Klart for å bygge nytt psykiatribygg på Nordbyhagen

Nå er alt klart for første spadetak. Styret i Helse Sør-Øst har gitt klarsignal til å starte byggingen av nytt psykiatribygg på Nordbyhagen med 50 sengeplasser. Bygget skal samle tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern og skal etter planen være ferdig til innflytting i 2026.

Publisert 28.04.2023
Sist oppdatert 16.05.2023
Illustrasjonsbilde av nytt psykiatribygg på Ahus Nordbyhagen.
Illustrasjonen viser hvordan det nye psykiatribygget er tegnet.

​– Det er en gledens dag. Mange har jobbet godt over lang tid med et tilbud vi lenge har ønsket oss. Nå kan vi endelig sette i gang arbeidet som gjør at vi får samlet sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen, sier administrerende direktør Øystein Mæland. 

I dag er disse tilbudene spredt og ligger i til dels gamle og uhensiktsmessige bygg. Han peker på at samlingen av flere behandlingssteder innebærer mer enn å flytte virksomhet.
 
– Det gir oss en gyllen mulighet til å se på hvordan vi organiserer virksomheten og til å legge til rette for ønsket faglig utvikling og vekst, via et eget prosjekt for organisasjonsutvikling. 
 
De distriktpsykiatriske sentrene (DPS) vil videreføres etter dagens struktur med dag- og døgntilbud.  
 
–​ Selv om vi samler sykehusbasert behandling vil lokalbasert virksomhet i DPS-ene fortsatt være en bærebjelke i vårt tilbud innen psykisk helsevern, sier Mæland.
 
 
Mann i dress smiler utenfor sykehus.

Administrerende direktør Øystein Mæland ser frem til det nye psykiatribygget står klart.​

Informasjon om nytt bygg og byggearbeidene
Fredag 28. april godkjente styret i Helse Sør-Øst forprosjektet og planene for å ferdigstille bygget, som totalt har en økonomisk styringsramme på 977 millioner kroner. 
 
I 2013 ble framtidig behov beskrevet i et idéfaseprosjekt, og fra 2018 har planene om det nye bygget blitt utviklet i to trinn i en konseptfase og deretter i et forprosjekt. Nå er det gjennomføringen som gjenstår. 
 
Prosjektleder Per Hellevik Carlsson fra Sykehusbygg er også godt fornøyd med Ahus nå går inn i den fasen hvor planer skal bli til virkelighet og 14 000 kvadratmeter nybygg skal vokse fram fra plenen. 
 
–​ ​ Vi er klare til å starte arbeidet nå i mai, og framover vil vi fortsette å informere om hva vi nå skal skape her på Nordbyhagen og hvordan arbeidet skal legges opp. 
 
Et senter for samspill og utvikling
Sykehusbasert psykisk helsevern er i dag spredt på flere steder, som alderspsykiatrisk avdeling i Nittedal og spesialpsykiatri på Lurud. Virksomhetene vil fra 2026 bli trinnvis samlokalisert i det nye bygget. Deler av virksomheten flytter inn når bygget er ferdig i 2026, resten når Oslo-bydelene i Groruddalen er overført til Oslo universitetssykehus.
 
Nybygget for voksenpsykiatrien skal bygges som en utvidelse av dagens akuttpsykiatri sørover, på østsiden av parken. Det vil bestå av nye døgnenheter der det i dag er en kolle, og et nytt senterbygg mellom nåværende og nye døgnenheter. Slik skal anlegget knytte byggene sammen til et felles senter som legger til rette for samarbeid.
 
–​ Det nye senteret gir oss en lenge etterlengtet samling av den sykehusbaserte delen av psykisk helsevern. Det vil legge til rette for tettere og bedre samhandling, både mellom de ulike tilbudene innen psykisk helse og mot somatikken. Samlingen av tilbud for en større pasientgruppe vil også bidra til at vi styrker fagmiljøet og legger til rette for tettere kontakt mellom psykisk og somatisk helse, sier Øystein Mæland.
 
Nybygget vil få forsyning med AGV-robotene fra sykehusets forsyningssenter via kulvertforbindelse til etasje U1 og heis opp i mellombygget.
Dagslys, utsyn og aktiviteter
Bygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst, slik at det framstår dempet og lavt, og gir godt med dagslys inn og utsyn fra døgnenhetene. 
 
Det vil bestå av fire døgnenheter av 12 til 13 senger fordelt på to etasjer. Til sammen blir det 50 nye senger, i tillegg til de 73 døgnplassene som allerede finnes i dagens bygg for akuttpsykiatri.
 
Døgnenhetene vil ha aktivitets- og samtalerom, og sentralt plasserte områder for felles aktiviteter og for besøk i senterbygget, tett på døgnområdene.
 
Nytt dag- og døgnsenter for barne- og ungdomspsykiatrien
I tillegg kommer et eget bygg for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Nye BUP dag- og døgnsenter vil bestå av to «hus» i tilknytning dagens ungdomspsykiatriske klinikk (UK) og skolebygg, med hovedinngang fra et tun mellom bygningene, skjermet fra øvrige avdelinger.
 
Senteret vil romme virksomheten som i dag drives ved Ungdomspsykiatrisk klinikk på Nordbyhagen og Bråten behandlingssenter på Skjetten. 
 
Utformingen legger vekt på en hjemlig og trygghetsskapende atmosfære, som gir rom for lekenhet og demper institusjonspreget.
 
Rommene blir organisert med tanke på å bygge opp gode sosiale soner for aktivitet og felles opphold, men også med rom hvor pasientene får muligheten til å trekke seg tilbake.