke effekt og toleranse av langtidsvirkende naltrekson (XR-NTX) i behandling av personer med opioidavhengighet. I prosjektet undersøker vi hvordan langsiktig avholdenhet fra opioider påvirker psykisk og fysisk helse, kan det kan bidra i en personlig recoveryprosess, og hvor effektivt og trygt behandling med XR-NTX vil være i en klinisk, naturalistisk setting.

Dette vil en gjøre med et åpent, ikke-randomisert studiedesign, hvor resultater fra den gruppen pasienter som behandles med XR-NTX vil sammenlignes med en gruppe pasienter som mottar standard LAR behandling. Denne kontrollgruppen vil bli matchet mot behandlingsgruppen på alder og kjønn. 

Studiedeltakerne har samtykket til at det blir innhentet registerdata i etterkant av at studiedeltakelse er fullført. To studier på langtidsvirkende naltrekson har vært gjennomført i Norge: XR-NTX vs BP-NLX studien i regi av SERAF, samt NaltRec studien i regi av Ahus. Begge studiene er ledet av professor Lars Tanum.

Eksisterende data fra disse to studiene vil bli sammenstilt og data vil bli sammenkoblet med data fra ulike registre. Formålet med denne koblingen er å få kunnskap til å vurdere om langtidsvirkende naltrekson kan være et effektivt og trygt behandlingsalternativ over tid.

UiO v/SERAF og Ahus har et felles behandlingsansvar for sammenstillingen av eksisterende data og registerdataene og er i den forbindelse forpliktet til å oppfylle deltakernes personvernrettigheter i til henhold til GDPR kapittel 3. Disse personvernrettighetene handler blant annet om å ivareta taushetsplikt, samt ivareta sikker oppbevaring og behandling av sensitive data.

Ved spørsmål knyttet til dette, kan forsker ved Ahus og SERAF; Kristin Klemmetsby Solli kontaktes: krsoll@ahus.no / k.k.solli@medisin.uio.no

Vitenskapelig tittel

Long acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recovery.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

317 voksne personer som er avhengig av opioider inngikk i studien. Halvparten tilbys frivillig behandling med studiemedisin XR-NTX etter avrusning, mens den andre halvparten får standard LAR behandling på klinisk indikasjon. Kontrollgruppen vil kun bli sammenliknet med studie-pasientene på recovery-relaterte utfallsmål. Rusbruk blant kontrollgruppen vil ikke bli registrert i studien. Deltakerne velger selv hvilken behandling de vil ha, men må forplikte seg til total avrusning dersom de vil ha studiemedisin. Alle må være godkjent for LAR behandling. Utover dette fins en rekke inklusjons- og eksklusjonskriterier. Datasamlingen er avsluttet.

Det er ikke lenger mulig å delta i studien, da inklusjon og datasamling fra studiebesøk er ferdig. Studien fortsetter med registerdata, vitenskapelige analyser og publiseringer av resultater.

Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du bidra til viktig behandlingsforskning som igjen kan bidra til å utvide behandlingstilbudet til opioidavhengige.

Langtidsvirkende naltrekson kan være et enkelt behandlingsalternativ med medisinering kun hver fjerde uke, og er en effektiv støtte for opioidavhengige som ønsker å avslutte opioidbruk.  

Langtidsvirkende naltrekson har vist seg å gi lite alvorlige bivirkninger. Oppstarten med langtidsvirkende naltrekson vil imidlertid være krevende, da deltakerne må gjennomgå en fullstendig avgiftning fra alle opioider før første dose med naltrekson kan tas.

En mulig ulempe kan også være at du vil ha behov for annen smertelindring enn opioider dersom det skulle oppstå situasjoner hvor det er behov for akutt smertebehandling. Det finnes andre egnede medikamenter som kan benyttes i stedet, og deltakerne vil få utlevert bærekort som gir informasjon om dette.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Bergen
  • Sørlandet sykehus
  • Sykehuset i Vestfold