Smertelindring hos kreftpasienter med smertepumpe

I denne studien skal vi sammenligne effekten av morfin gitt fra smertepumpe inn i blodbanen (intravenøst) med morfin fra smertepumpe inn i underhudsfettet (subkutant) til pasienter med kreftsmerte.

Om studien

Tradisjonelt har morfin fra smertepumper blitt gitt inn i underhudsfettet (subkutant) til kreftpasienter. Dette er også hovedanbefalingen i gjeldende internasjonale retningslinjer. Data fra andre pasientgrupper tyder på at man ved å gi morfin inn i blodbanen (intravenøst) vil ha raskere og mer forutsigbar effekt. Det at man de siste årene har fått bedre tilgang på intravenøse tilganger som kan brukes i uker til måneder (også utenfor sykehus), gjør at det nå i større grad er et reelt alternativ å gi morfin fra smertepumpe direkte inn i blodbanen til palliative pasienter.

Selv om det mangler bekreftelse fra kliniske studier på at det er fordeler med å gi morfin fra smertepumper intravenøst, brukes intravenøs tilføresel stadig oftere. Målet for prosjektet er å sammenligne administrasjon av morfin fra smertepumpe intravenøst med morfin fra smertepumpe inn i underhudsftettet (subkutant). Resultatene fra studien vil kunne påvirke både klinisk praksis og internasjonale retningslinjer for bruk av smertepumper hos palliative kreftpasienter.

Vitenskapelig tittel

Subcutant eller intravenøst morfin fra smertepumpe hos palliative kreftpasienter.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som blir innlagt på palliativ sengepost ved Ahus Nordbyhagen for å starte med smertepumpe med morfin kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Studiedeltaker vil i to døgn ha to smertepumper: Én som er koblet til en intravenøs kanyle og én som er koblet til en kanyle i underhudsfettet. Den ene pumpen vil inneholde morfin og den andre vil inneholde saltvann (placebo). Verken du, personalet i avdelingen eller forskerne vil vite hvilken pumpe som inneholder morfin og hvilken som inneholder saltvann. 

Smertepumpene vil gi en jevn tilførsel av morfin/saltvann. Dersom den faste dosen er utilstrekkelig, vil du kunne få ekstradoser. Dersom du trenger mange ekstradoser, vil vi øke den faste tilførselen. Gjennom disse to døgnene vil du bli bedt om å svare på noen spørreskjemaer om smerten din, og vi vil registrere medikamentdosene som gis fra smertepumpen. 

Når du tar en ekstradose, vil en sykepleier være sammen med deg og registrere tiden det tar før smerten avtar. En del pasienter vil bli bedt om å ta ekstra blodprøver der vi måler mengden morfin i blodet. Etter to døgn vil vi åpne koden som forteller hvilken av smertepumpene som inneholdt morfin. 

Du vil nå kunne fortsette med smertepumpen eller det kan gjøres nye endringer i smertebehandlingen dersom legen din anbefaler det. Studien vil ikke påvirke den videre behandlingen av deg.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien
Som deltaker i studien vil du få ekstra tett oppfølging når smertepumpen startes og hyppigere vurdering av smerten din. Dette kan bidra til bedre smertelindring. 

Mulige ulemper ved å delta i studien
De vanligste bivirkningene av morfin og morfinlignende legemidler er trøtthet, kvalme og forstoppelse. Uavhengig av om man får morfin fra smertepumpen inn i blodet eller i underhudsfettet, er morfin en godt utprøvd medisin. Begge måter å gi morfin på er også godt utprøvd. Deltagelse i studien innebærer ikke større risiko for bivirkninger fra morfin enn å starte med smertepumpe uten å være med i studien. 

Som deltaker i studien vil du ha to intravenøse kanyler (én til smertepumpen og én som reserve) og én kanyle i underhudsfettet. Vanligvis vil man bare behøve én kanyle når man starter med smertepumpe. Dersom du allerede har en permanent venekanyle (for eksempel VAP eller PICC-line), vil vi bruke den som én av de to intravenøse kanylene.  

Du vil i de to første døgnene med smertepumpe gå med to smertepumper i stedet for én. 

Du vil oftere enn vanlig bli bedt om å angi graden av smerter og andre symptomer – både skriftlig og muntlig. 





Kontaktinformasjon

Eva Gravdahl 

Overlege/stipendiat/prosjektmedarbeider
eva.gravdahl@ahus.no
Tlf: 402 04 004 

Olav Magnus Fredheim

Avdelingsleder/professor/hovedutprøver
Olav.Magnus.Fredheim@ahus.no
Tlf: 46808581