Målfokusert ADHD-behandling

Mange med ADHD strever med konsentrasjon, hukommelse og egenledelse. Vi undersøker om det er nyttig å lære teknikker for å styre oppmerksomheten og aktiviteten i gunstig retning slik at du når mål som er viktige for deg.

Om studien

Vi undersøker effekten av et behandlingsopplegg som består av:

  1. Åtte gruppesamlinger - her lærer du teknikker som skal hjelpe deg å bli bevisst på hvordan du styrer oppmerksomheten din, hvilke mål som er viktig for deg og hvordan du kan holde fokus for å nå målene. Du lærer også om ADHD. Metoden vi undersøker heter Goal Management Training.
  2. Fire individualsamtaler der du får veiledning i å sette mål for hverdagsmestring.
  3. Telefonoppfølging med fokus på måloppnåelse. Vi ringer deg på avtalte tidspunkt annenhver uke de tre første månedene etter siste gruppesamling.


 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du:

  1. Er pasient ved DPS Nedre Romerike
  2. Har diagnose ADHD/ADD/Hyperkinetisk forstyrrelse
  3. Opplever utfordringer knyttet til planlegging og organisering
  4. Har motivasjon for å lære deg teknikker som kan bedre hverdagsmestring
  5. Ikke har pågående rusmisbruk eller andre nevrologiske tilstander eller skader
  6. Ikke har psykiske helseplager som gjør det for krevende for deg å delta i gruppe
  7. Kan delta i gruppesamlinger uten behov for tolk

 
Inklusjonsmålet er nådd og det er ikke behov for flere deltakere.

Hva innebærer studien?

Det avgjøres ved loddtrekning hvem som deltar i behandlingsopplegget som beskrevet over og hvem som deltar i kontrollgruppen. De som deltar i kontrollgruppen får samme oppfølging som de ville fått uten å delta i studien.

Deltakelse påvirker ikke valg av medisiner eller annen behandling/oppfølging i helsevesenet.

Begge gruppene får tilbud om en nevropsykologisk undersøkelse.

Begge gruppene svarer på selvrapporteringsskjema på fire ulike tidspunkt: Når de inkluderes i studien, etter to måneder, etter fem måneder og til sist etter åtte måneder. Det er de samme tre skjemaene som fylles ut på alle tidspunkene. I skjemaene kartlegges evner til egenledelse, ADHD-symptomtrykk og psykologisk velvære.

Du blir bedt om å velge en nær bekjent som kan fylle ut et skjema der de beskriver din evne til egenledelse ved starten av studien og etter åtte måneder.

Du får tilsendt skjemaene i posten og sender tilbake i vedlagte, ferdigfrankerte svarkonvolutter.

Økonomi: Det gis ingen økonomisk kompensasjon for deltakelse. Du må komme deg til og fra gruppesamlinger på egen hånd. Du betaler ikke for gruppesamlinger, enesamtaler eller den nevropsykologiske undersøkelsen som gjennomføres som ledd i studien. 

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien innebærer ingen kjent risiko. Slitenhet kan oppstå i forbindelse med å delta i grupesamlinger og enesamtaler, samt fylle ut skjema. Utover dette forventes ingen ulemper eller bivirkninger. Det benyttes kun selvrapporteringsskjema som er velutprøvde og anerkjente.

Deltakerne i behandlingsgruppen lærer om ADHD og hvordan ADHD-relaterte utfordringer kan håndteres i hverdagen. De lærer teknikker som kan hjelpe deg å bli mer konsentrert og målrettet. Hensikten er å bli bedre på egenledelse slik at du får brukt ressursene dine på en god måte.

Kunnskap fra studien vil kunne bidra til etablering av nye behandlingstilbud for personer med ADHD og andre som strever med samme type utfordringer.

Kontaktinformasjon

Kjersti Træland Hanssen, PhD/spesialist i klinisk nevropsykologi.
DPS Nedre Romerike, Allmenpoliklinikk A.
Telefon: 63 89 40 60
Epost: Kjersti.Traeland.Hanssen@ahus.no