Kortere ventetid på rusbehandling

Ventetidene på rusbehandling i Helse Sør-Øst er halvert på få år. Ahus er blant sykehusene med kortest ventetid.

Publisert 15.05.2024
Psykiatri pasient psykolog sykepleier samtale gruppe

For om lag ti år siden var ventetiden på rusbehandling om lag 60 dager i Helse Sør-Øst. Nå er ventetiden halvert, og ved flere helseforetak får pasienter som trenger rusbehandling hjelp innen få uker. Det viser de siste kvalitetstallene fra Helsedirektoratet.

Sammen med Sykehuset Telemark og Sykehuset Østfold har Akershus Universitetssykehus de korteste ventetidene innen rusbehandling. Ved disse helseforetakene må man i snitt vente på behandling i 22 dager, mens det nasjonale målet er 30 dager.

Systematisk arbeid

Direktør for divisjon psykisk helsevern og rus, Øystein Kjos, er godt fornøyd med fremgangen. Rus- og avhengighetsavdelingen har jobbet systematisk med forbedringsarbeid og også endret modellen for inntak av pasienter.

- Nå bruker vi mindre tid på å administrere henvisninger, og pasientene får raskere møte med behandler til basiskartlegging. Det har bidratt til å korte ned ventetiden. For å møte den stadig økende pågangen har vi også designet et gruppebasert introkurs som man får tilbud om før behandlingen begynner. Der ser vi nå på digitale løsninger, forteller Kjos.

Rus- og avhengighetsavdelingen ved Ahus mottok en forbedringspris fra Helse Sør-Øst i 2022 for sitt arbeid med en standardisert oppstart på pasientenes pakkeforløp.

- Vi er glade for å se at antall dager pasientene venter på behandling så tydelig har gått ned, sier Kjos.

Mennesker som ber om hjelp

Cecilie Skule er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

– Ventetidene har vært stabilt lave over tid, og er muligens på vei ned. Vi er opptatt av at pasientene ikke skal vente for lenge før de kan starte behandlingen, sier hun.

– Når mennesker som strever med avhengighet ber om hjelp, er det viktig at de kan komme i gang med behandling i løpet av kort tid.

Skule forteller at tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et prioritert område i Helse Sør-Øst.

– Tallene viser at sykehusene gjør en god jobb, og det er også gledelig å se at det er svært få fristbrudd innen rusbehandling, sier Skule.

De siste månedene i fjor var det ingen fristbrudd ved Diakonhjemmet Sykehus, Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Vestre Viken.