Lovende samarbeid med geriater i gastrokirurgisk avdeling

Ahus er først ute blant sykehusene til å prøve ut et samarbeid mellom geriatri og gastrokirurgi. Målet er å få flere tverrfaglige samarbeid som bygger på en geriatrisk vurdering av pasientene.

Publisert 21.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Tverrfaglig gruppe i gastrogeriatri merker at de nå blant annet kan gi bedre tilpasset oppfølging, at kommunikasjonen med de pårørende går lettere og at det har blitt bedre planer for veien videre med pasienten.

Flere eldre pasienter gir økt behov for spesialister rundt eldres sykdom og helse.  

Ortopedisk klinikk på Ahus har i flere år satset på ortogeriatri. Her behandles eldre hoftebruddpasienter blant annet av en geriater sammen med ortopedene. Modellen gjør det enklere å møte de eldste og mest sårbare pasientene på en helthetlig måte.  

Nå har gastrokirurgisk avdeling fulgt etter og startet et liknende utprøvende prosjekt, foreløpig med et halvt års varighet. I praksis handler det om at en geriater jobber tverrfaglig i avdelingen sammen med ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, kirurger og sykepleiere.  

Mer tilpasset oppfølging 

Så langt er erfaringene svært gode. Ukentlige evalueringsmøter viser blant annet at modellen bidrar til økt faglig samarbeid og bedre tilpasset oppfølging for den eldre pasienten. Dette har blitt satt pris på både av helsepersonell i avdelingen, av pasientene selv og av pårørende.   

Erfaringene er også at pårørende har blitt mer involvert og at kommunikasjonen med dem har gått lettere. Sykepleierne på sengepostene opplever dessuten at det er flere som får gjennomgang av medisiner og mer utfyllende epikriser, og at det har blitt bedre planer for veien videre.   

– Det tverrfaglige teamet gir også motivasjon til pasienten, og man opplever at det styrker sykepleiernes muligheter til å mobilisere pasienten, sier Ingrid Glenne, fagsykepleier på Gastrokirurgisk avdeling.   

Avsluttende behandling   

Palliativ avdeling melder på sin side at de har merket at det er færre pasienter som er henvist fra gastrokirurgisk avdeling, og at de som henvises nå har god indikasjon.  

– Geriatere tar nok vanligvis ansvar for en større del av palliasjon mot slutten av livet, og det har vært naturlig å gjøre det over for de gastrogeriatriske pasientene også. sier Jon Brynildsen, geriater i gastrogeriatriprosjektet.   
 
Et annet eksempel er at man tidligere tar stilling til samtale om behandlingsbegrensninger.
   
– Det er ikke sikkert at pasientene ønsker livsforlengende behandling for enhver pris. Det kan være viktigere for dem å leve med minst mulig smerte og ha det bra med sine nærmeste den siste tiden.  Flere pasienter og pårørende synes det er en lettelse å få snakket om veien videre og sammen med fagperson få ta stilling til hvordan man ønsker å leve når livet går mot slutten. Det sier geriater Marte Mellingsæter som også er leder for geriatrisk avdeling på Ahus.  

En person som bruker briller
– Jeg liker å kalle det infiltrasjonsgeriatri, sier Marte Mellingsæter, leder for geriatrisk avdeling på Ahus. 

En fjerdedel vender tilbake   

Ved en gastrokirurgisk avdeling er det mange eldre blant pasientene som legges inn akutt. Blant de som er over 75 kommer rundt en fjerdedel tilbake og blir lagt inn på nytt i løpet av en måned.   

Pasientene lever ofte med skrøpelighet – med lite krefter, lavt aktivitetsnivå og tapt muskelstyrke. De kan ha flere indremedisinske sykdommer og også kognitiv svikt.  

Formålet med geriatriprosjektet er å utvikle og teste effekten av et tverrfaglig behandlingstilbud for akuttinnlagte skrøpelige eldre. Evalueringen skal vise om man vil anbefale modellen for andre fagavdelinger.  

Geriatrisk avdeling har ikke plass til alle   

Geriatrisk avdeling kunne i fjor markere 10 år på Ahus. Med flere gamle og skrøpelige pasienter har interessen og statusen økt for geriatri som fagområde.  Samtidig er det grenser for hvor stor en geriatrisk avdeling kan og bør bli.   
 
– Løsningen med geriatri som en integrert del av arbeidet i andre avdelinger er derfor svært interessant, jeg liker å kalle det infiltrasjonsgeriatri sier Marte Mellingsæter. 

Marte Mellingsæter: Geriatri er i vinden  

Sigrid Halset, som jobber med ortogeriatri, sa dette til oss i desember:     

– Vi som geriatere ser pasienten med indremedisinske øyne, mens ortopeden hovedsakelig tar seg av bruddet. Ortogeriatrien er i dag et godt etablert samarbeid som både vi og ortopedene opplever som velfungerende og meningsfullt.   

– Styrken med geriatrien er at vi ikke ser på kun ett organ eller problem. Den geriatriske pasienten har sammensatte problemstillinger og flere sykdommer.   

En mann i hvit frakk
Sigrid Halset jobber med ortogeriatri.