PALM-studien

Hensikten med studien er å finne ut om persontilpasset behandling av akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS) basert på genetiske analyser av kreftcellene er bedre enn standard behandling.

Om studien

Studien skal finne ut om nye behandlinger veiledet av genetisk informasjon fra kreftcellene hos pasienter med akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS) er bedre enn standard behandling. 

 

 

Vitenskapelig tittel

PALM studien: Persontilpasset behandling sammenliknet med standard behandling hos eldre med Akutt myelogen leukemi og Myelodysplastisk syndrom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 22.06.2021 fram til 22.06.2026

Hvem kan delta?

Dersom du er over 60 år og har fått diagnose akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS) kan du bli vurdert for deltagelse i studien. 

Det er flere tilleggskriterier som skal gjennomgås før vi kan beslutte om du kan delta i studien. Du kan gjennom din behandler på sykehus melde din interesse for studien, så vil vi undersøke om du kan delta.

Pasienter som ikke tåler intensiv kjemoterapi og som ikke er aktuelle for stamcelletransplantasjon er aktuelle for studien.

Pasienter over 60 år, som ikke er kandidat for intensiv kjemoterapi eller stamcelletransplantasjon kan vurderes for studien. Det er viktig at man ved nydiagnostisert AML og MDS tar raskt kontakt, da det skal tas prøver før behandlingen starter.

Hva innebærer studien?

Pasienter som deltar i studien vil bli fulgt opp tettere, og det vil bli tatt ekstra prøver til genanalyser og biobanking. Prøvene er i hovedsak blodprøver og benmargsprøver, men også andre undersøkelser/prøver kan inngå.

Pasienter som er inkludert i studien vil bli tilfeldig fordelt til en gruppe som får standard behandling etter norske retningslinjer eller til en gruppe hvor behandlingen bestemmes av de genetiske analysene av kreftcellene.

Studien foregår på Akershus universitetssykehus (Ahus) på Nordbyhagen i Lørenskog. Pasienter som deltar i studien må kunne reise til Ahus for å få behandling å til kontroller.

Vær oppmerksom

En fordel er at du vil få mulighet til å motta behandling som ellers ikke ville vært tilgjengelig og at denne behandlingen kan være mer effektiv enn standard behandling. Vi vet ikke på forhånd om pasientene som deltar i studien vil få nytte av behandlingen, men vi håper at det å gi behandling basert på undersøkelse av kreftcellene vil gi mer effektiv behandling. En annen fordel er at du som deltaker i en studie vil bli fulgt tettere opp enn om du ikke var med i en studie.

En mulig ulempe er at hvis du blir blant de som får målrettet behandling så får du kanskje alvorlige bivirkninger av behandlingen som kan medføre infeksjoner og innleggelse på sykehus. Det er også mulig at disse bivirkningene fører til at all behandling i perioder blir redusert eller forbigående stoppet. I verste fall kan dette bety at du får mindre standardbehandling enn du ellers ville fått, men vi vil prøve å tilpasse behandlingen så det ikke skjer.

Kontaktinformasjon

Abrar Zaheer Quazi 959 110 42

Anders Erik Astrup Dahm 930 59 809

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus