Flere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal få behandling ved Kongsvinger sykehus

Kongsvinger sykehus har siden 1. februar 2019 vært en del av Akershus universitetssykehus HF. For å utnytte den totale kapasiteten ved helseforetaket vil nå pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker kommuner med behov for øyeblikkelig hjelp bli behandlet ved Kongsvinger sykehus.

Publisert 26.02.2020
Sist oppdatert 27.02.2020
Kongsvinger sykehus

​Styrt fordeling av pasientgrupper skal sikre at rett pasient kommer til rett behandlingsted, ut i fra en vurdering av hvilken behandling og kompetanse de har behov for. Mer spesialisert behandling vil fortsatt skje ved sykehuset på Nordbyhagen i Lørenskog. Det tilsvarer den praksis Nes kommune har hatt positiv erfaring med i 20 år.

AMK-veiviser endres mandag 2. mars

For at flere pasienter over 18 år med behov for øyeblikkelig hjelp skal benytte Kongsvinger sykehus endres veiviseren til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for pasienter i kommunene Eidsvoll og Ullensaker fra 2. mars 2020 kl. 09.00. 

AMK i Oslo betjener nødnummeret 113 og håndterer medisinsk nødmeldings- og kommunikasjonstjeneste. Deres oppgave er å iverksette riktig hjelp til riktig tid når det har oppstått en akutt hendelse eller situasjon som følge av ulykke eller sykdom.

AMK-veiviseren gir oversikt over primærsykehus knyttet til de ulike fagområdene. Det er utarbeidet en praktisk fortolkning av veiviseren for fastleger og andre som henviser, som også peker på hvilke pasientgrupper som fortsatt skal til Nordbyhagen.

Mer av det samme – for flere pasienter

Oppgavefordelingen legger opp til at Kongsvinger sykehus skal gjøre mer av det de gjør i dag - for flere pasienter. Den tar utgangspunkt i dagens kompetanse og behandlingstilbud, som omfatter akuttilbud innen indremedisin, generell kirurgi, gastrokirurgi, ortopedi og gynekologi.

I forbindelse med at Kongsvinger sykehus skal ta imot flere pasienter utvides akuttmottaket ved sykehuset, det gjenåpnes flere senger og bemanningen styrkes i hele behandlingskjeden.

Dialog og konferering om riktig hjelp ved rett behandlingssted

For å få til god felles forståelse for hvilke pasienter som skal til hvilke behandlingsted legges det vekt på god informasjon og dialog mellom Ahus, kommunehelsetjenestene, AMK og ambulansetjenesten. Ved tvil og behov for å konferere om innleggelser har fastleger og andre som henviser pasienter et særskilt telefonnummer de kan ringe.