Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil Størdal under åpningsmarkeringen.

Publisert 14.11.2018
Sist oppdatert 03.11.2020
Barneovervåkningsenhen på Ahus
Foto: Silje Måseide

Mens alle større sykehus har etablert spesifikke medisinske og kirurgiske overvåkningsavsnitt for voksne, gjelder ikke dette for barn. De siste årene har bevisstheten økt omkring behovet for egne overvåkingsenheter for barn.

- Med dette tetter vi et hull i akuttilbudet for barn og ungdom, sa klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus) Erik Borge Skei.

Administrerende direktør Øystein Mæland overrakte blomster og klipte snoren som markerte åpningen av det nye Ahus-tilbudet.


-­ Det har vært en mangel at vi ikke har kunnet gi et eget tilbud om barneovervåking, og jeg er glad for at vi nå har fått det til, takket være stor faglig entusiasme og dyktighet. Dette gir økt kunnskap som styrker det totale tilbudet ved barne- og ungdomsklinikken, sa Mæland.

Egen profesjonell enhet

Ahus får nå en egen profesjonell enhet for barneovervåking med avansert utstyr, der de dårligste barna følges tett av personell med spesialkompetanse på behandling av barn.

-­ Dette er en fin dag. Nå får vi muligheter for tett oppfølging av disse barna, og det vil gi bedre kvalitet og økt trygghet for barn, unge og pårørende i en sårbar situasjon, sa Borge Skei.

Overvåkingsenheten vil ved oppstart bestå av to senger.  Ni nye sykepleieårsverk og ett overlegeårsverk med spesialtilpasset kompetanse er tilført driften. Det planlegges en ombygging fra 2020 som vil gi mulighet for totalt seks senger i høysesong. Da vil barn med kirurgiske tilstander også kunne inkluderes i tilbudet.

Stor variasjon blant sykehusene

I juni 2018 lanserte Barnelegeforeningen "Standard for barneovervåkning i Norge", den første norske veilederen som spesifikt omhandler overvåkning av akutt og alvorlig syke barn,  utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra hele landet - både barneleger, anestesileger og sykepleiere.

I dag er det stor variasjon i hvordan sykehusene organiserer et slikt tilbud. I mange tilfeller gjøres overvåkning på en vanlig sengepost, eller gjennom intensivtilbud som kun finnes på de største regionsykehusene og gjerne som en del av voksenintensiv.

-­ Erfaringen nasjonalt viser at det har manglet et tilbud mellom en intensivavdeling og en vanlig sengepost for barn, sa Erik Borge Skei.

Barneovervåkningsenhen på Aus

Barneovervåkingseneheten på Barne- og ungdomsklinikken på Ahus. Foto: Silje Måseide

 

På barns premisser

Anbefalingen fra arbeidsgruppen er klar: Hver barneavdeling bør ha en gjennomgang av sitt tilbud og gjøre lokale tilpasninger. I tillegg bør de største avdelingene opprette en barneovervåkningsenhet med dedikerte sengeplasser.

-­ Med en egen barneovervåkingsenhet på Ahus får vi et tilbud på barns premisser. Bedre systematikk og forsterket kompetanse i behandlingen av de aller sykeste vil ha overføringsverdi og komme øvrige innlagte barn og unge til gode, sa Erik Borge Skei.

­Ahus, som har ca 125,000 barn i sitt opptaksområde, var allerede i gang med å planlegge et overvåkingstilbud for barn da veilederen var klar.

- Å bygge opp et barneovervåkningstilbud har lenge vært et satsningsområde for Barne- og ungdomsklinikken og vi er svært glade for at vi nå får dette på plass, sa klinikkdirektør Borge Skei.

- En spydspiss for oss andre

 Leder i Norsk barnelegeforening, Ketil Størdal, ser behovet for det nye tilbudet.

- Dette er pasienter som har falt litt mellom to stoler.  Barn og unge fortjener et godt forberedt og spesialtilpasset tilbud, sa Størdal.

Han understreket at selv om enkelte barneavdelinger har dette bedre på plass enn andre, er det liten tvil om at det er behov for et løft.

-­ Det er flott at Ahus sammen med blant annet Haukeland nå er en spydspiss for mange andre sykehus, som vi vet vurderer hvordan de kan forbedre overvåkningstilbudet, sa Størdal.

Leder i Norsk barnesykepleierforbund Kirsti Egge Haugstad trakk fram det gode tverrfaglige samarbeidet i arbeidet med den nye veilederen for barneovervåking.

-­ Når Ahus er først ute med å følge anbefalingen i veilederen bidrar de til å skape et trygt tilbud for barn basert på riktig kompetanse, sa Egge Haugstad.