Kapasiteten utvides på Kongsvinger sykehus

I november utvider Ahus Kongsvinger kapasiteten med fem nye medisinske senger, to nye behandlingsrom i akuttmottaket og flytting av kirurgisk sengepost. Det betyr bedre kapasitet til å ta imot og behandle pasienter.

Publisert 01.11.2022
En person i hvit frakk
Fra november øker Kongsvinger sykehus kapasiteten på kirurgisk avdeling, akuttmottaket og medisinsk sengepost. Foto: Ahus

Kongsvinger sykehus har vært en del av Akershus universitetssykehus (Ahus) siden 1. februar 2019. For å utnytte Ahus sin totale kapasitet best mulig har pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker med behov for enklere øyeblikkelig hjelp fått behandling ved Kongsvinger (Ahus Kongsvinger) fra mars 2020.

– Endringene har ført til en klar økning av antall pasienter, og spesielt akuttmottaket økte raskt antall mottatte pasienter per uke, sier Jane Beate Moe Castro, sykehuskoordinator for all virksomhet Ahus har på Kongsvinger innen somatikk, psykiatri og rus og avhengighet.

Kongsvinger sykehus hadde også store oppgaver under pandemien og var en viktig del av covid-håndteringen ved Ahus. Fra 1. januar 2021 ble den somatiske virksomheten ved Kongsvinger organisert som en del av fagdivisjonene ved Ahus.

– Kongsvinger ble styrket med 20 sykehussenger, fra 88 til 108. Til tross for dette er kapasiteten ved sykehuset fortsatt presset med behov for flere sengeplasser, sier Moe Castro.

Det er bakgrunnen for en større omrokkering på sykehuset, som gjør sykehuset bedre rustet til å ta imot pasienter fra det utvidede området.

Sykehuskoordinator Jane Beate Moe Castro.

Sykehuskoordinator Jane Beate Moe Castro har jobbet tett med omrokkeringen på Kongsvinger sykehus. Foto: Ahus

Viktige tiltak

I tråd med Ahus sin utviklingsplan fram mot 2040 har også Kongsvinger kartlagt hvilke behov de har fram mot 2040 og hvilke arealer som må prioriteres.

– Omrokkeringen innebærer blant annet at mindre inngrep som ikke trenger anestesi flyttes fra operasjonsstuene og ut i poliklinikkene og at fastlegene får ansvaret for enkelte prosedyrer, slik det allerede er i resten av Ahus sitt opptaksområde, forklarer Moe Castro.

Resultatet av omrokkeringen er ny samdrift av kirurgisk avdeling og fem nye senger på medisinsk sengepost. Parallelt har sykehuset jobbet med å utvide arealene til akuttmottaket med to nye behandlingsrom. De står klare fra 1. november.

– Dette er viktige tiltak for å ha kapasitet til å ta imot og betjene pasientstrømmen. I tillegg vil flere pasienter i vårt område forhåpentligvis oppleve at det blir kortere ventetid på behandling, sier Moe Castro.

Sykepleier går i korridor.

Fra november samles kirurgisk sengeområde på Kongsvinger i syvende etasje. Foto: Ahus

Samler kirurgisk sengeområde
Kirurgisk sengepost på Kongsvinger har vært delt i to siden mars 2021. Avdelingen har disponert 12 senger sammen med medisinsk avdeling i fjerde etasje og ni senger med ortopedisk avdeling i sjette etasje. 

– Nå har vi frigjort arealer i syvende etasje, hvor kirurgisk avdeling får disponere arealene. Det betyr at vi får samlet hele kirurgisk sengeområde på ett sted, som vil gjøre det enklere for både pasientene og de ansatte, sier Håvard Einarsrud, leder for kirurgisk avdeling på sykehuset.

Til nå har kirurgisk avdeling hatt 21 sengeplasser i ukedagene og 12 i helgene. Fremover reduseres antall senger i ukedagene fra 21 til 20, mens antall senger øker fra 12 til 16 i helgene. 

– Det betyr at vi øker totalt sett ved at vi forskyver driften fra ukedagene til helgene, hvor behovet for plasser er størst, forklarer Einarsrud.

Hovedtyngden vil være gastrokirurgiske inngrep. 

– Fremover er vi rustet for større kirurgiske operasjoner på Kongsvinger, og vi vil også kunne avlaste Ahus Nordbyhagen i større grad, sier han.

Fem nye sengeplasser

I tillegg til økt kapasitet på kirurgisk avdeling utvides medisinsk sengepost fra 17 til 22 senger fra 1. november. 

– Disse fem sengene er svært viktige og vil bety mye for arbeidet med å ha tilstrekkelig kapasitet og færre pasientovernattinger på korridor, sier Moe Castro.

Sengepostene er et viktig ledd i omrokkeringen på sykehuset, et arbeid som til nå har pågått i tre år. 

– Det er gledelig at vi utvikler sykehuset og at samarbeidet med Ahus Nordbyhagen nå blir enda tettere, avslutter Moe Castro.