- Utviklingsplanen viser hvem vi er og hvor vi skal

-  Utviklingsplanen gir en grundig og nyttig gjennomgang av vår mangfoldige virksomhet og pasientbehandling i dag. Den peker ut retningen for hva det er riktig og viktig for Ahus å satse på fremover, sier viseadministrerende direktør Jørn A. Limi.

Publisert 07.11.2022
Jørn Limi med utviklingsplan

Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi mener Utviklingsplan 2040 hjelper oss til å løfte blikket.

Utviklingsplan 2040 ble godkjent av styret for Akershus universitetssykehus (Ahus) 27. april i år. Nå er en nydesignet versjon tilgjengelig både på nett og i trykket utgave.
 
utviklingsplan

Felles mål for fre​​mtiden

Ahus er en stor virksomhet med mange typer pasientbehandling. I hverdagen er Ahus-ansatte travelt opptatt med svært mange viktige gjøremål. Ikke minst under pandemien, hvor situasjonen her og nå har måttet håndteres forløpende. Samtidig må den medisinske utviklingen og muligheten til å ta i bruk ny teknologi kontinuerlig vurderes og følges opp.
 
Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi mener Utviklingsplan 2040 hjelper oss til å løfte blikket.
 
- For å kunne gi de rette tilbudene i tiden som kommer trenger vi å ha noen felles mål for fremtiden klart for oss.

Oppdatert plan for å møte fremtidige​​ behov

Utviklingsplan 2040 bygger videre på tidligere utviklingsarbeid ved Ahus for å møte befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester, og videreføre den langsiktige retningen som beskrives i Utviklingsplan 2035, fastsatt i i 2018. 
 
I 2021 ba Helse Sør-Øst alle helseforetakene om å oppdatere sine utviklingsplaner. Endringene fra Utviklingsplan 2035 er gjort med sikte på å være aktuell og tilpasset nye utviklingsbehov, med oppdatering av tallgrunnlag og aktuelt utviklingsarbeid.
 
 - Valg av viktige mål og satsingsområder er blitt til etter analyse av behov når det gjelder befolkningsutvikling, ny teknologi og nye arbeidsformer, sier Limi.
 
Ahus skal møte utfordringene fram mot 2040 ved hjelp av fem strategiske hovedmål og fem tematiske satsingsområder.

Tematiske satsingsområder:

  • ​​Kreftdi​agnostikk og behandling
  • Psykisk helsevern og rusbehandling
  • Den eldre pasient
  • Den kritisk syke pasienten
  • Barn og unge
 

Strategiske hovedm​ål: 

Strategiske hovedmål


Samarbeid o​m pasientene

Både de strategiske hovedmålene og de tematiske satsingsområdene i utviklingsplanen handler om samarbeid på tvers i sykehuset, med kommunene og med pasienter og pårørende. 
 
- Hvordan vi samarbeider er avgjørende. Det viktig å sørge for helheten for å kunne ivareta pasientens behov for god og koordinert pasientbehandling.
 
Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har i sitt arbeid lenge lagt vekt på at behandling av barn og unge er en oppgave for hele sykehuset. Dette er understreket ved at barn og unge er tatt inn som et av fem sentrale tverrgående satsingsområder i den nye utgaven av utviklingsplanen.
 
- Det er et viktig signal om at barn og unge er et felles ansvar i hele sykehuset og en viktig del av et helhetlig pasienttilbud. ​
 

Følges opp gjennom d​elplaner

For å omsette de langsiktige målene i planen til konkret arbeid med utvikling og forbedring, er det laget 10 delplaner. Delplanene har et fireårig perspektiv, med årlige oppdateringer, og legger grunnlag for årlig prioritering av tiltak i budsjett og utviklingsarbeid. 
 
- Delplanene hjelper oss med å jobbe mer systematisk for å nå våre mål. Vi må vurdere planer og ideer opp mot hovedmålene vi jobber mot, og sørge for at de gir gode føringer for oppfølging i virksomhetsplaner og budsjettarbeid, sier Jørn Limi
 
En av de nye delplanene handler om nye arbeidsprosesser og teknologi.
 
- Vi må jobbe sammen med pasienter og brukerutvalg, ikke minst når det gjelder å finne nye og smarte måter å jobbe på ved hjelp av digitale virkemidler og oppfølging av pasientene hjemme hos seg selv.
 
Et svært sentral satsingsområde framover, ikke minst gitt den aktuelle økonomiske situasjonen, dreier seg om å beholde og rekruttere medarbeidere. 
 
- Det er ingen ny satsing, men ved å innføre det som en egen delplan løfter vi tydeligere fram betydningen av dette, konkretiserer arbeidet og samler trådene av mange ulike tiltak, slik at de skal få størst mulig effekt.