Fremtidens sykehustilbud for eldre

Hvordan skal Ahus møte en økende tilstrømning av eldre pasienter de neste 20 årene? Planleggingen av fremtidens eldremedisin på Ahus er allerede i gang, og i vinter har masterstudenter i tjenestedesign  bidratt i idefasen.

Publisert 24.05.2018
En bygning med lys på om natten
Senter for eldremedisin ett av fire faglige satsingsområder i utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus 2017-2030.

I tre måneder har 11 masterstudenter i tjenestedesign fra Arkitekt- og designhøgskolen (AHO) hatt Ahus som arbeidssted. Studentene har bidratt i idefasen med utviklingen av fremtidens eldremedisin, og la løsningsforslagene frem i en sluttpresentasjon 21. mars.

Behovet for helsetjenester til eldre øker

Det anslås at antall eldre over 67 år vil øke med vel 40 prosent frem til 2030. For å møte utfordringene forbundet med aldrende befolkning er senter for eldremedisin ett av fire faglige satsingsområder i utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus 2017-2030.

Les mer om utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus 2017-2030.

Planleggingen for et senter for eldremedisin er allerede i gang, og i den forbindelse har Ahus samarbeidet med AHO.  Samarbeidet utgår fra Senter for fremtidig helse (C3), der Ahus er forsknings- og prosjektpartner.

Pasienten i sentrum

I samarbeid med brukerrepresentanter og helsepersonell fra sykehuset og kommunen, har studentene kartlagt behov, identifisert områder for forbedring og utviklet fire løsningsforslag for senter for eldremedisin innen tre temaer: tverrfaglig poliklinikk for eldre, hjemmesykehus for eldre og riktig behandling av eldre i livets sluttfase. Løsningsforslagene er utformet som visjoner for år 2025.

I løpet av samarbeidsperioden har studentene blant annet hatt stand på sykehusområdet, intervjuet helsepersonell, hatt samtaler med tidligere pasienter og pårørende samt et brukerpanel for demente, og arrangert flere workshops på sykehuset.

Studentenes kartlegging tyder på at avdelingene i dag ikke samarbeider godt nok i møte med pasienter med sammensatte tilstander. Mange eldre ender opp med flere ulike avtaler, både hos spesialister og i primærhelsetjenesten. De mottar lange informasjonsbrev, og mange skrives inn og ut av sykehuset flere ganger i året.

Tverrfaglig poliklinikk for eldre

"Se for deg en fremtid der eldre pasienter kan få rett behandling uten gjentatte oppmøter og møter ved ulike sykehusavdelinger", skriver studentene i løsningsforslaget for en tverrfaglig poliklinikk for eldre. Ideen om en slik poliklinikk står sentralt i planleggingen av fremtidens eldremedisin.

Studentenes forslag for en tverrfaglig poliklinikk sentreres rundt pasientens behov. Målet er å skape et rom der pasienter skal motta helhetlig behandling fra et tverrfaglig team, i løpet av ett sykehusbesøk. En slik løsning skal bedre kunne ivareta eldre pasienters sammensatte behov på en måte der de slipper mange avtaler og reiser inn og ut av sykehus.

Brosjyrer senter for eldremedisin.JPG

AHO-studentenes løsningsforslag for fremtidens sykehustilbud for eldre ble presentert 21. mars. Foto: Alex Asensi

Hjemmesykehus for eldre

Hjemmesykehus for eldre er en mulig løsning i fremtidens eldremedisin. Det kan være en avlastning for eldre pasienter å være hjemme fremfor på sykehus: De slipper lange ventetider, utrivelig sykehusmiljø og belastende reiser.

På Ahus finnes ambulante virksomheter allerede i 41 enheter, men ingen av disse fokuserer spesifikt på eldre. Utviklingen av velferdsteknologiske løsninger vil gjøre det mulig å følge opp pasientene på avstand, og vil bidra til å løse kapasitetsutfordringer. Ved hjelp av kroppsnær teknologi kan pasienten være hjemme hos seg selv, men likevel være under oppsyn.

Studentenes forslag innebærer at en kommuneansatt med ekspertise på eldre kommer på hjemmebesøk hos pasienten ved behov. Vedkommende kan få opplæring ved senter for eldremedisin, og vil fylle et gap som i dag eksisterer mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Riktig behandling av eldre i livets sluttfase

Ahus ønsker å styrke pasient og pårørende slik at de skal være bedre forberedt i møte med alvorlig sykdom. Mange pasienter med alvorlig sykdom ønsker å vite mer om sin sykdom og prognose, men ofte er ikke helsepersonell klar over hva pasienten ønsker.

Studentene har i den forbindelse satt livets slutt på agendaen. De fant at død og sorg er et underkommunisert tema i helsetjenesten, noe som kan bidra til at både pasienter og pårørende er dårlig forberedt på døden, mens helsearbeidere synes det er et vanskelig tema å ta opp.

Studentene foreslår blant annet at Ahus går i bresjen for å snakke om døden, ved å initiere ulike arrangementer som teater og samtalegrupper med døden som tema.

Studenter senter for eldremedisin.JPG

Studentene har kartlagt behov og mulige forbedringsområder i sykehustilbudet for eldre. Foto: Alex Asensi

Utvikling av senter for eldremedisin

AHO-studentene har medvirket på tre av løsningsforslagene for Senter for eldremedisin, totalt har prosjektgruppa for senteret fem løsningsforslag under ideutvikling denne våren:

• Interdisiplinær poliklinikk for eldre
• Riktig behandling av eldre i livets sluttfase
• Hjemmesykehus for eldre
• Hoftebrudd hos eldre - Innføring av ortogeriatrisk modell ved Ahus.
• Demensvennlig sykehus - støttet forløp for pasienter med kognitiv svikt og demens.

Opprettelsen av et senter for eldremedisin har til hensikt å bygge opp en høykompetent, tverrfaglig og samordnet tjeneste rundt den eldre pasienten. Senteret skal bidra til bedre koordinering av pasientforløpet og til at det samarbeides godt på tvers av fag og helsetjenestenivå. Prosjektleder er Bendik Westlund Hegna.