Forskningen ved Ahus i stor fremgang

- Forskning og innovasjon er en sentral del av kjernevirksomheten vår. Det er derfor svært gledelig å se at satsingen på forskning har resultert i økt antall vitenskapelige artikler og disputaser de siste årene, sier viseadministrerende direktør Tone Ikdahl ved Akershus universitetssykehus.

Publisert 19.10.2016
Sist oppdatert 26.10.2016
Et par kvinner med headset og sitter i et rom med datamaskiner

I 2015 ble det publisert til sammen 285 vitenskapelige artikler med utspring i forskningen ved Akershus universitetssykehus (Ahus), mot i overkant av 100 i 2008. I takt med dette Samtidig har antallet artikler med internasjonalt samarbeid steget.  Videre økte antall  doktorgrader fra 5 disputaser i 2008 til 17 i 2015.

-­ Dette er meget gode resultater, sier Tone Ikdahl

Forskning til beste for pasientene

Ikdahl understreker at aktive forskningsmiljøer bidrar til å utvikle fagene og kvaliteten på behandlingstilbudet. Det legges derfor vekt på at forskningen skal være tett integrert med den kliniske delen av virksomheten.

-­ Vårt mål er at forskningen ved Ahus skal komme pasientene til gode.

Forskningsgruppene i sykehuset bidrar til dette ved å øke kunnskapen om diagnostikk og behandling av sykdommer som rammer store pasientgrupper.

-­ Vi ønsker å bygge opp en innovasjonskultur som gjør oss bedre rustet til å møte framtiden, sier Tone Ikdahl, som også har rollen som forskningsdirektør ved Ahus.

Bidrar til forsterket forskerkompetanse

Ahus får stadig flere ansatte med forskerkompetanse, og bidrar aktivt til å utdanne gode forskere gjennom veiledning av stipendiater.

-­ Dette bidrar til å styrke oss også som utdanningsinstitusjon, sier Ikdahl, som selv har forskningsbakgrunn fra kreftmiljøet ved Oslo universitetssykehus.

Den nære kontakten Ahus har med fagmiljøene ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus gjør sykehuset til en del av et sterkt medisinsk fagnettverk.

-­ Det er et samspill til gjensidig glede og nytte. Vi har nytte av den kompetansen vi får del i, samtidig som våre forskere spiller en stadig mer aktiv rolle innen mange forskningsfelt.  

Får tildelt eksterne midler til sentrale forskningsprosjekter

Tidligere har forskningsaktiviteten ved Ahus, målt i såkalte publikasjonspoeng vært lavere enn ved  de andre fem universitetssykehusene i Norge.  Antall oppnådde poeng gir et samlet bilde av volum og kvalitet på de vitenskapelige publikasjonene fra sykehuset.

Nylig ble det kunngjort at Ahus har økt fra 134 poeng i 2013 til 228 poeng i 2015, og passerte med det for første gang Stavanger universitetssykehus.

-­ Det er flott at forskningsaktiviteten øker år for år. Det er spesielt gledelig at forskningsmiljøene lykkes med å få tildelt eksterne midler til store og viktige forskningsprosjekter, sier viseadministrerende direktør Tone Ikdahl ved Akershus universitetssykehus.

Publikasjonspoeng 2013-2015